Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2011-22 ze dne 29.6.2011

13.07.11

 

Souhrn usnesení č. 22/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 29.6.2011
730/11


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 29.6.2011 dle předloženého návrhu.

731/11

Rada města schvaluje


uzavření  smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/11/41455 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Optimalizace svozu vytříděných složek komunálních odpadů vzniklých činností fyzických osob ve vybraných lokalitách na území města Vysoké Mýto"  ve výši 80.000,-Kč.


 Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned
732/11


Rada města vydává


nařízení č. 4/2011 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.


                                                                                                                     


733/11


Rada města odkládá

na příští schůzi RM schválení zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Vysokého Mýta.
734/11
 

Rada města schvaluje

zahraniční služební cestu do partnerského Korbachu ředitelce Městské knihovny Vysoké Mýto Ing. Dagmar Sabolčikové ve dnech 30.6. - 3.7.2011.

        

                                                                                                 

735/11
 

Rada města schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč MS ČČK Vysoké Mýto na činnost.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


736/11


Rada města schvaluje
 

zadávací dokumentaci včetně příloh 1 - 6 k výběrovému řízení pro zakázku Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, jejímž předmětem plnění je dodávka a implementace HW a SW pro technologické centrum obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto, dodávka a implementace elektronické spisové služby a komponent vnitřní integrace Městského úřadu v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  červen 2011


                                                                                                                     


737/11


Rada města vyhlašuje

výběrové řízení na zakázku Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  červen 2011


                                                                                                                     


738/11

Rada města jmenuje


v souladu s ust. § 71 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů členy komise pro otevírání nabídek s obálkami a členy hodnotící komise s funkcí komise pro posouzení kvalifikace k výběrovému řízení Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto ve složení:

Komise pro otevírání obálek:

Aleš Felgr, Ing. David Janečka, Mgr Radka Hanušová; náhradníci Mgr. Marie Lněničková, Mgr. Karin Janečková, Mgr. Radslav Janeček.


Hodnotící komise s funkcí komise pro posouzení kvalifikace:

Ing. Miloslav Soušek, Aleš Felgr, Roman Drdla, Zdeněk Kubala, JUDr. Libor Poláček, Ing. David Janečka, Mgr. Radka Hanušová; náhradníci Ing. František Jiraský, Mgr. Marie Lněničková, Jiří Kořínek, Jiří Bednář, Renata Benešová, Mgr. Karin Janečková, Mgr. Radslav Janeček.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  červen 2011


                                                                                                                     


739/11


Rada města s ch v a l u j e

 

Uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s firmou M.I.S. a.s., Hradec Králové, Škroupova 719/7, IČ: 42195683, jako dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby na  "Zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě", za nabídkovou cenu, která s DPH činí 99 999,60 Kč a to bez případných přeložek inženýrských sítí.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


740/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou SAPA - LPJ, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Dráby 850, IČ: 62063634 jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci: Rekonstrukce ulice Jana Nálepky ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu, která s DPH činí 173 859 Kč.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
741/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou SAPA - LPJ, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Dráby 850, IČ: 62063634 jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci: Oprava kanalizace v ulici Kpt. Jaroše za nabídkovou cenu, která s DPH činí 59 926 Kč.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                         742/11


Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě - WC pro imobilní.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     743/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě - WC pro imobilní.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     744/11

Rada města s ch v a l u j e

Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou Atelier AURUM s.r.o., se sídlem Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, IČ: 42937680, DIČ: CZ42937680 jako projektantem akce: Změna č.1 územního plánu Vysoké Mýto.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           do vydání změny.1 územního plánu Vysoké Mýto


                                                                                                                     

745/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o úhradě nákladů v předloženém znění s firmou Iveco Czech Republic, a.s., Dobrovského 74, 566 03 Vysoké Mýto na Změnu č.1 územního plánu Vysoké Mýto týká se změny ploch smíšených městských, komerční vybavenosti na výrobu smíšenou a výrobu průmyslovou v předloženém znění, které jsou v majetku firmy.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


746/11


Rada města bere na vědomí

vyjádření občanů Rokycanova č.p. 653-656 a Mládežnická č.p. 409 -411, že nechtějí realizovat parkoviště před vchody č.p. 653, 654, 655.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


747/11


Rada města schvaluje

 

nerealizovat parkoviště před vchody č.p. 653, 654, 655 v rámci akce Regenerace panelového sídliště mezi ul. Rokycanova a Mládežnická ve Vysokém Mýtě a akceptuje snížení dotace na tuto akci.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


748/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou SAPA - LPJ, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Dráby 850, IČ: 62063634, jako dodavatelem akce Regenerace panelového sídliště mezi ulicemi Mládežnická a Rokycanova ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí  4 799 890,- Kč a s DPH činí 5 759 869,- Kč.Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     

749/11

Rada města s ch v a l u j e

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SAPA - LPJ, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Dráby 850, IČ: 62063634, jako dodavatelem akce Regenerace panelového sídliště mezi ulicemi Mládežnická a Rokycanova ve Vysokém Mýtě z důvodu nerealizace parkoviště před vchody č.p. 653, 654, 655.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


750/11


Rada města u k l á d á

zajistit přípravu všech podkladů a zajištění žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro akci : MŠ Slunečná - Realizace úspor energií.


Termín:           termín výzvy

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
751/11


Rada města u k l á d á

zajistit přípravu všech podkladů a zajištění žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro akci : Krytý plavecký bazén - Realizace úspor energií.


Termín:           termín výzvy

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


752/11


Rada města přijímá

dotaci určenou smlouvou o poskytnutí účelové dotace v předloženém znění se Státním fondem České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 49 70 81 39  na akci Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - úprava zvukového systému.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned

                                                                                                                     


753/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 057/2001/PA mezi městem Vysokým Mýtem a VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 4850/1, 4858, 4868, 4861/1, 1005/2, 1005/4 a 1005/5 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011


                                                                                                                     


754/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2002158/VB/1 (34/08), Vysoké Mýto, Kpt. Poplera, 20x RD - Knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly zastoupenou na základě jí udělené plné moci ze dne 01.10.2010 evid. č. 0622/2010 Ing. Michalem Kadlecem v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011


                                                                                                                     

755/11


Rada města souhlasí


s pořádáním nevýdělečné kulturní akce, a to odpoledne her, zábavy a soutěží pro děti v rámci setkání křesťanské mládeže ve Vysokém Mýtě na nám. Přemysla Otakara II. dne 08.07.2011 od 13:00 do 17:00 hod. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.07.2011

  

                                                                                                       

756/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 263/1 ostatní plocha - jiná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     


757/11

Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti výpůjčky části pozemku označeného jako p. p.č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


           

                                                                                             

758/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti bezúplatného převodu pozemků označených jako 1096/2, 5463, 5464, 5465, 5489, 5490, 5491, 5492, 4644/109, 4644/110, 5474, 5475 a 1970/46 vše zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                                     


759/11


Rada města schvaluje


pronájem prostor v domově pro seniory Žižkova 913, Vysoké Mýto k účelům vzdělávání pracovníků domova pro seniory, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Vzdělávání v oblasti sociálních služeb v DS Vysoké Mýto" společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s., Žižkova 913, Vysoké Mýto, IČ 28117557.                                                                          

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011


                                                                                                                     


760/11


Rada města nesouhlasí


s vyhrazením trvalého parkovacího místa s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou pro pana Jiřího Čepelku, bytem Sv. Čecha 246, Vysoké Mýto vpravo ve směru jízdy, před domem čp. 43, za křižovatkou s ul. Bří Škorpilů, na pozemku označeném jako p.p.č. 4789/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého nákresu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011


                                                                                                                     


761/11


Rada města souhlasí


s vymezením jednoho místa obecně určeného pro invalidy, a to v prostoru ul. Sv. Čecha vpravo ve směru jízdy cca 10,0 m za křižovatkou s ul. Bří Škorpilů na pozemku označeném jako p.p.č. 4789/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto dle návrhu Dopravní komise.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011


                                                                                                                     


762/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.607 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Libuší Bečičkovou, Zámrsk 138, 565 43  Zámrsk, IČ: 66311462 jako nájemcem v předloženém znění. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory  v č.p.179 ul. Jiráskova, na pozemku označeném jako p.p.č.1690/3 zastavěná plocha a nádvoří v  k.ú. a obci Vysoké Mýto označené v projektové dokumentaci čísly 110 -132 o celkové výměře 241,80 m2- restaurace Městský dům za účelem provozování pohostinství. Nájemné činí 201.440,- Kč/rok + DPH, zálohy za služby činí 11.000,- Kč/měs + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  01.07.2011                                                                                                        

763/11


Rada města zrušuje

 

usnesení č. 375/11 ze dne 30.03.2011


                                                                                                                     


764/11


Rada města ukládá

řediteli Technických služeb Vysoké Mýto a vedoucímu Odboru stavební úřad, oddělení správy majetku dokončit identifikaci a ocenění dlouhodobého hmotného majetku (stavby - silnice, mosty, atd.).


Zodpovídá: Ing. Svatoš, Ing.Karmín

Termín: 31.12.2011


                                                                                                                     765/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o zřízení práva obdobného věcnému břemeni, k umístění a provozování - „Místo pro přecházení přes silnici I/35 u BILLY ve Vysokém Mýtě" č. P/OVB/2011/001 mezi městem Vysokým Mýtem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, zastoupené na základě pověření ze dne 01.11.2010 Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 5120/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011


                                                                                                                     


766/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.13 v č.p. 15 v ulici náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Chlumeckou (nar. 23.09.1974),  bytem náměstí Přemysla Otakara II. 15, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

          

                                                                                   

767/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Zbyňkem Šárou (nar. 26.11.1986), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


           

                                                                                                         

768/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s  paní Marcelou Růžičkovou (nar.15.1.1974),  bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011


                                                                                                         


769/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960), oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011
770/11


Rada města souhlasí


s uzavřením smluv mezi městem Vysoké Mýto a Technické služby Vysoké Mýto


  • a) na pronájem komunálního nosiče SP 4400 HST dle návrhu

  • b) na poskytování služeb voblasti nakládání sodpadem na území města Vysokého Mýta na roky 2011 - 2012. dle návrhu

Zodpovídá:    vedoucí OVV

Termín:           ihned

       

                                                                                                              

771/11


Rada města schvaluje


prodloužení dohod VPP u Technických služeb na dobu určitou do 30.9.2011 formou dodatků ke stávajícím pracovním smlouvám za těchto finančních podmínek - výše příspěvku na jednoho pracovníka bude činit  8.000,-- Kč/měsíčně s účinností od 1.7.2011.


Zodpovídá: ředitel TS

Termín         ihned


                                                                                                                     


 772/11


Rada města schvaluje


finanční dar ve výši 5 tis. Kč svazu skautů a skautek ČR Junák, středisko „Vydří stopa" Vysoké Mýto na obnovu vyhořelé táborové základny na Stvořidlech u Ledče nad Sázavou. 


                                                                                                                     773/11


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :


program jednání valné hromady konané dne 29. 6. 2011 dle předloženého návrhu.

                                                                                                            


774/11


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :

Výroční zprávu o činnosti a stavu majetku společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2010.

                                                                                                                


775/11

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :

  • - Účetní závěrku za rok 2010 bez výhrad
  • - Úhradu ztráty za rok 2010 ve výši 287.334 Kč znerozděleného zisku společnosti
  • - Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a Obchodního zákoníku dle předloženého návrhu

                                                                                                                     


776/11


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :


hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2010.

                                                                                                                     


777/11


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí :


zprávu o činnosti společnosti v roce 2011.         


                                                                                                                     

           

778/11


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí


mzdové a naturální požitky p. Bohumíra Machaty - jednatele a ředitele společnosti.


                                                                                                                     


779/11

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


- výplatu prémie p. Bohumíra Machaty za rok 2010 v plné výši

- prémiové ukazatele a výši prémie p. Bohumíra Machaty na rok 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


780/11


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí


informaci o nákupu investice.


                                                                                                         

781/11 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

program jednání valné hromady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol.

s r. o. dle předloženého návrhu.

 

                                                                                                                     

782/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

Výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2010

                                                                                                                                783/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

informaci o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol. s r. o.

           

                                                                                                                     


784/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

zprávu nezávislých auditorů o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2010.
                                                                                                                    

785/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                              Z: jednatel společnosti

                                                                                              T: ihned

                                                                                                                     


786/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

rozdělení zisku za rok 2010.

                                                                                                                     


787/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje


výplatu podílu na zisku pro vlastníka a výplatu odměny členu dozorčí rady dle návrhu dozorčí rady.

                                                                                                                     


788/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje
 

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.


Z: jednatel společnosti

T: ihned

    

                                                      

789/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje


vyplacení prémií jednateli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. dle návrhu dozorčí rady.

                                                                                                                                                                                                                                                                 


790/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. ukládá
 

jednateli a řediteli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. připravit možnost individuálního měření v neobsazeném vchodu čp. 156 v ulici Husova.


Zodpovídá: p. Ropek

Termín: 30.9.2011

                                                                                                                     


791/11 
                                 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Zemkové a p. Felgra.     


                                                                                                                     


                                                                                                                                

                                                                                                         

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta