Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2011-28 ze dne 31.8.2011

07.09.11

 

Souhrn usnesení č. 28/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 31.8.2011


919/11


Rada města schvaluje

uzavření dohody o mediální spolupráci s MEDIA MARKETING SERVICES a. s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČ: 276 04 942 za účelem rozhlasového vysílání reklamní kampaně na rozhlasové stanici Rádio Blaník Východní Čechy v předloženém znění.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           ihned

                                                                                                                                        
920/20


Rada města schvaluje

uzavření  obchodní smlouvy s MEDIA MARKETING SERVICES a. s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČ: 276 04 942 za účelem spotové kampaně rozhlasového vysílání na rozhlasové stanici Rádio Blaník Východní Čechy s cenou plnění 26 606 Kč + DPH v předloženém znění.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           ihned


921/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 4129 ostatní plocha - hřbitov, urnový háj v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 0,5 m2  za účelem provozování prodejního automatu na svíčky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 02.09.2011

922/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 31. 8. 2011 dle předloženého návrhu.

923/11


Rada města schvaluje


Ceník Městské knihovny ve Vysokém Mýtě s platností od 1. září 2011.


Zodpovídá: ředitelka Ing. Dagmar Sabolčiková

Termín: ihned


                                                                                                                                        924/11


Rada města  s o u h l a s í


s udělením státního občanství ČR žadatelce Naděždě Lajkové, nar. 07.12.1951, bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, V Břízkách 782.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín: ihned


                                                                                                                                        925/11

                         

Rada města doporučuje


ke schválení ZM rozpočtové změny TS  č.1/2011


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                        926/11


Rada města schvaluje


ceník zboží v informačním centru dle návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

                                                                                                         
927/11


Rada města souhlasí

s použitím městského znaku na prapor společnosti NOPEK, a. s., který bude zhotoven k příležitosti 20. výročí založení společnosti NOPEK a k účelu prezentace společnosti. 


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

                                                                                                                                     928/11


Rada města souhlasí

s vložením městského znaku na úvodní stránku portálu internetové televize společnosti RegioVOX o. p. s Vysoké Mýto.                       


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                                        929/11


Rada města bere na vědomí


Zápis ze schůze finančního výboru č.3 - 2011 ze dne 22.srpna 2011.


                                                                                                                                        


930/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení Rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2011.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.9.2011 


                                                                                                    

931/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.2 - 2011.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.9.2011

                                                                                                         

                       932/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí návratné bezúročné půjčky ve výši 4.922.280,0Kč se splatností ihned po obdržení dotace od SFŽP ČR a ERDF, nejdéle však do 31.12.2012.Účelem půjčky je překlenutí časového nesouladu mezi přijetím dotace a úhradou faktury týkající se předmětu dotace - technika pro nakládání s odpady.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.9.2011

                                                                                                                                        


933/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 1025/1 a 1023/1 vše ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.09.2011


                                                                                                         

934/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 142-110/2011 označených jako  p.p.č. 698/19 ostatní plocha - jiná plocha a dílu „b" odděleného z pozemku označeného jako p.p.č. 698/1 ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený jako díl „a" oddělený z pozemku označeného jako p.p.č. 34/1 zahrada ve vlastnictví manželů Zdeňka a Dagmar Pekařových, oba bytem V Remízku 1123/20, Praha 5 vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.09.2011 

                                                                                                                                     

935/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p.p.č. 5 trvalý travní porost v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice panu Zdeňku Svobodovi, bytem Vanice 18, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 7.960,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.09.2011


                                                                                                                                     


936/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008920/VB/3, Vysoké Mýto, Kpt. Poplera, Sirová - knn, nn mezi městem Vysokým Mýtem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupená na základě jí udělené plné moci společností K energo s.r.o., IČ 27494683, se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 5105 v obci a k.ú.  Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

937/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Mgr. Petrem Vomelou, bytem Gabinova 836, Praha jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 223 a 224/2 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


938/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Zdenkou Kafkovou, bytem Zádolí 3 jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 228/9 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                         


939/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Marií Poláčkovou, bytem Arnošta z Pardubic 2597, Pardubice jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 225/4 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        940/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Františkem Opařilem, bytem Vrchlického 778, Choceň jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 225/4 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        941/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a manželi Stanislavem a Hanou Rejmanovými, oba bytem Zádolí 30 jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 224/1, 225/5 a 225/1 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        942/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Ing. Janem Syrovým, bytem Brteč 30, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 66/2, 57/3, 274, 273/1, 277/12 a st. 5/2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


943/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Ing. Ladislavem Stráníkem, bytem Brteč 17, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 233 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


944/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Věrou Němečkovou, bytem 17. listopadu 683, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 218/1 a st. 19 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                         945/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Zdenkou Gombalovou, bytem Kpt. Poplera 332, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 218/1 a st. 19 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


946/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a manželi Jaroslavou a Stanislavem Drahošovými, oba bytem Brteč 29, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 441 a 55 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


947/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Martinem Severou, bytem Brteč 7, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 277/10 a 254 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


948/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Radomírem Pohorským, bytem Prokopa Velikého 712, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 217/25 a 224/7 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


949/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Janem Novákem, bytem Brteč 13, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 28/2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                         


950/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Jiřinou Vítkovou, bytem Brteč 21, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 217/17 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011                                                                                                                                         

951/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Stanislavem Sopouškem, bytem Brteč 18, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 277/6 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011                                                                                                                         


952/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Ing. Zdeňkou Kulhánkovou, bytem Brandlova 207, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 443, 66/1 a 217/23 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011                                                                                                                                        


953/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Jiřinou Vítkovou, bytem Brteč 21, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 217/28 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011                                                                                                                                        


954/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Ing. Ladislavem Stráníkem, bytem Brteč 17, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 217/10 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


955/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Ing. Janem Svobodou, bytem Brteč 16, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 213, 221 a st. 15 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


956/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Vlastimilem Sobotkou, Vlastimilem Sobotkou ml. a Alenou Hynkovou, všichni bytem Brteč 8, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 17/2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


957/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Pavel Vannayem, bytem Ležáků 552, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako st. 36 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        958/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a společností Mach Drůbež, a.s., se sídlem Partyzánská 322, Litomyšl, IČ 25981714 jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 475/11, 236/76, 236/77, 236/79, 236/4 a 475/26 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        959/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a společností Agro Brteč, spol. s r.o., se sídlem Brteč 30, Vysoké Mýto, IČ 52552658 jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 264/1 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011
960/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Janem Vítkem, bytem Vračovice 7 jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako st. 9 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        
961/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Ing. Ladislavem Stráníkem, bytem Brteč 17, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 421/8 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        962/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Blankou Stráníkovou, bytem Odbojářská 571, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 421/8 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        963/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Romanem Klofandou, bytem Brteč 37, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 85/10 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


964/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a MVDr. Petrem Sedlákem a MVDr. Michaelou Sedlákovou, oba bytem Ve Vilkách 272, Moravany jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 466/2 a 467/3 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


965/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Lucií Doležalovou, bytem Brteč 35, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 22/3 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        966/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a společností JZD „Svornost" se sídlem ve Džbánově, zastoupené Ing. Radomírem Pařízkem jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 13/11 a 704 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


967/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Blankou Pekařovou, bytem Lhůta 11, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 465/1 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        968/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a manželi Antonínem a Miluškou Ducháčovými, oba bytem Lhůta 28, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 13/6 a 13/13 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        969/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Věrou Koudelovou, bytem Domoradice 9, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako st. 86 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        970/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Věrou Bělohlávkovou, bytem Lhůta 32, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako st. 86 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        971/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Vladimírem Bělohlávkem, bytem Talafusova 562, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako st. 86 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        972/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a manželi Janem a Danielou Fuksovými, oba bytem Lhůta 56, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 13/4 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        973/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Josefem Pohorským, bytem Lhůta 6, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 11/4 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        974/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Jaroslavou Mňukovou, bytem Lhůta 55, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 13/14 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        975/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a manželi Miroslavem a Renatou Suchánkovými, oba bytem Lhůta 53, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 13/12 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        
976/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a manželi Petrem a Jaroslavou Novákovými, oba bytem Lhůta 54, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 13/15 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011                                                                                                                                        


977/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a manželi Salimem Braikem a Mgr. Milenou Braikovou, oba bytem Lhůta 39, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 50/2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        

978/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Miroslavem Suchánkem, bytem Lhůta 53, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 54, 55, 56/1, 56/10, 56/4 a 56/9 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        979/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a paní Annou Suchánkovou, bytem Lhůta 37, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 46/2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011


                                                                                                                                        


980/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a panem Bohumilem Schejbalem, bytem Lhůta 23, Vysoké Mýto jako budoucím povinným, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 702 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011                                                                                                                                        


981/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysokým Mýtem jako budoucím povinným a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupená na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 421/5, 421/4, 22/1, 421/9, 421/11, 116/6, 326, 475/3, 490/4, 63/3, 67/2, 22/1, 431/1, 421/1, 421/4, 277/13, 116/3, 116/9, 116/6, 31/2, 421/11, 486, 421/5, 421/6, 467/2, 326, 475/1, 475/33, 475/25, 475/30, 217/27, 217/26, 475/1, 475/29 a 292 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč a pozemky označené jako p.p.č. 698/14, 698/16, 59/2, 698/1, 33/2, 2/3, 698/10, 698/3, 715/1, 159, 698/13, 698/2, 16/1, 698/4, 21/2, 29, 53, 47/2, 698/6, 33/2, 698/1 a 754/1 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2011

                                                                                                                                        
982/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 89/4 v č. p. 89 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu č. p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako p. p. č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada v obci a k. ú. Vysoké Mýto Ing. Marcele Netolické, bytem Bří Škorpilů 45, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 855.010,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.09.2011

                                                                                                         


983/11                                                                     


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.611 o nájmu části pozemku mezi manželi Slavomírem Ryszkowskim (nar.02.10.1949) a Věra Ryszkowskou (nar.27.09.1952) oba bytem Pivovarská 417, 566 01 Vysoké Mýto jako nájemcem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 jako pronajímatelem v předloženém znění. Předmětem nájmu je část p.p.č. 4668/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. a obci Vysoké Mýto o výměře 36,4 m2, nájemné činí 9,- Kč/ m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.08.2011


                                                                                                                                        


984/11


Rada města souhlasí

s uskutečněním reklamní akce firmy TESCOMA před prodejnou č.p.15 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 30.09.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  09.09.2011


                                                                                                                                        


 985/11

Rada města souhlasí

s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, Skořenice 10, 565 01  Choceň, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 07.09.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 07.09.2011


                                                                                                                                     


986/11


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č.25/11 o nájmu části pozemku VS 6518002511 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, prostřednictvím Správy dopravní cesty Pardubice se sídlem Hlaváčova 206, 530 31  Pardubice jako pronajímatelem a Městem Vysoké Mýto, B.Smetany 92, IČ:00279773 jako nájemcem, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.08.2011


                                                                                                                                        


987/11


Rada města souhlasí

s pořádáním reklamní akce kosmetické firmy Oriflame, spol.s r.o. na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 17.09.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 17.09.2011

                                                                                                                                        988/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č.11 v č.p. 774 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Jeřábkovou (nar. 21.02.1953),  bytem náměstí Naděje, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011                                                                                           
989/11

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Jankem (nar. 29.09.1982), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

                                                                                                                                        


990/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Verou (nar. 12.05.1937) a Miodragem (nar. 08.05.1932) Nejkovic, oba bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

                                                                                                                            
991/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Petrou (nar. 02.06.1977) a Lubošem (nar. 01.11.1976) Kovačkovými, oba bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

                                                                                                                                        
992/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Marií Šlégrovou (nar. 27.11.1983), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011


                                                                                                                                         993/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Kysilkou (nar. 20.08.1964), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011


                                                                                                                                        

994/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Miroslavem (nar. 05.02.1976) a Alenou (nar. 25.09.1976) Juráskovými, oba bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

                                                                                                                                        995/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.02.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.10.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011


                                                                                                                                        


996/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Pravcovou (nar. 06.05.1975), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

                                                                                                                                        997/11


Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou (nar. 20.09.1984) a panem Davidem Krejsovými (nar. 16.11.1982), oba bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

                                                                                                                                        
998/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Vrtišková (nar. 20.2.1969), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 29.02.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

                                                                                                                                        
999/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Šotnerovou (nar. 08.09.1972), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, Bude-li paní Šotnerová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nádale zaměstnancem Městského úřadu Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011


                                                                                                                            1000/11


Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 554 v ulici U Staré zastávky ve Vysokém Mýtě s paní Věrou (nar. 07.05.1956) a panem Lubošem Hottmarovými (nar. 02.07.1958), oba bytem U Staré zastávky 554, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

                                                                                                                            
1001/11


Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 775 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě panem Michalem Maixnerem (nar. 31.01.1977), bytem V Břízkách 775, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

1002/11


Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 5 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Jiřího Fikejze na manžele Lukáše (nar. 01.03.1980) a Kateřinu Fikejzovou, oba bytem T.G.Masaryka 799, Choceň.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011


                                                                                                                                        1003/11


Rada města zrušuje

usnesení č. 661/11 ze dne 15.06.2011.                                                                                                                          

                                                                                                                                        1004/11


Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Grzeskiewiczovou (nar. 20.12.1975), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 19.06.2011

                                                                                                                      

                                                                                                                                        1005/11

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Vopařilem (nar. 30.11.1979), bytem Žižkova 700, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:,

2.   Petr Janík (nar. 14.03.1979), V Zahradách 455, Brandýs n/O

3.   Jakub Bureš (nar.14.11.1984), Žižkova 493, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

                                                                                                         
1006/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Vopařilem  (nar. 30.11.1979), bytem Žižkova 700, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:,

2.   Petr Stráník (nar. 22.06.1959), bytem Chmelová 500, Vysoké Mýto

3.   Markéta Boušková (nar. 25.06.1991), bytem B.Korábové 16, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.201


                                                                                                                                        

1007/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Veronikou Čiperovou (nar. 20.02.1992), bytem Větrná 677, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:,

2.   Martina Moravcová (nar.21.01.1979)), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto

3.   Jakub Bureš (nar. 14.11.1984), bytem Žižkova 493, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

                                                                                                                                        

1008/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar. 14.11.1984), bytem Žižkova 493, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení nájemného ve výši 40.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:,

2.   Martina Krýdová (nar. 02.09.1985), bytem Makov 128

3.   Veronika Čiperová ( nar.20.02.1992), bytem Větrná 677, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011


                                                                                                                                        1009/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar. 14.11.1984), bytem Žižkova 493, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení nájemného ve výši 44.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:,

2.   Martina Krýdová (nar. 02.09.1985), bytem Makov 128

3.   Pavel Makalouš (nar. 20.03.1989), bytem Ostrovní 694, Choceň


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011


                                                                                                                                        


1010/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Rabasovou (nar. 04.06.1980), bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení nájemného ve výši 52.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:,

2.   Kateřina Šrautová (nar. 06.04.1977), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto

3.   Eva Šrautová (nar.28.10.1953), bytem B.Smetany 33, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.09.2011

                                                                                                                                        1011/11


Rada města             s c h v a l u j e

odměnu  pro  Ing. Dagmar Sabolčikovou za práce související s funkcí šéfredaktorky Vysokomýtského zpravodaje dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:   zástupce tajemníka

Termín:         15. 09. 2011

                                                                                                                                     1012/11


Rada města             s c h v a l u j e 

odměnu  pro PhDr. Pavla Chalupu za  tvorbu a vedení  internetových stránek města a  za ediční  činnost  při  přípravě  Vysokomýtského  zpravodaje dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:   zástupce tajemníka                                                             

Termín:         15. 09. 2011

                                                                                                                                        1013/11

Rada města             s c h v a l u j e 

platový výměr řediteli Městské galerie PhDr. Pavlu Chalupovi dle předloženého návrhu s účinností od 01. 07. 2011.

                                  

Zodpovídá:   zástupce tajemníka 

Termín:         ihned


                                                                                                                                          
1014/11

                                                                                                                            

Rada města ukládá

vedoucí odboru sociálních služeb Ing. Fajglové připravit náplň příspěvkové organizace na zajištění sociálních služeb.


Zodpovídá: Ing. Fajglová

Termín: 7.9.2011                


                                                                                                                                          


1015/11


Rada města schvaluje


přijetí daru od společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. ve výši

22 603,-- Kč dle přiložené darovací smlouvy.


                                                                                                                                        


1016/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Ing. Pešiny a p. Kovaříka.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 

                                  

                                                                                                                                            

                                              

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta