Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2011-26 ze dne 17.8.2011

26.08.11

 

Souhrn usnesení č. 26/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 17.8.2011
891/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 17. 8. 2011 dle předloženého návrhu.
892/11


Rada města trvá

na usnesení č.762/11 ze dne 29.06.2011 s tím, že pokud nebude předmětná smlouva uzavřena do 09.09.2011 bude vypsáno nové výběrové řízení na nájemce.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  09.09.2011                                                                         
893/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru  pronajmout pozemky označené jako p.p.č.157, 158, 164/1 vše orná půda a p.p.č. 163/1 trvalý travní porost v obci Vysoké Mýto a k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o celkové výměře 32 756 m2 za účelem zemědělské prvovýroby.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  23.08.2011                                                                                      
894/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15.04.2010, uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto, IČ: 002 79 773, B. Smetany 92, zastoupené Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. jako pronajímatelem a panem Zbyňkem Dostálem, Jenišovice 4, IČ:76646025 jako nájemcem v předloženém znění. Dodatkem se rozšiřuje předmět nájmu o společenský sál, který bude nájemce užívat bezúplatně a bude odpovídat za jeho čistotu a pořádek a ponese veškeré náklady na provoz.Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.08.2011 
895/11


Rada města schvaluje

Odměny ředitelů/ek základních škol a mateřských škol Vysokého Mýta dle pozměněného návrhu členů rady města.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned                                                                                        896/11                                                                                 


Rada města doporučuje
 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


ZM vydává vyhlášku č. 5/2011 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku


Zodpovídá: JUDr. Poláček                                                      

Termín : 14. 9. 2011                                                                                                                                                                                                 
897/11


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


ZM vydává vyhlášku č. 6/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 4/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity


Zodpovídá: JUDr. Poláček                                                      

Termín : 14. 9. 2011                                                                    898/11


Rada města schvaluje


poskytnutí dotace pro občanské sdružení LAXUS Nymburk, IČO 626 95 487, ve výši Kč 5.000,- na projekt: „Terénní programy Laxus Pardubický kraj 2011 - regionální část pro město Vysoké Mýto".

Zodpovídá: Mgr. Romana Vondřejcová

Termín:        září  2011  


                                                                     

899/11


Rada města schvaluje


přijetí finančních prostředků z Programu péče o krajinu v roce 2011 na realizaci akce „Výsadba podél polní cesty ve Lhůtě" ve výši 100.460,-Kč dle rozhodnutí MŽP č. PA048/11


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned                                                                                 900/11


Rada města vyhlašuje

v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 03.10.2011  - 07. 11. 2011, kterou pro město Vysoké Mýto provede oprávněná osoba - Ing. Jaroslav Drbálek,     675 03 Pozďatín 67,   IČ: 45592888.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned   


                                                                                            

901/11


Rada města schvaluje

mandátní smlouvu s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o., IČ: 27543111 na přípravu a organizaci Mezinárodních partnerských dnů 2011, 9. 9. - 10. 9. 2011 v předloženém znění.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           ihned                                                                              


 

902/11


Rada města schvaluje


zahraniční služební cestu starosty Ing. Miloslava Souška a místostarosty Ing. Františka Jiraského do rakouského města Marchegg dne 18. 8. 2011.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned    

      
                                                                           

903/11


Rada města schvaluje


převedení užívacích práv k bytu č. 8 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Josefa Hlouška na paní Marii Markovičovou ( 30.01.1958 ), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011   


                                                                                 

904/11          


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti směny pozemku označeného jako p.p.č. 1404 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k. ú. Tisová u Vysokého Mýta v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned                                                                                            
905/11


Rada města schvaluje


uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Vysokým Mýtem a panem Jindřichem Kopičkou (nar.05.06.1953), bytem Orlické Podhůří, Kaliště 1, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Předmětem smlouvy jsou jablka ze 3. stromů, jež se urodily v roce 2011 a  nacházejí se na pozemku č. 5113/1 v ul. Tisovské, za částku 50,- Kč za jeden strom.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31. 8. 2011                                                                                         
906/11


Rada města neschvaluje


Uzavření smlouvy o dílo s firmou BOSS spol. s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 58, IČ: 45539120, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci:  Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě - WC pro imobilní ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 517 281,- Kč a s DPH činí 620 737,- Kč.

Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                

907/11

Rada města s ch v a l u j e

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo s firmou ALTERSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Komenského 102, IČ: 25951190, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci:  Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě - WC pro imobilní ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu 195 260,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                               
 

908/11


Rada města doporučuje


ZM přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

upravené zadání změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto z důvodu vymezení veřejně prospěšných staveb.


Termín:           dle projednání

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                 
 

909/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou  ESPO Týniště s.r.o., Týniště nad Orlicí, Nádražní 486, IČ: 25286811, jako dodavatelem dodávek na akci: ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě - Rekonstrukce kotelny.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP   

910/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN) č. 4120704860 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DěčínIV- Podmokly, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 na akci Areál Za Rybárnou - přípojka NN v předloženém znění.


Termín:           do 31.8.2011                                                                 

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
911/11

Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 15030709, DIČ: CZ15030709 jako dodavatelem projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a dokumentaci k výběrovému řízení na akci Regenerace panelového sídliště U potoka ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.9.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                           
912/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 15030709, DIČ: CZ15030709 jako dodavatelem projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a dokumentaci k výběrovému řízení na akci Regenerace panelového sídliště Družba-4.etapa ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 30.9.2011                                                          

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
913/11

Rada města s ch v a l u j e

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci: Oprava schodiště v Botanické zahradě ve Vysokém Mýtě v předloženém znění.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                  

914/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou První vysokomýtská stavební společnost s r.o., Vysoké Mýto, Hradecká 364/II, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 15029956, jako dodavatelem stavebních prací na akci:  Stavební úpravy a opravy ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě v předloženém znění.


Termín:           do 30.9.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                 

915/11 
                                                                                                                   

Rada města schvaluje

odměnu řediteli Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

             


916/11

Rada města schvaluje

Udělení výjimky z počtu dětí ve třídě z 24 dětí na 25 dětí na 1. a 2. třídu u Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned                                                                                       

917/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p. Kovaříka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                         

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta