Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2011-39 ze dne 23.11.2011

28.11.11

 

Souhrn usnesení č. 39/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23.11.20111261/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 23. 11. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     1262/11

Rada města schvaluje


pořadí uchazečů o zhotovení lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Vysoké Mýto II

1. Lesprojekt východní  Čechy, s.r.o., IČ: 25251431,  Gočárova 504, Hradec Králové 2, 500 02,  428,-Kč/ha bez DPH

2.Lesprojekt  Kroměříž, s.r.o., IČ: 25302990,  Kotojedská 1044, Kroměříž, 767 01, 450,-Kč/ha bez DPH

3.  Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s., IČ: 253 51 079, Nádražní 2811, Frýdek - Místek, 738 01,  470,-Kč/ha bez DPH

4. Lesní taxační společnost  s.r.o., IČ: 25251040,  Bezručova 1501, Hradec Králové 2, 500 02,  490,-Kč/ha bez DPH

Zodpovídá: Ing. Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                     1263/11

Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o dílo na  zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod  Vysoké Mýto II  s firmou  Lesprojekt východní  Čechy, s.r.o., IČ: 5251431, Gočárova 504, Hradec Králové 2, 500 02 za nabídkovou cenu  428,-Kč/ha bez DPH .


Zodpovídá: Ing. Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                     

1264/11

                                                                                                                                

Rada města bere na vědomí


návrh vyhlášky č. 8/2011 o zákazu provozování sázkových her,  loterií a jiných podobných her na celém území města a ukládá předložit návrh vyhlášky znovu

na příštím zasedání rady města.


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: 30.11.2011


1265/11


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ manželům p. Janě Možiešíkové a p. Josefu Možiešíkovi na dům na náměstí Přemysla Otakara II, 18, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, bytem tamtéž, ve výši 14 040,- Kč, na základě jejich žádosti prostřednictvím účtu jejich syna Pavla Možiešíka, bytem Pivovarská 402, Pražské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OÚP 

Termín: jednání ZM

                                                                                                                                

1266/11


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

Poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ p. Martě Dvořákové, bytem nám. Přemysla Otakara II. 192, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, p. Dagmar Fialové, bytem Plynární 1517/2, 251 01 Říčany a p. Stanislavě Habrnalové, bytem K Dubině 682, Svítkov,  530 06 Pardubice, na dům na nám. Přemysla Otakara II, 192, Vysoké Mýto - Město, Vysoké Mýto ve výši 15 120,- Kč, na základě jejich žádosti prostřednictvím účtu p. Marty Dvořákové, bytem nám. Přemysla Otakara II. 192, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OÚP 

Termín: jednání ZM

                                                                                                                     1267/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města s ch v a l u j e:

Poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ p. Zdeňku Švejkovi, bytem nám. Přemysla Otakara II. 194, Vysoké Mýto - Město, Vysoké Mýto na dům tamtéž, ve výši 16 000,- Kč, prostřednictvím účtu uvedeném v žádosti o poskytnutí příspěvku.


Zodpovídá: vedoucí OÚP 

Termín: jednání ZM

                                                                                                                                

1268/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení :

Zastupitelstvo města neschvaluje

žádost pana Josefa Nováka na změnu v územním plánu Vysoké Mýto.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
                                                                                                                                


1269/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

podle stavebního zákona č.183/2006 Sb. § 46 odst. 3 z důvodu hospodárnosti a efektivnosti jednání rady a zastupitelstva města, že pořizovatel bude předkládat návrhy na pořízení změny územního plánu, které splňují stanovené náležitosti  2x za rok, v květnu a v září.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                  


1270/11


Rada města v y l u č u j e

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci:  Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - úprava zvukového systému tyto uchazeče:  AudioMaster CZ s.r.o., Praha 9, Vysočany, Ocelářská 937/39, IČ: 28206649, AV MEDIA, a.s., Praha 15, Hostivař, Pražská 1335/63, IČ: 48108375, a to z důvodu překročení stanovené nejvýše možné nabídkové ceny.


Termín:           do 30.11.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


           

                                                                                             


1271/11


Rada města r u š í

zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci:  Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - úprava zvukového systému.


Termín:           do 30.11.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


           1272/11


Rada města neschvaluje

z důvodu vysokých finančních nákladů realizaci akce:  Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - úprava zvukového systému.


Termín:           do 30.11.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

prostor.

1273/11


Rada města schvaluje


vyřadit akce dle seznamu přiloženému k tomuto usnesení z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic a to důvodů uvedeným v tomto seznamu.


Zodpovídá: vedoucí OÚP, vedoucí OFI 

Termín: do 31.12.2011

1274/11


Rada města neschvaluje


rozšíření komunikace pro parkování v ulici Odbojářská před č.p. 576, 577 a doporučuje zařadit do investičního plánu na další roky.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín: do návrhu rozpočtů města

                                                                                                                                

1275/11


Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

že v 27. výzvě žádost o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí akce Kompostárna Vysoké Mýto CZ.1.02/4.1.00/11.10343, akceptační číslo 11083754, číslo projektu 16076295 nebyla podpořena.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


           

                                                                                                                     1276/11


Rada města  n e s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 15030709, DIČ: CZ15030709 jako dodavatelem projektové dokumentace na Úpravu ul.Pražské u Pražské brány z důvodu umístění pomníku Přemysla Otakara II. za nabídkovou cenu 68 800 Kč vč. DPH.


Termín:           do 30.11.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                

1277/11


Rada města bere na vědomí

informace starosty.

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta