Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2011-41 ze dne 7.12.2011

14.12.11

 

Souhrn usnesení č. 41/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 7.12.20111310/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 7. 12. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                         


1311/11


Rada města  z r u š u j e

Usnesení rady města č. 910/11 ze dne 17.08.2011.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     1312/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 11_SOBS01_4120744746"

s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, za účelem odběru na akci: Areál Za Rybárnou - přípojka NN, ulice Puškinova ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 31.12.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


1313/11


Rada města bere na vědomí

nabídku firmy AudioMaster CZ s.r.o., Praha 9, Vysočany, Ocelářská 937/39, IČ: 28206649 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - úprava zvukového systému v předloženém znění za cenu 637 928,40 Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

      

                                                                                                               

1314/11


Rada města bere na vědomí

dopis AV MEDIA, a.s., Praha 15, Hostivař, Pražská 1335/63, IČ: 48108375 v příloze.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     1315/11


Rada města bere na vědomí

možnost podat žádost o dotaci na obrazový řetězec do kina do 13. ledna 2012 s max. výší dotace ve výši 700.000,-. Cena za obrazový řetězec se pohybuje okolo 3 000 000 Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                              

                                                                      

1316/11


Rada města schvaluje

zajištění studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci na obrazový řetězec do kina do 13. ledna 2012 s max. výší dotace ve výši 700.000,-. Cena za obrazový řetězec se pohybuje okolo 3 000 000 Kč.


Termín:           do 13.01.2012

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


1317/11


Rada města schvaluje

žádost o provedení změny v územním plánu Vysoké Mýto v ploše a/9/z bydlení hromadného BH na bydlení v rodinných domech s regulačním plánem i s možností na žádost.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                         

1318/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

upravené zadání ze dne 5.12.2011 změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                         1319/11


Rada města bere na vědomí


informace o činnosti a hospodaření Vysokomýtské nemocnice.


                                                                                                         


1320/11


Rada města ukládá


starostovi požádat Radu Pardubického kraje o písemné sdělení záměrů Pardubického kraje s rozsahem služeb Vysokomýtské nemocnice a zároveň i sdělení záměrů s využitím budovy č.p. 167 v ul. Hradecká ve Vysokém Mýtě


Zodpovídá: starosta

Termín: ihned


                                                                                                                     1321/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje udělení grantů Městskému klubu Vysoké Mýto, s. r. o., IČ: 27543111 na zajištění provozu kina ve výši 1 433 000,- Kč, na zajištění provozu divadla ve výši 1 398 000,- Kč a na zajištění provozu klubové scény 2 119 000,- Kč, celkem  4 950 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

      

                                                                                                               

1322/11

Rada města souhlasí


s prodejem vánočního jmelí panem Josefem Truhlářem, Jaroslav 17, 534 01  Holice, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dnech od 09.12. do 23.12.2011. Zabraná plocha činí 2 m2. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  09.12.2011


                                                                                                                     


1323/11


Rada města souhlasí


s vyhrazením trvalého parkovacího místa s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou bezúplatně pro paní Evu Matějkovou, bytem Českých bratří 140, Vysoké Mýto dle přiloženého nákresu na pozemku označeném jako p.p.č. 1094 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2011


                                                                                                                     


1324/11


Rada města bere na vědomí


výpověď smlouvy o nájmu garáže u č.p.116  ul. Gen. Závady. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 01.12.2011 a končí 01.03.2012. Pokud se najde nový nájemce na nebytové prostory, jež jsou předmětem smlouvy dříve, bude podepsána dohoda o ukončení nájmu před vypršením termínu ukončení výpovědní lhůty.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                                     1325/11


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu garáže pod č.3, u č.p.116 na pozemku označeném jako p.p.č.1225/4  ul. Gen. Závady v obci a  k.ú.  Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.12.2011


                                                                                                                     


1326/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor o ploše 24,65 m2, v budově bez č.p. bývalé požární zbrojnice na pozemku označeném jako st.p.č.48 zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku označeného jako p.p.č.24/3 trvalý travní porost o výměře 40m2 v k.ú. Vanice a obci Vysoké Mýto za účelem rekreace a pro společenské vyžití chalupářů a starousedlíků ve Vanicích.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.12.2011


                                                                                                                     


1327/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Vysoké Mýto, IČ 00279773 a panem Stanislavem Hejdukem, nar.24.02.1953, bytem Jabloňová 281, Litomyšl - Zahájí 570 01 v předloženém znění. Předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka provést stavbu „Sárovec, rekonstrukce jezu na řece Loučné, rybí přechod Loučná, mlýn Sárovec" na pozemku označeném jako p.p.č 5154 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené, který je ve vlastnictví Města Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2011


        
                                                                                                             

1328/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o spolupráci při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích mezi Městem Vysoké Mýto, IČ 00279773 a Autoklubem Karosa Vysoké Mýto, klub v AČR, o.s. se sídlem Dráby 45, Vysoké Mýto, IČ: 00485802 v předloženém znění. Předmětem této smlouvy je závazek Autoklubu Karosa Vysoké Mýto, klub v AČR, o.s. zajišťovat provoz a údržbu Dětského dopravního hřiště v areálu Autodromu ve Vysokém Mýtě. Za tyto práce mu náleží odměna ve výši 40 tis. Kč ročně.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2011

            

                                                                                                                                                

1329/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 80-16/2010 označeného jako p. p. č. 428/18 ostatní plocha - ostatní komunikace a p.p.č. 430/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice paní Dagmar Krafferové, bytem Českých bratří 21, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 6.970,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011

                                                                                                                     
1330/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo: IV-12-2007303/VB/9 Vysoké Mýto, Vinice, Kopecký, 8x chata - kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     

1331/11

Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 11010-003789 V. Mýto (UO), Kpt. Poplera,  obnova mezi městem Vysokým Mýtem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Michlovský - stavební s.r.o., IČ 27714080, se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     


1332/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 4664/90, 4644/89, 4644/250, 4644/2, 4644/249, 4943/2, 4940/4, 4943/3, 4939/2, 1557/1, 1557/7, 4939/1, 1556/13, 1556/1, 1561/2, 1561/1, 1557/6, 1556/15, 4939/3, 4942/2 a 1556/8 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko NTL Vysoké Mýto, Odbojářská" v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

                                                                                                                     
1333/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. O994110104 mezi městem Vysokým Mýtem jako oprávněným z věcného břemene a Povodím Labe, státní podnik se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 jako povinným z věcného břemene v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     1334/11


Rada města souhlasí

s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků označených jako p. p. č. 3231/4, 3215/17 a 3226/3 vše trvalý travní porost v obci a k. ú. Vysoké Mýto společnosti RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190, se sídlem Sokolovská 121, Litomyšl za podmínky, že tato smlouva bude uzavřena nejdéle do 31.12.2013.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2011


                                                                                                                     


1335/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 4808/5 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011


                                                                                                                     1336/11


Rada města schvaluje


převod užívacích práv k bytu č. 15 v č.p. 805 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z paní Marie Dyduchové na pana Miloslava Kubíčka (nar. 24.3.1978), bytem Plchovice 27.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011
                                                                                                                     

1337/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města mění usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „o" tohoto usnesení mění na:


o  

805/15   

21/500   

Miloslav Kubíček   

Plchovice 27   

 387.160,-
Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011


                                                                                                                     

1338/11


Rada města schvaluje


převedení užívacích práv k bytu č. 8 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Františka Braniše na paní Janu Koskovou ( 11.02.1991 ), bytem Plk. B. Kohouta 804, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011                                                                                                                     

1339/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.18 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 15.07.1964) a Pavlínou (nar. 24.11.1966) Drnkovými, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     


1340/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.15 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Soňou Krejsovou (nar. 26.05.1960), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                         


1341/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.18 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Danielem Vannayem (nar. 13.07.1980), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

       

                                                                                                  

1342/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.8 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Šebestou (nar. 15.06.1978), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011                                                                                                                     

1343/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.4 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Janem Záleským (nar.25.04.1987), bytem V Břízkách, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

                                                                                                                     1344/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.23 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Řeháčkovou (nar. 13.01.1972), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                                


1345/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.2 v č.p. 147 v ulici Gen. Svatoně ve Vysokém Mýtě s panem Liborem Javůrkem (nar. 11.06.1967), bytem Gen. Svatoně 147, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

          

                                                                                                           

1346/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.2 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Mgr. Editou Benátskou (nar. 31.10.1977), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     

1347/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.8 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marií Duckou (nar. 21.09.1951), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2011

                                                                                                                     1348/11

Rada města s c h v a l u j e

odměnu  pro  Ing. Dagmar Sabolčikovou dle předloženého návrhu.

                                  

Zodpovídá:   zástupce tajemníka

Termín:         15. 12. 2011
1349/11

                                                                                                         

Rada města ukládá


Odboru vnitřních věcí a odboru právnímu zřídit příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Vysoké Mýto, v souvislosti s převodem kompetencí a majetku Základní umělecké školy Vysoké Mýto z Pardubického kraje na město Vysoké Mýto v roce 2012.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 31.5. 2012

                                  

                                                                                 

1350/11


Rada města schvaluje


přijetí neinvestiční dotace pro  SDH ve výši 11 549 Kč


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  7.12.2011


                                                                                                                     

1351/11


Rada města bere na vědomí

umístění pokladničky Nadace pro transplantace kostní dřeně v Lékárně U Zvonice ve Vysokém Mýtě.


                                                                                                                     

1352/11


Rada města s c h v a l u j e

odměnu  pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto Ing. Jindřicha Svatoše za plnění úkolů vyplývajících z provozu centra sociálních služeb a rozšířených úkolů spojených s organizací práce pro osoby na veřejně prospěšných pracích a osoby pracující v rámci veřejné služby dle předloženého návrhu.

                                  

Zodpovídá:   zástupce tajemníka

Termín:         15. 12. 2011


                                                                                                                       

1353/11


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Felgra a MUDr. Šafrové.

                                              

                                                                                                         

                                                                                                                                            

                                  

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta