Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2011-21 ze dne 21.6.2011

27.06.11

 

Souhrn usnesení č. 21/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 21.6.2011707/11


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 21.6.2011 dle předloženého návrhu.


708/11

Rada města bere na vědomí

vyjádření k dopisu hejtmana Pardubického kraje, č. j. KrÚ Pk 27252/OKPP-jh ze dne 6. 4. ohledně Regionálních muzeí a jeho spolufinancování.709/11


Rada města schvaluje


účetní odpis pohledávek dle předloženého návrhu


Zodpovídá: vedoucí ODO

Termín:  ihned


                                                                                                                     710/11


Rada města schvaluje


přijetí dodatku ke smlouvě na pronájem stacionárního měřícího zařízení rychlosti


Zodpovídá: vedoucí ODO

Termín:  ihned


                                                                                                                     


711/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.1-2011 ve znění doplňku č.1 .

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.6.2011


                                                                                                                     


712/11


Rada města Mýto schvaluje 


výpověď smlouvy o poskytnutí sociálních a správcovských služeb s  o.s. Naděje - pobočka Vysoké Mýto, IČ: 00570931 ze dne 10.04.2002.


Zodpovídá: lic. Romana Vondřejcová

                     vedoucí odboru SVZ713/11


Rada města Mýto mění


usnesení č. 439/2011 ze  dne 13.dubna 2011 tak, že v přiložené tabulce příjemců dotací se na řádku 12 u SKP -Centrum Pardubice mění částka 23.000,- Kč na 0,- Kč.


Zodpovídá: lic. Romana Vondřejcová

                     vedoucí odboru SVZ


 Termín:        červen 2011
714/11


Rada města Mýto schvaluje


návrh splátkové kalendáře přeplatku v celkové výši Kč 104.000-, na příspěvku na péči,  o který požádal p. Pavel Přibyl, bytem Luže, Na Výsluní 84, a to  v měsíčních splátkách ve výši Kč 1.000,- na účet Města Vysoké Mýto.


Zodpovídá: lic. Romana Vondřějcová

Termín:        červen 2011

       

                                                                                                              

715/11


Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 15.000,-Kč slovy patnácttisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě od firmy :

AQUAVITA, spol. s r.o. se sídlem Dolní Újezd 648, PSČ  569 61

IČ: 455 39 227


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                     


716/11


Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 1.000,-Kč slovy jedentisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě - výsadbu lípy u č.p. 811 v ul. V Peklovcích od :

Marty Klementové, místo podnikání  V Peklovcích 811, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí

IČ: 63195500


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                    717/11


Rada města schvaluje

místa se zákazem vstupu psů dle upraveného návrhu.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                     


718/11

Rada města trvá


na usnesení č. 652/11 ze dne 15.06.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011 

719/11                                                                                                                                


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výkupu pozemku označeného jako p.č. 1922/1 zastavěná plocha a nádvoří a části p.p.č 1926 ostatní plocha - manipulační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 2.000.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                                     
720/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou KAVOSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Komenského 160, IČ: 28791193, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci: Oprava schodiště v Botanické zahradě ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 622 272,- Kč a s DPH činí 746 726,- Kč.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


721/11                                                                                                                    


Rada města zrušuje


usnesení rady města č.523/11; 524/11; 525/11  ze dne 11.05.2011.

          

                                                                                                           

722/11

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace městských památkových rezervací  a městských památkových zón na rok 2011 ve Vysokém Mýtě tyto památky :


- kostel Husův sbor,  566 01 Vysoké Mýto

- chrám sv.Vavřince, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto
- ZŠ Javornického čp. 2

 s tím, že tato dotace bude čerpána následujícím způsobem s těmito podmínkami

 pro :

- Náboženskou obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 pro památku kostel Husův sbor, Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 167 418,-- Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 117 168,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 33 500,- Kč a podíl vlastníka Náboženské obce Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě ve výši  16 750,-Kč

- Římskokatolickou farnost - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 pro památku chrám sv.Vavřince , Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 228 327 Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 127 832,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 46 000 Kč a podíl vlastníka Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto ve výši 54 495 Kč - ZŠ Javornického čp. 2 celkové náklady 1 550 591 Kč, podíl města Vysokého Mýta 775 591 Kč, příspěvek MK ČR 775 000 Kč


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

  

                                                                                                                   

723/11

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, rejstř. č. 14570/6-4109 spočívající v restaurování vitráží, a dalších souvisejících pracích ve výši 46 000 Kč z vlastních prostředků.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

    
                                                                                                                 

724/11

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, rejstř. č. 14570/6-4109 spočívající v restaurování vitráží a dalších souvisejících pracích ve výši 127 832 Kč z příspěvku ministerstva kultury ČR.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     


725/11


Rada města s ch v a l u j e

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo s firmou BÁČA, Polička s.r.o., Polička, Dolní Předměstí, P. Jilemnického 567, IČ: 25268422, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci:  Základní škola, Javornického 2, Vysoké Mýto - Klempířské práce na věžích,  za nabídkovou cenu, která s DPH činí 330 328,- Kč.


Termín:           do 30.6.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     


726/11


Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku na akci: Veřejná zeleň - náhradní výsadba ve Vysokém Mýtě - Park Družba.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     


727/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku na akci: Veřejná zeleň - náhradní výsadba ve Vysokém Mýtě - Park Družba.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     728/11


Rada města  s o u h l a s í


s partnerskou účastí „ Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 49317032 v projektu s názvem: „Využití tabletů při výuce matematiky a přírodovědných předmětů na základních školách".


Zodpovídá: vedoucí OVV   

Termín: ihned

                                                                                                                     


                                                                                                         

729/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, Ing. Pešiny a p. Zemkové.

                                                                                                                                 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                         

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 

MUDr. Jiřina  Š a f r o v á

členka rady města