Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2011-40 ze dne 30.11.2011

12.12.11

 

Souhrn usnesení č. 40/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 30.11.2011
1278/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 30. 11. 2011 dle předloženého návrhu.

        

                                                                                     

1279/11


Rada města jmenuje


členy likvidační komise města zřízené dle Směrnice o evidenci majetku města Vysokého Mýta ze dne 18.11.2011 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: zastupující tajemník

Termín: ihned                                                           

                                                                                                                      .           
1280/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4-2011.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2011

                                                                                                                     
1281/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2012 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2011


                                                                                             

1282/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


ZM vydává vyhlášku č. 8/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města.

                                                                                                                     1283/11


Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na opravu střechy kostela, vzhledem k tomu, že již byla poskytnuta dotace ve výši 40 tis. Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


1284/11


Rada města schvaluje

poskytnutí finančního daru  města Vysokého Mýta ve výši 30 000 Kč Klubu rodičů a přátel ZUŠ Vysoké Mýto pro Dětský pěvecký sbor Rubínek za celoroční vynikající spolupráci s městem Vysokým Mýtem a za jeho reprezentaci.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                         


1285/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu se Zásadami města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města  pro rok 2012 na projekty v oblasti sportu, kultury, životního prostředí, na projekty škol, na projekty spolupráce s partnerskými městy,  na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:      prosinec2011                                                                                                                   


 

1286/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou KVARTA s.r.o., Dolní 222, 565 01 Choceň, IČ: 13582747, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby na "Zpracování projektové dokumentace na úpravu ulice Pražské u Pražské brány ve Vysokém Mýtě" za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 40 000,- Kč a s DPH činí

48 000,- Kč dle předložené nabídky.


Termín:           do 2.12.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


           

                                                                                    

1287/11


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

umístění sochy Přemysla Otakara II. a úpravu ulice Pražské u Pražské brány podle návrhu Ing. arch. Košaře v předloženém znění. 


Termín:           do 14.12.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


           

                                                                      

1288/11


Rada města odkládá

zadání územní studie pole za pivovarem Vysoké Mýto - plocha I/9 z a zajištění výběrového řízení na projektanta na základě tohoto zadání.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


1289/11


Rada města schvaluje


Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0876/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město" v předloženém znění.


Termín:           do 31.12.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                                     

1290/11


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0876/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město" v předloženém znění.


Termín:           do 31.12.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            


1291/11


Rada města odkládá

uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci části projektu "Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto" mezi městem Vysoké Mýto a obcí Hrušová dle předloženého návrhu.


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                         

1292/11


Rada města bere na vědomí


informaci o projektu Senior dopravy pro Město Vysoké Mýto.                                                                                                                     

1293/11

Rada města souhlasí

se stánkovým prodejem  keramiky, ručních prací, zdobených předmětů a teplých nápojů panem Vítězslavem Solničkou, V Břízkách 778, Vysoké Mýto, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 03.12.2011, 10.12.2011, 17.12.2011 a 23.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 03.12.2011

                                                                                                                     1294/11


Rada města odkládá

uzavření Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi MUDr. Dagmar Kellnerovou, Vysoké Mýto 116 , IČ:4447204 a Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto, IČ: 71207856 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  07.12.2011

                                                                                                                                1295/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 89-522/2011 označeného jako p. p. č. 428/19 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice manželům Pavlu a Lence Raušerovým, oba bytem Vanice 35, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 11.341,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011                                                                                                                     

1296/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků označených jako p.p.č. 4644/236, 4644/241, 4644/253, 4644/238, 4644/239, 4644/148 a 4644/252  vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011

                                                                                 

1297/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3348-177/2009 označeného jako p. č. 1515/198 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto MUDr. Anně Loskotové - Salve centrum - odborná RHB, IČ 44473486, se sídlem Jiráskova 177, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 473.745,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011


           

                                                                                                         

1298/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části p.č. 1515/3 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto.                          


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011

           


                                                                                             

1299/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 40/11 ze dne 23.03.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011


                                                                                                                     


1300/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 230/2,

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 231,

pozemku parc. č. 230/2 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku parc. č. 230/4 zastavěná plocha a nádvoří a

pozemku parc. č. 231 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Pardubického kraje.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011


                                                                                                                     


1301/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod

budovy čp. 168, Pražské Předměstí, stojící na pozemku parc. č. 2556/4, 2556/5 a 2556/7, budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/3,

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/6,

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/8,

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/9,

pozemku 2556/2 ostatní plocha-manipulační plocha,

pozemku 2556/3 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku 2556/4 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku 2556/5 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku 2556/6 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku 2556/7 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku 2556/8 zastavěná plocha a nádvoří a

pozemku 2556/9 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011


                                                                                                                     

1302/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 2591378, Voštice 130. Předmětem bezplatné výpůjčky je  část pozemku o výměře 400 m2 označeného jako  p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem prodeje vánočních stromků ve dnech 15.12.2011 a 16.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.12.2011

       

                                                                                                              

1303/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku označeného jako  p.č. 1306/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 5.000.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011
1304/11


Rada města schvaluje

upravený odpisový plán na rok 2011 příspěvkové organizace Mikádo - střediska volného času dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2011
                                                                                                                            

1305/11


Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace Mikádo - střediska volného času vyvolanou změnou odpisového plánu organizace na rok 2011.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2011


                                                                                                                     1306/11


Rada města mění

usnesení č.450/11 ze dne 13.4.2011 a to tak, že částka 32.031,-Kč se nahrazuje částkou 60.620,70Kč a částka 16.031,-Kč se nahrazuje částkou 44.620,70Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2011

   

                                                                                                                  

1307/11


Rada města schvaluje


prodloužení veřejně prospěšných prací do 31.12.2011 za stávajících podmínek.


Zodpovídá: Ing. Svatoš


           

                                                                                                         

1308/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. jmenuje


členy dozorčí rady obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.

Ing. Souška, Ing. M. Zimu, Ing. Pešinu a p. Zemkovou.


           

                                                                                                           

1309/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Felgra a Ing. Pešiny.

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                      

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta


Zapsala: Vítková