Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2011-33 ze dne 12.10.2011

18.10.11

 

Souhrn usnesení č. 33/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 12.10.2011

1103/11


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 12. 10. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     1104/11


Rada města souhlasí

s náhradou letničkových záhonů na náměstí Přemysla Otakara II. za záhony trvalkové  a s uzavřením smlouvy o dílo s firmou  DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o., Jenišovice, Mravín 5, PSČ 538 54, IČ: 275 16 822 , za cenu 52.950,-Kč včetně DPH.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned                                                                                                                     

1105/11

Rada města zrušuje

usnesení RM č. 731/11 ze dne 29.06.2011.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                     1106/11


Rada města schvaluje

uzavření  smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. OŽPZ/11/41455 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Optimalizace svozu vytříděných složek komunálních odpadů vzniklých činností fyzických osob ve vybraných lokalitách na území města Vysoké Mýto"  ve výši 80.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

1107/11


Rada města schvaluje


text výzvy na vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod „Vysoké Mýto II"


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                     


1108/11


Rada města schvaluje


seznam přímo obesílaných dodavatelů v tomto rozsahu:

Lesprojekt  Kroměříž, s.r.o., IČ: 25302990,  Kotojedská 1044, Kroměříž, 767 01
Lesprojekt východní  Čechy, s.r.o., IČ: 25251431,  Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02

Lesprojekt  Hradec Králové, s.r.o., IČ: 252 50 205, Veverkova 1335, Hradec Králové, 500 02

Lesní taxační společnost  s.r.o., IČ: 25251040,  Bezručova 1501, Hradec Králové, 500 02

Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s., IČ: 253 51 079, Nádražní 2811, Frýdek - Místek, 738 01


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                                                            1109/11


Rada města ustanovuje


výběrovou komisi na výběrové řízení  na zhotovitele lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod „Vysoké Mýto II" ve složení Ing. František Jiraský, JUDr. Libor Poláček, Ing. Stanislava Jetmarová, Ing. Veronika Richtrová, Josef Fendrych.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

1110/11


Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 207  v DPS Litomyšlská 50 paní Ryšavé Zdeňce, nar. 22.2.1936, a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  Ing. Fajglová

Termín:        ihned

                                                                                                                                                        


1111/11


Rada města  b e r e  n a   v ě d o m í


příkaz Krajského úřadu Pardubického kraje, který  rozhodl, že Město Vysoké Mýto, jako poskytovatel sociálních služeb, spáchalo správní delikt dle ustanovení § 107 odst. 2 písm. o) zákona o sociálních službách a uložilo mu dle ustanovení § 108 odst. 5 písm. c) zákona o sociálních službách pokutu ve výši Kč 2000,- a povinnost uhradit paušální částku nákladů ve správním řízení ve výši Kč 1000,-.


Zodpovídá:  Ing. Fajglová

Termín:        ihned


                                                                                                                                                        


1112/11


Rada města  s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 17 v DPS Komenského, Vysoké Mýto,  panu Petru Hyksovi, nar. 22.9.1976 a uzavření nájemní smlouvy na 1 rok. Podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy je vrácení bytu č. 12 v DPS Komenského 124, který pan Hyksa v současné době obývá.


Zodpovídá:  Ing. Fajglová

Termín:        ihned


                                                                                                                     


1113/11


Rada města ruší


usnesení RM č. 493/11.

                                                                                                                     


                                                                                                                     

1114/11


Rada města odkládá


rozhodnutí o provedení auditů za rok 2011 u společností s ručením omezeným do doby vyjádření jednatelů  jednotlivých obchodních společností města.

                                                                                             

1115/11


RM bere na vědomí


informaci o čipování psů.

                                                                                                                     1116/11


Rada města s ch v a l u j e

podání žádosti o dotaci na akci: Snížení imisí - Pořízení komunální čistící techniky - Město Vysoké Mýto dle předložených podkladů.


Termín:          do 31.12.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                                     1117/11


Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Varovný systém města Vysoké Mýto CZ.1.02/1.3.00/11.10854, akceptační číslo 11092661, číslo projektu 16082457.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     
1118/11


Rada města s ch v a l u j e

Přípravu realizace akce Varovný systém města Vysoké Mýto CZ.1.02/1.3.00/11.10854, akceptační číslo 11092661, číslo projektu 16082457.


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     1119/11


Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Kompostárna Vysoké Mýto CZ.1.02/4.1.00/11.10343, akceptační číslo 11083754, číslo projektu 16076295.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                                     


1120/11


Rada města s ch v a l u j e

přípravu realizace akce Kompostárna Vysoké Mýto CZ.1.02/4.1.00/11.10343, akceptační číslo 11083754, číslo projektu 16076295.


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     1121/11


Rada města neschvaluje 

zastřešení altánu pomocí membrány v Jungmannových dle ideového záměru

Ing. Sendlera dle předložené cenové nabídky.


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


1122/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou VK CAD s.r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Vraclavská 285, IČ: 260001187, jako zpracovatelem jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení, výběrové řízení  na zhotovitele akce: „Rekonstrukce vzduchotechniky Krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto.


Termín:           do 31.12.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1123/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č.09038083 v předloženém znění se SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Zateplení Speciální školy ve Vysokém Mýtě s akceptačním číslem 09038083 a číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04154 z důvodu změny čísla účtu firmy ALTERSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Komenského 102, IČ: 25951190 podle usnesení č. 633/11 ze dne 8.6.2011.


Termín:          do 30.10.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     1124/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci: Městský klub Vysoké Mýto - Stavební úpravy venkovních prostor, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 197 111,- Kč a s DPH činí 236 533,- Kč.


Termín:           do 31.10.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     

1125/11

Rada města souhlasí


se smlouvou a výpůjčce mezi Městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 12.10.2011                                                                                                                     


1126/11


Rada města souhlasí


s uzavřením smlouvy  mezi městem Vysoké Mýto a firmou Vodafone Czech Republic na dodávku mobilních služeb dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:    vedoucí OVV

Termín:           ihned


                       

                                                                                             


1127/11


Rada města schvaluje

přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na činnost a provoz Informačního centra Vysoké Mýto v roce 2011 ve výši 118 747 Kč.Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                         1128/11

Rada města souhlasí

s prodejem okrasných a ovocných dřevin panem Tomášem Valkem, Zahradní centrum Valek, Husova 184, 566 01  Vysoké Mýto, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 17.10.2011 a 21.10.2011


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 17.10.2011 

1129/11


Rada města souhlasí


se změnou oddacího místa dne 5.11.2011, aby se sňatky uskutečnily v obřadní síni ve Vysokém Mýtě namísto v Nových Hradech.                                                                                             


1130/11


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Ing. Pešiny a p. Zemkové.                                                                                                                     


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                  
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta