Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2011-24 ze dne 20.7.2011

25.07.11

 

Souhrn usnesení č. 24/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 20.7.2011


815/11


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 20.7.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                            816/11


Rada města souhlasí


s užitím znaku města Vysokého Mýta na tiskoviny podle předloženého návrhu, které vydá Klub českých filatelistů KF 05-11 Vysoké Mýto v souvislosti s realizací  První česko-slovenské filatelistické výstavy 12. 10. - 16. 10. 2011 ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


               817/11

                                                                                                                                            

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ na domě náměstí Přemysla Otakara II, 207, Vysoké Mýto p. Ing. Miladě Predné, bytem Modřická 261/94, 619 00 Brno a p. Ing. Jaroslavu Dvořákovi, bytem U Větrolamu 174/4, 568 02 Svitavy, ve výši 19 440,- Kč a to prostřednictvím účtu p. Ing. Milady Predné, bytem Modřická 261/94, 619 00 Brno.


                                                                                                                                                            818/11


Rada města odvolává

členy komise pro vyhodnocení žádostí k poskytnutí příspěvků města na provedené fasády v MPZ a kulturní památky: pana Václava Jetmara, bytem Mánesova 207, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, pana Ing. Václava Sadílka, bytem Žerotínova 76, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto.


Zodpovídá: tajemník MěÚ

Termín: ihned


                                                                                                                                                            819/11


Rada města jmenuje

pana Františka Myšíka, bytem Talafůsova 242, Litomyšlské Předměstí 566 01 Vysoké Mýto, pana Ing. Luboše Karmína, bytem Vračovice - Orlov 40, 566 01 Vysoké Mýto členem komise a pana Ing. Vladimíra Richtra, bytem Lhůta 25, 566 01 Vysoké Mýto náhradníkem komise pro vyhodnocení žádostí k poskytnutí příspěvků města na provedené fasády v MPZ a kulturní památky.


Zodpovídá: tajemník MěÚ

Termín: ihned

                                                                                                                                                            
820/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou AV MEDIA, a.s.,Pražská 63, 102 00 Praha 10 na zpracování Studie proveditelnosti na akci: Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - Úprava zvukového systému, za nabídkouvou cenu ve výši 12 000,- Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedouící OÚP 

Termín: do 31.08.2011


                                                                                                                                                            821/11


Rada města schvaluje

smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o., Jenišovice, Mravín 5, IČ: 27516822, jako dodavatelem služby malého rozsahu na akci: Veřejná zeleň - náhradní výsadba ve Vysokém Mýtě - Park Družba, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí  209 270,50 Kč a s DPH činí 251 125 Kč.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            

822/11

Rada města bere na vědomí

Registraci akce Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě- 2.etapa podle projektu firmy Optima, spol. s r.o. a příslib dotace ve výši 2 000 000,- Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            
823/11


Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem - 2.etapa ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


               

                                                                                                                                            824/11


Rada města bere na vědomí

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem - 2.etapa ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            825/11


Rada města odkládá


uzavření smlouvy o dílo s firmou BOSS spol. s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 58, IČ: 45539120, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci:  Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě - WC pro imobilní ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 517 281,- Kč a s DPH činí 620 737,- Kč.


Termín:           27.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            
826/11


Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě - Oprava pavilonu.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            
827/11


Rada města bere na vědomí

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: MŠ Slunečná ve Vysokém Mýtě - Oprava pavilonu.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                                            

828/11


Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Městský klub Vysoké Mýto - Stavební úpravy venkovních prostor - Stavební objekt SO - 03 Chodník.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                                            

829/11

Rada města bere na vědomí

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Městský klub Vysoké Mýto - Stavební úpravy venkovních prostor - Stavební objekt SO - 03 Chodník.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                                            


830/11


Rada města přijímá
 

dotaci určenou rozhodnutím o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Zateplení ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě s akceptačním číslem 09036403 a číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04156 s celkovými náklady výši 8 994 714 Kč vč. DPH.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned

                                                                                                                                                            


831/11

Rada města schvaluje

smlouvu č. 09036403 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v předloženém znění na realizaci akce Zateplení ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě s akceptačním číslem 09036403 a číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04156 s celkovými náklady výši 8 994 714 Kč vč. DPH.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned


                                                                                                                                                            

832/11


Rada města  s ch v a l u j e

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavření mandátní smlouvy s firmou REPO - regionální poradenská s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27540405, DIČ: CZ27540405, jejíž předmětem jsou činnosti k podání žádosti o dotaci na akci MŠ Slunečná - Realizace úspor energií.


Termín:           do 30.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                                            

833/11


Rada města  s ch v a l u j e
 

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavření mandátní smlouvy s firmou REPO - regionální poradenská s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27540405, DIČ: CZ27540405, jejíž předmětem jsou činnosti k podání žádosti o dotaci na akci Krytý plavecký bazén - Realizace úspor energií.


Termín:           do 30.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                                            

834/11


Rada města schvaluje

smlouvu o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Realizace úspor energie na akci Zateplení ZŠ, Javornického 2 - Školní družina ve Vysokém Mýtě v celkové výši 36 000,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.08.2008

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            


835/11


Rada města schvaluje

smlouvu o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Realizace úspor energie na akci Zateplení objektu ZUŠ Jeronýmova ve Vysokém Mýtě v celkové výši 36 000,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.08.2008

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            
836/11


Rada města schvaluje

smlouvu o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Realizace úspor energie na akci Zateplení ZŠ Javornického ve Vysokém Mýtě v celkové výši 36 000,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.08.2008

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            837/11


Rada města schvaluje

smlouvu o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Realizace úspor energie na akci Zateplení objektu ZŠ Knířov ve Vysokém Mýtě v celkové výši 36 000,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.08.2008

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            
838/11

Rada města schvaluje

zajistit projektovou dokumentaci, všechny podklady k žádosti o dotaci na akci : Regenerace panelového sídliště U potoka ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            839/11


Rada města schvaluje

zajistit projektovou dokumentaci, všechny podklady k žádosti o dotaci na akci : Regenerace panelového sídliště Družba-4.etapa ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            


840/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.2030 o výpůjčce a provozování fermentační stanice uzavřené dne 24.02.2009 mezi společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, Čelakovského 6, Vysoké Mýto a městem Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  29.07.2011

                                                                                                                                                            
841/11


Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 40.000,-Kč slovy čtyřicettisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě, od společnosti:

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. , se sídlem Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01

IČ: 259 23 099


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

                                                                                                                                                            

842/11


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Ing. Pešiny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

           

                                                                                                                     

                       

                                                                                 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta