Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2006-02 ze dne 10.1.2006

16.01.06

 
U s n e s e n í    č. 2/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 10.1.2006
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
05/06
s  uzavřením smlouvy o dílo s  Ing. Janem Kopsou, projekční kancelář pro pozemní stavby, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem prováděcí projektové dokumentace pro stavební povolení               a realizaci akce: Vysokomýtská nemocnice „Přestavba domu č.p. 271/IV ve Vysokém Mýtě na poskytování následné lůžkové péče“ v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                    T: ihned
 
 
06/06
se zpětvzetím žaloby na společnost Kobra-Cargo s.r.o. a to z důvodu jejího vstupu do konkurzu. Veškeré pohledávky budou přihlášeny v konkurzním řízení.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
07/06
pořad schůze rady města konané dne 10.1.2006 dle předloženého návrhu.
 
 
08/06
mzdové tarify základních platů pro ředitele ZŠ a MŠ v předložené výši.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
09/06
přeřazení Mgr. Soni Teplé, ředitelky ZŠ Javornického do13. platové třídy. 
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
10/06
dotaci ve výši 1 000,- Kč pro Konfederaci politických vězňů Ústí nad Orlicí.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
11/06
„Vnitřní směrnici č. 1/2006 k dotacím“ s platností od 10.1.2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
 
12/06
přidělení bytu č. 9 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní Ivetě Soukupové (nar. 7.6.1974), bytem Komenského 85, Luže na dobu určitou 1 roku. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 35.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu do domu č.p.717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
13/06
přidělení bytu č. 2 v č.p. 88 v ulici Svatopluka Čecha ve Vysokém Mýtě slečně Jaroslavě Heřtusové (nar.27.1.1982), bytem Větrná 678, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 14.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu do domu č.p. 88 v ulici Svatopluka Čecha ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
14/06
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.55 o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi městem Vysoké Mýto a společností KPK LOGISTIC spol. s r.o., IČ: 47451823, se sídlem: Husova 452, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
15/06
zveřejnění informace o možnosti prodeje nemovitostí v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého znění.
 
                                                                                                       Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
16/06
uzavření smlouvy č.325 o nájmu nemovitostí mezi městem Vysoké Mýto a společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 25951378, se sídlem: Voštice 130, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
17/06
ukončení smlouvy č.526 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.10.2004 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Štefanem a Věrou Macháčkovými, bytem Brandlova 507, Vysoké Mýto, dohodou ke dni 15.01.2006.
 
                                                                                    Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
18/06
Směrnici pro vedení účetnictví a pro oběh a přezkušování účetních dokladů Města Vysokého Mýta.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
 
19/06
Směrnici o hospodaření s majetkem Města Vysokého Mýta a jeho inventarizaci.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
20/06
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Vračovice-Orlov na provozování elektronické podatelny a zveřejňování  obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
                                                                                 Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                 T: ihned
 
 
21/06
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Libecina na provozování elektronické podatelny a zveřejňování  obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
 
22/06
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Pustina o zveřejňování  obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned                                                                                          
 
23/06
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Zálší o zveřejňování  obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
 
 
24/06
schvaluje uzavření smlouvy o částečném užívání prostor (kancelář č. 205) budovy č.p. 92, ul. B.Smetany ve Vysokém Mýtě Nadací Josefa Smutka ve Vysokém Mýtě, v likvidaci za cenu 1000,- Kč/měsíc s roční splatností do 30.11. kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
                                                                                    
 
25/06
uzavření smlouvy o částečném užívání prostor (kancelář č. 205) budovy č.p. 92, ul. B.Smetany ve Vysokém Mýtě Nadací Samuela Václava Hataše, v likvidaci za cenu 1000,- Kč/měsíc s roční splatností do 30.11. kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
 
26/06
uzavření smlouvy o částečném užívání prostor (kancelář č. 205) budovy č.p. 92, ul. B.Smetany ve Vysokém Mýtě Nadací pro hrobníka Vysokomýtského, v likvidaci za cenu 1000,- Kč/měsíc s roční splatností do 30.11. kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města neschvaluje:
 
27/06
finanční příspěvek  pro Farní charitu Litomyšl.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned                                                                       
 
 
 
 
Rada města odkládá:
 
28/06
projednání žádosti společnosti KPK LOGISTIC s.r.o. na odkup nemovitostí v areálu bývalých skladů ČSA v ulici V Kasárnách ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města vydává:
 
29/06
Nařízení města Vysokého Mýta č. 1/2006 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
30/06
informace starosty a místostarosty m
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin   K r e j z a
místostarosta