Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2011-29 ze dne 7.9.2011

14.09.11

 

Souhrn usnesení č. 29/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 7.9.2011
1017/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 7. 9. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                        1018/11


Rada města přijímá

dotaci určenou smlouvou o poskytnutí grantu z Programu stavební obnovy a restaurování kulturních památek v PK a drobných objektů památkového charakteru na rok 2011 na restaurování kamenných prvků hřbitovní brány u kostela Zvěstování Panny Marie v Knířově v předloženém znění.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned


                                                                                                                                                                    


1019/11


Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí grantu z Programu stavební obnovy a restaurování kulturních památek v PK a drobných objektů památkového charakteru na rok 2011 na restaurování kamenných prvků hřbitovní brány u kostela Zvěstování Panny Marie v Knířově v předloženém znění. 


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned


                                                                                                                                                        


1020/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVER s.r.o., Luže, Žižkova 393, IČ: 64788831, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci:  MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě - Oprava pavilonu, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí

228 093,- Kč a s DPH činí 273 712,- Kč.


Termín:           do 30.9.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                        1021/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku označeného jako p.p.č. 1404 ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený jako p.p.č. 1421 ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnictví obce Tisová vše v obci a k.ú. Tisová u Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.09.2011


                                                                                                                                                        1022/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek čj. UZSVM/HUO/3320/2011-HUOM Sp 4/2007 JIN mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.09.2011
1023/11

                                                                                                                                            

Rada města zrušuje


usnesení č.892/11 ze dne 17.08.2011


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                                                                        


1024/11


Rada města trvá


na usnesení č.762/11 ze dne 29.06.2011 s tím, že pokud nebude předmětná smlouva uzavřena do 30.09.2011 bude vypsáno nové výběrové řízení na nájemce.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.09.2011                                                                                                                                                        1025/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města za rok 2010.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           září 2011


                                                                                                         1026/11


Rada města souhlasí


s konáním jednání rady města dne 13.9.2011 v 16:00 hod.


                                                                                                         1027/11

Rada města ukládá


Městskému bytovému podniku ve Vysokém Mýtě pozastavení 3 měsíčních splátek dluhů na nájemném a službách spojených s užíváním bytu na dobu 3 měsíců (červenec - září) manželů:

Marcela Giňová , RČ 796114/3707 a Miroslav Giňa, RČ 740228/9180, bytem Husova 857, č.bytu 1.


Zodpovídá: p. Jiří Ropek

Termín :  14. 9. 2011

   

                                                                                                      

1028/11


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

program jednání valné hromady konané dne 7. 9. 2011 dle předloženého návrhu


                                                                                                                                        1029/11


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


nákup nákladního automobilu Avia 75N od společnosti Autocentrum Hájek Vysoké Mýto za cenu 430.000 Kč bez DPH (  516.000 Kč) dle předložené nabídky.

       

                                                                                                                                 

1030/11

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty, MUDr. Šafrové a Ing. Pešiny.

                       

                                                                                                                                        

                                  

                                                                                                                                                                                            


Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

Jiří  K o v a ř í k

člen RM