Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2011-38 ze dne 16.11.2011

23.11.11

 

Souhrn usnesení č. 38/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16.11.2011
1223/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 16. 11. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


1224/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


ZM vydává vyhlášku č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění schváleném radou města.


                                                                                                                     


1225/11


Rada města bere na vědomí


informaci o zákonných možnostech obcí při regulaci výherních hracích přístrojů dle současné zákonné úpravy.


                                                                                                                     

1226/11

Rada města ukládá

vedoucímu odboru právního předložit na příštím zasedání rady města návrh vyhlášky upravující úplný zákaz veškerých hracích přístrojů a videoterminálů na území města Vysokého Mýta.


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: 23.11.2011


                                                                                                                     
1227/11

Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Vyšší odborné škole stavební a střední škole stavební Vysoké Mýto na kulturní program k 115. výročí založení školy a doporučuje, aby žadatel požádal o dotaci v řádném grantovém řízení do konce února  2012.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


1228/11


Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Donocyklu Vysoké Mýto na zhotovení cyklo oblečení a doporučuje, aby žadatel požádal o dotaci v řádném grantovém řízení do konce února  2012.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


1229/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2012 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě ve výši 100 000 Kč na Sodomkovo Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: duben 2011


           

                                                                                                         


1230/11


Rada města schvaluje

mandátní smlouvu s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o., IČ: 27543111 na přípravu a organizaci Předadventního koncertu na náměstí 26. 11. 2011 v předloženém znění.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           ihned


           

                                                                                                         


1231/11


Rada města schvaluje

mandátní smlouvu s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o., IČ: 27543111 na přípravu a organizaci Výročního koncertu  1. 12. 2011 v předloženém znění.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           ihned

                                                                                                                     
1232/11


Rada města schvaluje

mandátní smlouvu s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o., IČ: 27543111 na přípravu a organizaci Předvánočního setkání se seniory 6. 12. 2011 v předloženém znění.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           ihned


           1233/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/282/3/2011 mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupena na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněným a společností ŠMÍDL s.r.o., IČ 26009030, se sídlem Čs. armády 991, 564 01 Žamberk jako investorem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011

                                                                                                                       
1234/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.2 k pojistné smlouvě č.7720602820 mezi Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ:47116617 jako pojistitelem a městem Vysokým Mýtem se sídlem B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, IČ: 00279773 jako pojistníkem v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  16.11.2011


                                                                                                                     


1235/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.8 v č.p. 88 v ulici Svatopluka Čecha ve Vysokém Mýtě s panem Janem Šulou (nar. 08.02.1962), bytem Svatopluka Čecha 88, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                         


1236/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Josefem (nar. 01.03.1959) a Jolanou (nar. 05.08.1968) Mlejnkovými, oba bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     


1237/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Kosačíkovou (nar. 20.03.1953), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                       

                                                                                             


1238/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého 796 ve Vysokém Mýtě s manželi Robertem (nar. 27.11.1976) a Martinou (nar. 22.09.1973) Němcovými, oba bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011
                                                                                             

1239/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Šlégrem (nar. 09.05.1976), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     1240/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Neljou (nar. 27.12.1967) a Zdeňkem (nar. 01.07.1964) Sadskými, oba bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                    


1241/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Pekovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou (nar. 24.03.1970), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.10.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011
1242/11 
                                                                                                     

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Macákem (nar. 16.12.1964), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     


1243/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.01.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     


1244/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Kryčem (nar. 20.11.1974), bytem Jiřího z Poděbrad, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011                                                                                                                     

1245/11


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 1001/11 ze dne 31.08.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011

                                                                                                                     


          

1246/11

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 775 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Maixnerem (nar. 31.01.1977), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.11.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.5.2012

                                                                                                                     1247/11


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 1164/11 ze dne 19.10.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011

                                                                                                                     
1248/11

          

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 775 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Menclem (nar. 02.08.1981), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.1.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.5.2012


           

                                                                                                         

1249/11


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Musilovou (nar. 10.08.1972), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     


1250/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar. 07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     


1251/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 273 nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě s panem Milanem Kroulem (nar. 21.05.1974), bytem Vraclav č.p. 128 na dobu určitou 1 rok tj. do 30.11.2012, s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Kroul plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnán u Městské policie ve Vysoké Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


                                                                                                                     


1252/11

Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 80-16/2010 označených jako p. p. č. 428/18 ostatní plocha - ostatní komunikace a p.p.č. 430/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                                     
1253/11


Rada města schvaluje


Plán inventur na rok 2011.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                     
1254/11


Rada města bere na vědomí


Zápis ze schůze finančního výboru č.5 - 2011 ze dne 14.listopadu 2011.                                                                                                                     1255/11


Rada města schvaluje


Interní pokyn k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji v průběhu roku 2011 a k datu účetní závěrky.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                     

1256/11


Rada města schvaluje


Směrnici o evidenci majetku města Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 1.12.2011

                                                                                                                     
1257/11


Rada města ruší


Směrnici o hospodaření s majetkem města Vysokého Mýta a o jeho inventarizaci ze dne 12.07.2006 včetně Dodatku č.1 k této směrnici ze dne 10.03.2009.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                     1258/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.4-2011.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2011

                                                                                                         
1259/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2012 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2011

                                                                                                                     
1260/11


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Felgra, Ing. Coufala a p. Kovaříka.  


                                                                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta