Usnesení RM č. 2011-34 ze dne 19.10.2011

26.10.11

 

Souhrn usnesení č. 34/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 19.10.2011


1131/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 19. 10. 2011 dle předloženého návrhu. 

                                                                                                                       

1132/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o dílo s firmou Pavel Haupt, Kunčice 274, Letohrad 561 51, IČ: 632 01 038 na akci „Výsadba podél polní cesty ve Lhůtě" za nabídkovou cenu 118 460,40 Kč včetně DPH.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

                                                                                                                     1133/11

Rada města  s o u h l a s í


s podporou jednotlivých druhů služeb, které jsou poskytovány na území obce tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce. RM se zatím nevyjadřuje k výši požadované spoluúčasti.


Zodpovídá:   Ing. Iveta Fajglová

                     vedoucí odboru

Termín:         ihned


                                                                                                                                                        

1134/11


Rada města  s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 12 v DPS Komenského, Vysoké Mýto,  paní Mikulecké Anně, nar. 23.2.1941, bytem Dolní Sloupnice 187, Sloupnice, a uzavření  nájemní smlouvy na 3 roky.


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

                   vedoucí odboru

Termín:       ihned

                                                                                                                     
1135/11


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje mimořádný členský příspěvek ve výši  25 156 Kč svazku obcí Mikroregionu Vysokomýtsko na pořízení fotodokumentace pro potřeby svazku i členských obcí.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

1136/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vyhlašuje výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto v roce 2012 dle předloženého návrhu.         

 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  listopad. 2011


                       

                                                                                             


1137/11


Rada města schvaluje

poskytnutí daru ve výši 3 000 Kč Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto na Koncert za srážkovou vodu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned 

1138/11


Rada města s ch v a l u j e


přijetí daru od společnosti ALTERSTAV s.r.o., Komenského 102, 566 01 Vysoké Mýto ve výši 200 000,-Kč dle darovací smlouvy v předloženém znění.


Termín:           do 31.10.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     1139/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou SAPA - LPJ, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Dráby 850, IČ: 62063634, jako dodavatelem akce Regenerace panelového sídliště mezi ulicemi Mládežnická a Rokycanova ve Vysokém Mýtě z důvodu nových požadavků na rozsah a provedení díla.


Termín:           do 31.10. 2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     1140/11


Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - úprava zvukového systému.


Termín:           do 31.10.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


1141/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - úprava zvukového systému.


Termín:           do 31.10.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                        

1142/11


Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci MŠ Slunečná - Realizace úspor energií CZ.1.02/3.1.00/11.12561, akceptační číslo 11103243, číslo projektu 16493214.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


1143/11


Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Krytý plavecký bazén - Realizace úspor energií CZ.1.02/3.1.00/11.12558, akceptační číslo 11103183, číslo projektu 16493797.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


1144/11


Rada města schvaluje


nákup dvou uměleckých děl v lednu 2012, velkoformátových grafik Josefa Váchala (1884-1969) v ceně 18 000 Kč pro sbírku Městské galerie Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitel MGVM PhDr. Pavel Chalupa

Termín:  ihned


                                                                                                                     


1145/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.15 v č.p. 717 v ulici V Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Lucií (nar. 12.02.1974) a Josefem (nar. 01.12.1969) Bouškovými, oba bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011

      

                                                                                                   

1146/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Kateřinou (nar. 25.03.1972) a Miloslavem (nar. 04.09.1975) Paďourovými, oba bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     


1147/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Janou Horáčkovou (nar. 14.08.1951), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     1148/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého 795 ve Vysokém Mýtě s manželi Leonou (nar. 05.05.1971) a Miroslavem (nar. 09.09.1967) Doležalovými, oba bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     1149/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Katrin (nar. 02.11.1977) a Luďkem (nar. 15.05.1977) Novotnými, oba bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     1150/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Zvolánkem (nar. 13.05.1968), bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                       

                                                                                             


1151/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Lucií (nar. 15.06.1980) a Viktorem (nar. 11.01.1976) Baierovými, oba bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     1152/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.15 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 18.11.1974) a Jaroslavou (nar. 23.06.1978) Markovými, oba bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     
1153/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 773 v ulici nám. Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Královou (nar. 17.07.1948), bytem nám. Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     


1154/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 775 v ulici nám. Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Kubíčkem (nar. 19.02.1985), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     


1155/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřinou (nar. 13.11.1943) a Josef (nar. 19.01.1954) Rázkovými, oba bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     1156/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Věrou Bittnerovou (nar. 07.01.1961), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011

    

                                                                                                                            

1157/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Radkou Stratílkovou (nar. 12.03.1981), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


           

                                                                                                         


1158/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 783 v ulici V Břízkách 783 ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlou (nar. 05.04.1944) a Jaromírem (nar. 30.05.1939) Navrátilovými, oba bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011

1159/11                                                                                                                  


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.1 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Marií Dolanskou (nar. 11.01.1958), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou

3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011
1160/11

                                                                                                         

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.5 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Jiřinou Hermanovou (nar. 31.12.1983), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011

                                                                                                                     1161/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.8 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysoké Mýtě s paní Emilií Dlouhou (nar. 07.12.1943), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     


1162/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s manželi Jindřichem (nar. 15.07.1948) a Ilonou (nar. 21.05.1953) Husákovými, bytem Jiřího z Poděbrad, Vysoké Mýto na dobu určitou do 29.02.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     


1163/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Janem (nar. 30.05.1944) a Jolanou (nar. 16.04.11950) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.09.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     
1164/11


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 775 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě panem Zdeňkem Menclem (nar. 02.08.1981), bytem V Břízkách 775, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011

                                                                                                                     
1165/11


Rada města schvaluje

směnu bytu č. 7 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Věra Stejskalová za byt č. 8 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Markéta Boušková.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                       1166/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Antonínem (nar. 01.06.1950) a Jaroslavou (nar.04.02.1947) Langerovými, oba bytem V Peklovcích 453, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 40.000,-Kč a vrácení bytu č. 6 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jan Krob (nar. 11.10.1980), Jungmannova 301, Choceň

3.   Eva Šrautová (nar.18.10.1953), B.Smetany 33, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                       1167/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Alešem (nar. 06.07.1978) a Štěpánkou (nar.02.07.1982) Bečičkovými, oba bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 57.000,-Kč a vrácení bytu  č. 18 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jan Krob (nar. 11.10.1980), Jungmannova 301, Choceň.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     


1168/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 11.08.1977) a Milanem (nar.25.03.1974) Čuříkovými, oba bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 57.000,-Kč a vrácení bytu  č. 6 v č.p. 776 v ulici V Břízkách, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jan Krob (nar. 11.10.1980), Jungmannova 301, Choceň.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                     


1169/11


Rada města schvaluje


přidělení bytu č. 6 v č.p. 171 v  ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě manželům Marii (nar. 26.06.1964) a Františkovi (nar. 22.09.1961) Giňovými, bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Podmínkou pro přidělení bytu je vrácení bytu  č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.011.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


           

                                                                                                                     


1170/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 85/11 ze dne 22.06.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.11.2011

           

                                                                                                         

1171/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje


prodej spoluvlastnického podílu 77/200 na pozemku označeném jako p.č. 271/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Petru Duškovi, trvale bytem Vrchlického 243, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 578,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.11.2011


                                                                                                                     

1172/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 83/11 ze dne 22.06.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.11.2011

        

                                                                                                             

1173/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje


prodej bytové jednotky č. 242/2 v č.p. 242 v ulici Vrchlického, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 119/1000 na společných částech domu č.p. 242 a na pozemku označeném jako p. č. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Petru a Denise Balášovým, oba bytem Běstovice 114, Choceň za celkovou kupní cenu ve výši 606.606,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.11.2011


                                                                                                                     1174/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4289/69 trvalý travní porost, ani jeho části v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.011.2011


           

                                                                                                         


1175/11


Rada města neschvaluje


pronájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4289/69 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění stánku s občerstvením.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


                                                                                                                       

1176/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků označených jako p.p.č. 2849/3 trvalý travní porost, p.p.č. 2851 ostatní plocha - jiná plocha, p.p.č. 2852/9 ostatní plocha - sportoviště a rekr. plocha,  p.p.č. 2857/4 orná půda, p.p.č. 2857/5 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 2857/26 ostatní plocha - ost. komunikace a p.p.č. 2857/31 orná půda vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 271.580,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.11.2011                                                                                                                                            


1177/11


Rada města schvaluje


Směrnici pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Vysokého Mýta v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011 

1178/11

Rada města souhlasí

s návrhem dopravního značení (DZ č. V 10f - vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou a dále DZ č.IP11a - Parkoviště doplněnou o znak invalidy O1) před Vysokomýtskou nemocnicí ul. Hradecká na pozemku označeném jako p.p.č. 4900/5 ostatní plocha - ostatní komunikace dle předložené situace.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 20.10.2011


           


                                                                                                         


1179/11


Rada města souhlasí


s uskutečněním reklamní akce GE Money Bank,a.s. před č.p.211 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě na p.p.č. 4785 ostatní plocha - ostatní komunikace ve dnech 02.- 04.11.2011 od 9:00 do 17:00 hod. Zábor činí 2 m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  24.10.2011


                                                                                                                                1180/11


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p. Felgra.


                                                                                                                                                                                                                                           


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta