Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2011-25 ze dne 27. 7. 2011

05.08.11

 

Souhrn usnesení č. 25/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27.7.2011
843/11


Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 27.7.2011 dle předloženého návrhu.
844/11

Rada města ukládá

vedoucímu OÚP připravit na příští rok realizaci zpevnění ploch na zahradě MŠ Pod Smrkem.


Zodpovídá: Ing. Eliáš

Termín: 30.9.2011
845/11

Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 15 tis. Kč od společnosti Iveco Czech Republic, a.s., Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto pro MŠ Pod Smrkem.


Zodpovídá: p. Lipavská

Termín: ihned846/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy č. 493110453 O DODÁVCE AKTUALIZACÍ programového vybavení CODEXIS s společností ATLAS consulting spol. s r.o., IČ: 46578706, v předloženém znění.


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned847/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy s Advokátní kanceláří Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.,,IČ: 27532640 na poskytnutí právních služeb souvisejících s realizací budoucího převodu věcí tvořící Fermentační stanice Vysoké Mýto a současně s realizací změny uživatele fermentační stanice, dle předložených propozic.


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned848/11


Rada města
 s ch v a l u j e

zrušení usensení rady města č. 812/11 ze dne 13.07.2011 a souhlasí s uzavřením nového dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby mezi Městem Vysokým Mýtem a organizací SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, Jungmannova 2550, Pardubice ze dne 17.01.2011 - dle přiloženého dodatku.

           

Zodpovídá:   lic. Romana Vondřejcová - OSZ

Termín:          27. července 2011849/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2006754/VB/01, Vysoké Mýto, Husova, AGILE - kvn, knn, DTS mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, IČ 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011850/11
 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2009026/VB/01 stavba Vysoké Mýto, Lhůta Mareš, Rd-nn, knn mezi městem Vysokým Mýtem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností VČE-montáže, a.s., IČ 25938746, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 691/3 a 762 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011851/11
 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 jednající prostřednictvím své organizační jednotky - správce majetku: Správou dopravní cesty Pardubice, se sídlem Hlaváčova 206, 530 31 Pardubice v předloženém znění.

                                  

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011852/11
 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako 1096/2, 5463, 5464, 5465, 5489, 5490, 5491, 5492, 4644/109, 4644/110, 5474, 5475 a 1970/46 vše zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Stavebního bytového družstva, IČ 046248, Fügnerova 5, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.09.2011853/11

Rada města souhlasí

s pořádáním veřejného závodu horských kol „Kujebike 2011" společností SK Donocykl Vysoké Mýto, Pražská 32, Vysoké Mýto, IČ: 26675153 na pozemcích označených jako p.p. č. 3474 lesní pozemek, 3482 ostatní plocha - neplodná půda, 5049/1, 5048, 5044 a 5045 vše ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. a obci Vysoké Mýto v městské části Vinice  dne 03.09.2011. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  05.08.2011854/11
 

Rada města souhlasí

s vyhrazením stálého prodejního místa pro prodej občerstvení a cukrové vaty  panu Jaroslavu Jílkovi, Javornického 170, 566 01  Vysoké Mýto a to od pondělí do čtvrtka na tržnici v ul. Litomyšlské a v pátek v tržnici na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě v období od 01.09.2011 do 31.10.2011. Zabraná plocha činí  4 m2.  

Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 30,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011855/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Města Vysoké Mýto mezi stavebníkem LINEA ČR s.r.o. se sídlem nám. Přemysla Otakara II, č.p. 206, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 25919440 zastupovaným na základě plné moci Ing. Stanislavem Loskotem jednatelem společnosti KVARTA spol. s r.o., Dolní 222,  565 01  Choceň, IČ: 13582747 a Městem Vysoké Mýto jako vlastníkem dotčeného pozemku v předloženém znění. Smlouva se týká záměru provedení kanalizační, elektro, 2x vodovodní a plynové přípojky na akci  „Rozšíření objektu Penzion U Bakaláře, Vysoké Mýto", na pozemku parc.č. 4807, který je ve vlastnictví Města Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  05.07.2011856/11
 

Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p.p.č.4668/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, v Pivovarské ulici v k.ú. a obci Vysoké Mýto  za účelem zřízení předzahrádky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 04.08.2011857/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.610 o nájmu části pozemku mezi manželi Miroslavem Ivaniskem (nar.04.08.1961) a Blankou Ivaniskovou (nar.30.10.1966), oba bytem Zedníčkova 159, 566 01  Vysoké Mýto jako nájemci a Městem Vysoké Mýto, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je část pozemku označeného jako p.p.č. 263/1 ostatní plocha - jiná plocha v obci Vysoké Mýto  k.ú.Domoradice o výměře 6,00m2  za účelem uskladnění otopového dřeva před č.p.42 v předloženém znění. Nájemné činí 9,- Kč/ m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  29.08.2011858/11
 

Rada města zrušuje

usnesení č.28/11 ze dne 12.01.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned859/11
 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.2040 o výpůjčce části pozemku mezi Městem Vysokým Mýtem jako půjčitelem a společností CORESO spol. s r.o., Spolková 298/10, 602 02 Brno Zábrdovice, IČ: 27750345 jako vypůjčitelem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je  část pozemku o celkové výměře 1 681,50 m2, označeného jako  p.p.č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr za účelem rekonstrukce budovy  č.p.819, která je ve vlastnictví vypůjčitele.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  29.08.2011860/11
 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č.14 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Lubošem Hynkem (nar. 08.10.1983),  bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011861/11
 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Hlaváčovou (nar. 18.09.1983), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011862/11
 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ivanou Šárovou (nar. 27.11.1966), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011863/11
 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 452 v ulici V Pekovcích ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Steinem (nar. 14.01.1977), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011864/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
865/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 30.01.1973) a Juliusem Mikerovými (nar. 28.08.1973), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011866/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947) ,bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011867/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
868/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferkem (nar. 20.04.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011869/11
 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem V Peklovcích, Vysoké Mýto na dobu určitou do 29.02.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
870/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zdenou Chadimovou (nar. 24.03.1955), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou do 29.02.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011871/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou (nar. 29.07.1969), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011872/11

Rada města schvaluje

zastavení výkonu rozhodnutí o vyklizení bytu č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě - paní Jolana Giňová, bytem Husova 857, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011873/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Jolanou Giňovou (nar. 16.04.1950), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.08.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.08.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
874/11

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Jolana Giňová  za byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Andrej Ferko.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
875/11

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 4 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Milena Mikulecká  za byt č. 2 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Pravoslav a Veronika Dvořákovi.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
876/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčem (nar. 26.02.1963), bytem V Břízkách, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
877/11

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 2 v č.p. 806 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z pana Filipa Urbana na manžele Ing. Miroslava Trnku (nar. 08.06.1972) a Ing. Alenu Trnkovou (nar. 05.10.1972), oba bytem Zimní 824, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
878/11
 

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo mění usnesení č. 111/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „b" tohoto usnesení mění na:


b  

 806/2  

 8/125  

 Ing. Miroslav Trnka  

 Zimní 824, Vysoké Mýto  

  593.287,-
 Ing. Alena Trnková
Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.09.2011
879/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Sedlákem  (nar. 02.04.1984), bytem V Peklovcích 472, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 34.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:,

2.   Markéta Boušková (nar. 25.06.1991), B.Korábové 16, Vysoké Mýto,

3.   Jiří Bureš (nar.17.07.1984), Ležáků 664 , Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
880/11
 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 117 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Burešem  (nar. 17.07.1984), bytem Ležáků 664, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 8 měsíců. Podmínkou přidělení bytu je předplacení nájemného ve výši 42.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:,

2.   Martina Krýdová (nar.02.09.1985), Makov 128


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.201
881/11
 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 118 v ulici nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s paní Evou Loskotovou  (nar. 22.12.1948), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 50.000,-Kč a vrácení bytu  č. 3 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.201
882/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.608 o nájmu části pozemku mezi Městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a společností FTL-First Transport Lines, a.s., Letecká 8, 796 23  Prostějov, IČ:46345850 jako nájemcem, v předloženém znění. Předmětem smlouvy je část pozemku č. 1263/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 62,5 m2  za účelem užívání jako autobusové zastávky. Nájemné činí 1.000,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  05.08.2011
883/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/238/2/2011 mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupena na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněným a panem Pavlem Šmögerem, bytem Jana Nálepky 550, 566 01 Vysoké Mýto jako investorem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
884/11
 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1053C11/50 mezi městem Vysokým Mýtem jako investorem a budoucím oprávněným a společností VČP Net, s.r.o., IČ 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové zastoupena na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Pozemkovým fondem České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 jako budoucím povinným, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 23/2, 217/21, 214/24 a 448/1 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Brteč, pro stavbu „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta", v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
885/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo na zaměření bytů a nebytových prostor a vypracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek a společných částí domu v domech čp. 780, 781, 782 a 783 ul. V Břízkách mezi městem Vysokým Mýtem a Bohuslavem Klofandou, Bří Škorpilů 43, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 13214691 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2011
886/11

Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti prodeje podílu města na pozemku nově vzniklém geometrickým plánem č. 3534-90/2011 označeném jako p. č. 271/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

887/11

Rada města souhlasí

s pořádáním „mezinárodní soutěže ŘEMESLO/SKILL 2011 v oboru Zedník a Zednické práce" na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 19.-22.září 2011. Vzhledem k charakteru akce bude bez poplatku za zábor veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  05.08.2011
888/11
 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení č. 1511000439/148746 mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o. Pražská třída 485, 500 04  Hradec Králové, IČ: 27495949 zastoupené na základě plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.07.2011
889/11

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení č. 1511000444/148756 mezi městem Vysokým Mýtem a společností VČP Net, s.r.o. Pražská třída 485, 500 04  Hradec Králové, IČ: 27495949 zastoupené na základě plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.07.2011
890/11
 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Ing. Pešiny.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                             

                                                                                 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta