Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2011-23 ze dne 13.7.2011

19.07.11

 

Souhrn usnesení č. 23/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13.7.2011


792/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 13.7.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     

793/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. souhlasí


s navrženým programem jednání.


                       

                                                                                             


794/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 10.5.2011


           


                                                                                                         


795/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí a schvaluje

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2010 včetně  účetní  uzávěrky společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2010 dle předloženého návrhu. Projednání a schválení hospodářského výsledku  za  rok 2010. Hospodářský výsledek za rok  2010 - tento bude  použit  na krytí ztrát z minulých let.

   

                                                                                                                       

796/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje


Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.

    

                                                                                                                     797/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto bere na vědomí

rezignaci Ing. Martina Krejzy a bere na vědomí  neobsazení  místa druhého jednatele  společnosti.

           

                                                                                                         


798/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


informace o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o.


                                                                                                                     


799/11


Rada města vydává

zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Vysokého Mýta.


           

                                                                                                         


800/11

Rada města  s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na další 3 roky s obyvatelkou Domu s pečovatelskou službou:

paní Vobejdová Marie nar. 7.9.1932, bytem DPS Litomyšlská 50


Zodpovídá: Ing. Fajglová

Termín: ihned

      

                                                                           

801/11

Rada města s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na další 3 roky s obyvatelkou Domu s pečovatelskou službou:

paní Tomanová Ludmila nar. 25.3.1949, bytem DPS Komenského 124


Zodpovídá: Ing. Fajglová

Termín: ihned

                                                                                                                                                        


802/11


Rada města  s c h v a l u j e


prodloužení nájemní smlouvy s paní Boučkovou Jaroslavou, nar. 18.2.1948, bytem DPS Komenského 124, Vysoké Mýto, na 0,5 roku.


Zodpovídá:Ing. Fajglová

Termín:      ihned

                                                                                                                     803/11


Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta panu Michalu Ondovi na reprezentaci ve Světovém poháru družstev v klasických šipkách v Irsku.  


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


804/11


Rada města neschvaluje


žádost obchodního družstva KONZUM v Ústí nad Orlicí o poskytnutí dotace města Vysokého Mýta na provoz prodejny v Domoradicích.  


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

                                                                                                                     805/11

Rada města schvaluje

v souladu s vnitřní směrnicí č. 6/08  pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Vysokým Mýtem z důvodu nebezpečí časového prodlení uzavření smlouvy o dílo se společností Janečka consulting, s.r.o. Vranovská 104, 614 00 Brno, IČO: 28264371s plněním ve výši 54 000 Kč včetně DPH na poskytování odborného poradenství k dotačnímu managementu a administraci projektu pro projekt Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 podpořeného dotací EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu, výzva 06, v předloženém znění.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           ihned

                                                                                                                     806/11


Rada města schvaluje

zadávací dokumentaci pro výzvu na veřejnou zakázku Dodávka software pro Dílnu kvality v projektu Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č.  CZ.1.04/4.1.01/53.00046 v předloženém znění.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           ihned

                                                                                                                     807/11


Rada města bere na vědomí


seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka software pro Dílnu kvality v projektu Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č.  CZ.1.04/4.1.01/53.00046.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  20. 7. 2011

                                                                                                                     808/11


Rada města vyhlašuje

výběrové řízení na zakázku malého rozsahu Dodávka software pro Dílnu kvality v projektu Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č.  CZ.1.04/4.1.01/53.00046.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  20. 7. 2011

                                                                                                                     809/11


Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami do veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka software pro Dílnu kvality v projektu Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č.  CZ.1.04/4.1.01/53.00046 ve složení: Ing. David Janečka, Janečka consulting, s. r. o., Aleš Felgr, zastupující tajemník, Městský úřad Vysoké Mýto, JUDr. Libor Poláček, vedoucí právního odboru, Městský úřad Vysoké Mýto a náhradník Mgr. Marie Lněničková, vedoucí odboru kanceláře vedení města, Městský úřad Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


810/11


Rada města jmenuje

hodnotící komisi k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka software pro Dílnu kvality v projektu Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č.  CZ.1.04/4.1.01/53.00046 ve složení: Ing. Miloslav Soušek, starosta, Ing. David Janečka, Janečka consulting, s. r. o., Aleš Felgr, zastupující tajemník, Městský úřad Vysoké Mýto, JUDr. Libor Poláček, vedoucí právního odboru, Městský úřad Vysoké Mýto, Jiří Kořínek, informatik,  Městský úřad Vysoké Mýto a Zdeněk Kubala, správce IT, PPSU, s. r. o. a náhradníky Ing. František Jiraský, místostarosta, Mgr. Marie Lněničková, vedoucí odboru kanceláře vedení města, p. Renata Benešová, zástupce vedoucího odboru vnitřních věcí, Městský úřad Vysoké Mýto.  


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

                                                                                                                     811/11


Rada města bere na vědomí


nabídku Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě na provozování Pražské věže v době turistické sezony 2011.


                                                                                                                                                                                    


812/11


Rada města              s o u h l a s í 


s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby mezi Městem Vysokým Mýtem a organizací SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, Jungmannova 2550, Pardubice ze dne 17.01.2011 - dle přiloženého dodatku.

           

Zodpovídá:    lic. Romana Vondřejcová

Termín:           13. července 2011


                                                                                                         


813/11


Rada města schvaluje


přistoupení k projektu „Energetický management pro města". Tento projekt bude podán prostřednictvím společností PORSENNA o.p.s. se  sídlem: Bystřická 522/2, 140 00  Praha 4, v programu LIFE+.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                         814/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Felgra, Ing. Pešiny, Ing. Coufala, MUDr. Šafrové  a p. Kovaříka.     


                                                                                                         

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta