Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2011-32 ze dne 27.9.2011

30.09.11


Souhrn usnesení č. 32/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 27.9.20111070/11


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 27. 9. 2011 dle předloženého návrhu.1071/11


Rada města souhlasí


s prodloužením dohod VPP u Technických služeb s ÚP na dobu určitou do 30.11. 2011, formou dodatků ke stávajícím pracovním smlouvám za stávajících podmínek.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned1072/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce č.2041 mezi Městem Vysokým Mýtem a sdružením Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, Sportovní 224, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 44468709 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.08.20111073/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.607 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Libuší Bečičkovou, Zámrsk 138, 565 43 Zámrsk, IČ: 66311462 jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v č.p.179 ul. Jiráskova, na pozemku označeném jako p.p.č.1690/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Vysoké Mýto označené v projektové dokumentaci čísly 110 -132 o celkové výměře 241,80 m2- restaurace Městský dům za účelem provozování pohostinství.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.9.2011


1074/11


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o prodloužení nájemního vztahu mezi městem Vysoké Mýto a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 6494 9681 v přeloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 07.10.2011
1075/11


Rada města s ch v a l u j e

smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČ: 25953818, jako zhotovitelem stavebních prácí malého rozsahu na akci: Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem - 2. etapa ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 1 558 813,- Kč a s DPH činí 1 870 577,- Kč.


Termín: do 31.10.2011

Zodpovídá: vedoucí OÚP
1076/11

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě č.2029 o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, Vysoké Mýto, IČ:71207856, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

1077/11


Rada města bere na vědomí

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 20.01.2001 mezi Městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem jako pronajímatelem a Petrou Škeříkovou, Větrná 648, Vysoké Mýto, jako nájemcem, kterou byly pronajaty nebytové prostory nacházející se v domě č.p.198 v ul. Karolíny Světlé ve Vysokém Mýtě, označené dle výkresové dokumentace pod č.107,109,110,111, 112, 113, 119, 120, 122, 123 a 124 a to vše o celkové výměře 14,68m2 a schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou smluvních stran ke dni 30.09.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011
1078/11

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 24.01.2001, uzavřené mezi Městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem jako pronajímatelem a paní Markétou Zavoralovou, kterým se navyšuje nájemné o 382 Kč/měs a to od 01.10.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011
1079/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 6.1.2001, uzavřené mezi Městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem jako pronajímatelem a paní Renatou Bubnovou, kterým se navyšuje nájemné o 382 Kč/měs a to od 01.10.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011
1080/11


Rada města bere na vědomí

výpověď Smlouvy č.330 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 30.01.2009 mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a paní Hanou Vítkovou, Jeronýmova 540, Vysoké Mýto jako nájemcem, ke dni 31.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

1081/11


Rada města souhlasí

s bezplatným zapůjčením velké a malé zasedací síně (č.167 a 168) v budově Městského úřadu Vysoké Mýto ve dnech 10. a 11. října 2011 za účelem uspořádání semináře Vodní mlýny IV.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011
1082/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.363 o nájmu pozemků, kterou se mění nájemce na Jaroslav Polanský, Tisová 172, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 65678176.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011
1083/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo: IE-12-2003849/VB/9 Vysoké Mýto, ul. Pivovarská - Vd nn, knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o. IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


1084/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 16010-003009 Vysoké Mýto (UO), J. Nálepky, sloupy, obnova mezi městem Vysokým Mýtem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Michlovský - stavební s.r.o., IČ 27714080, se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011
1085/11

Rada města souhlasí

s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, Skořenice 10, 565 01 Choceň, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 30.09.2011. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011
1086/11


Rada města souhlasí

s bezplatným nájmem krytého bazénu pro Plavecký klub Vysoké Mýto, Husova 117, 566 01 Vysoké Mýto za účelem pořádání „Velké ceny Vysokého Mýta 2011" v sobotu 22.10.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.10.2011

1087/11

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 k podnájemní smlouvě ze dne 16.09.2008, uzavřené mezi MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto s.r.o., ul. Litomyšlská 71, IČ: 27543111 jako nájemcem a Městem Vysoké Mýto, Městskou knihovnou jako podnájemcem v předloženém znění. Dodatkem se do smlouvy vkládá sazba DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

1088/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 592/1196/900/81/2011 mezi městem Vysokým Mýtem jako oprávněným z věcného břemene a Pardubickým krajem se sídlem Komenského nám, 125, 532 11 Pardubice, IČ 070892822, zastoupeným na základě oprávnění k výkonu majetkových práv Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031 jako povinným z věcného břemene v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011


1089/11


Rada města souhlasí

s pořádáním společenské akce Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě s názvem „Biblické putování parkem" na pozemku označeném jako p.p.č.472/1 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. a obci Vysoké Mýto v Jungmannových sadech dne 8.října 2011 do 14:00 do 17:00 hod. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.10.2011

1090/11


Rada města schvaluje

pojištění objektu společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. č.p. 111, ul. Jiráskova, Vysoké Mýto, pojistitelem Městem Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 27.08.2011
1091/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku k pojistné smlouvě č.7720602820 mezi Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ:47116617 jako pojistitelem a Městem Vysoké Mýto se sídlem B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, IČ: 00279773 jako pojistníkem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 27.08.20111092/11


Rada města zrušuje

usnesení č.1052/11 ze dne 13.09.2011


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

1093/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 4120721694" s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, za účelem nového odběru a to veřejného osvětlení v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě.


Termín: do 31.10.2011

Zodpovídá: vedoucí OÚP


1094/11


Rada města s ch v a l u j e

provést aktivaci využití "Profilu zadavatele prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje", za účelem zajištění služby související s uveřejňováním informací na profilu zadavatele o veřejných zakázkách aktivaci u firmy QCM, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ: 26262525, DIČ: CZ26262525.


Termín: do 31.10.2011

Zodpovídá: vedoucí OÚP
1095/11


Rada města bere na vědomí

informaci, že nelze podat žádost o dotaci na akci Krytý plavecký bazén - Přístavba bazénu a tobogánu z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

Č.j.: 18 813/2011-50, státní podpora sportu pro rok 2012 z důvodu, že tobogán, vířivka a sauny neslouží přímo ke sportovní činnosti.


Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí OÚP

1096/11

Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 15030709, DIČ: CZ15030709 jako dodavatelem studie k majetkoprávnímu vypořádání na akci Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová za cenu 52.800,-- Kč vč. DPH.


Termín: do 31.10.2011

Zodpovídá: vedoucí OÚP


1097/11


Rada města schvaluje

znovu předložení upravené žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", z důvodu změny schválené zastupitelstvem města dne 23.3.2011 usnesení č. 22/11.


Termín: do 31.10.2011

Zodpovídá: vedoucí OÚP
1098/11


Rada města schvaluje

Smlouvu s vlastníky nemovitosti o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu, o budoucím připojení na plynové zařízení a odběru plynu pro vytápění (resp. instalaci zdroje tepla na vytápění) na akce Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta, Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice v předloženém znění (včetně sankce 100 tis. Kč na vlastníka a termínu realizace do 12 měsíců od kolaudace stavby) a jejich projednání z důvodu doložení sledovaných indikátorů k závěrečnému vyhodnocení akce.


Termín: do 15.10.2011

Zodpovídá: vedoucí OÚP
1099/11


Rada města schvaluje

přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí v režimu regionální blokové výjimky a tedy dotace 40 % z uznatelných nákladů na akce Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta, Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice.


Termín: do 30.11.2011

Zodpovídá: vedoucí OÚP
1100/11


Rada města s ch v a l u j e

zrušení soutěže na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu na akci: Městský klub Vysoké Mýto - Stavební úpravy venkovních prostor.


Termín: do 30.10.2011

Zodpovídá: vedoucí OÚP


1101/11


Rada města u k l á d á

vypsat nové výběrové řízení na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu na akci: Městský klub Vysoké Mýto - Stavební úpravy venkovních prostor dle upravené Zadávací dokumentace s opravenými výkazy výměr s termínem podání nabídek do 10.10.2011 do 12:00 hodin.


Termín: do 30.10.2011

Zodpovídá: vedoucí OÚP1102/11

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a Ing. Pešiny.

Ing. František J i r a s k ý

místostarosta
Ivana Zemková

členka RM