Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2011-19 ze dne 8.6.2011

15.06.11

 

Souhrn usnesení č. 19/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8.6.2011600/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 8.6.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                         601/11


Rada města bere na vědomí


Zápis ze schůze finančního výboru č.2/2011 ze dne 16.května 2011.
                                                                                                                     

602/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  22.6.2011                                                                                                                     


603/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  22.6.2011

                                                                                                                     
604/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  22.6.2011                                                                                                                     

605/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 31. 12. 2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  22.6.2011


                                                                                                                     


606/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města a přijímá toto opatření:

Město bude dodržovat při vedení účetnictví města stanovené postupy dle § 4 odst. 8 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  22.6.2011


                                                                                                                       607/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení Rozbor hospodaření sestavený k 31.3.2011.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.6.2011


                                                                                                                     608/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.1-2011.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.6.2011


                                                                                                                     609/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města prominout smluvní pokutu ve výši 167.500,-Kč vyplývající z kupní smlouvy ze dne 26.08.2010 uzavřené mezi městem a panem Benešem, jejímž předmětem je prodej objektu bývalého domova mládeže č.p.66 v ul. Litomyšlská.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           22.6.2011


                                                                                                                       


610/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy  o spolupráci s městy Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová a Česká Třebová  při finančním zajištění provozování veřejné linkové autobusové dopravy uzpůsobené pro přepravu jízdních kol (cyklobusu) od 1. července 2011 do 30. září 2011 podle předloženého návrhu.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned


                                                                                                         


 611/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2010.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           červenec 2011


                                                                                                                     


612/11


Rada města schvaluje


zahraniční služební cestu do partnerského Korbachu starosty Ing. Miloslava Souška, místostarosty Ing. Františka Jiraského, radní Ivany Zemkové, Ing. Miloslava Coufala, Jiřího Kovaříka, Ing. Jana Pešiny a zastupitelka Mgr. Bc. Jitky Loskotové ve dnech 30. 6. - 3. 7. 2011.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


613/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje členství města Vysokého Mýta, IČO: 00279773 v Asociaci turistických informačních center ČR.


Zodpovídá: Mgr. Lněničková

Termín: 22.6.2011

                                                                                                                     614/11


Rada města schvaluje


udělení dotace ve výši 2 tis. Kč pro Barboru Sodomkovou, která se kvalifikovala do reprezentačního družstva na Mistrovství světa ve zpracování informací dle předložené žádosti.


Zodpovídá: Mgr. Lněničková

Termín: ihned


                                                                                                                                                        


615/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 242/2 v č.p. 242 v ulici Vrchlického, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 119/1000 na společných částech domu č.p. 242 a na pozemku označeném jako p. p. č. 271 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Petru a Denise Balášovým, oba bytem Běstovice 114, Choceň za celkovou kupní cenu ve výši 606.606,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.06.2011

                                                                                                                                616/11

Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 89/4 v č.p. 89 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu č.p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako p. p. č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

617/11

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 95-104/2010 označeného jako p. p. č. 515/10 lesní pozemek v obci a k.ú. Týnišťko společnosti Hlídací a detektivní agentura VIDOCQ, IČ 47453788, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Milheimova 809 za celkovou kupní cenu 20.235,- Kč. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.06.2011


                                                                                             


618/11

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3534-90/2011 označeného jako p. č. 271/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Petru Duškovi, trvale bytem Vrchlického 243, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 1.500,- Kč. Na pozemku bude zřízeno věcné břemeno vstupu pro město Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.06.2011

                                                                                                                                            


619/11

Rada města doporučuje

 zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku označeného jako p.p.č. 5120/20 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu 400,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.06.2011

                                                                                                                     620/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi městem Vysokým Mýtem jako stavebníkem a Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 jako vlastníkem pozemku označeného jako p.p.č. 4549 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění. Smlouva se týká realizace stavby s názvem, dle projektové dokumentace „Přechod přes silnici I/35 u Billy ve Vysokém Mýtě".


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.06.2011

621/11

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č. UZSVM/HUO/1383/2011-HUOM-Za mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.06.2011

                                                                                                                       


622/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č. 609 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a společností SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. IČ: 27466477, se sídlem Šafaříkova 110, 566 01 Vysoké Mýto jako nájemcem v předložené verzi. Předmětem nájmu je část pozemku označeného jako p.p.č. 4644/78 ostatní plocha - zeleň v  k.ú. a obci Vysoké Mýto o výměře 48 m2 za účelem vybudování terasy přiléhající k č.p.692 ul. Prokopa Velikého. Nájemné činí 10,- Kč/m2/měsíc, což je 5.760,- Kč/rok + DPH. Smlouva je na dobu určitou od 01.06.2011 do 31.05.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.06.2011


                                                                                                                     


623/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu ze dne 23.03.2011 v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.06.2011


                                                                                                                     624/11


Rada města souhlasí


s pořádáním nevýdělečné zdravotně-preventivní akce „Dny zdraví s VZP" na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě společností Viva Promotion s.r.o. dne 15.06.2011 od 13:00 do 17:30. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.06.2011


                                                                                                                     


625/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Mikádem - střediskem volného času, IČ: 72087013,  Choceňská 190, Vysoké Mýto, IČ. Předmětem bezplatné výpůjčky jsou nebytové prostory v budově „Vodárenská bašta" na Tyršově nám. ve Vysokém Mýtě za účelem pořádání noční outdoorové hry „ TULÁK - Mafie" od 10.06.2011 do 13.06.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  10.06.2011

                                                                                                                    626/11


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Hurtem (nar. 03.01.1977), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                                     
627/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Nadezhdou Laikovou (nar. 07.12.1951), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2011

                                                                                                         
628/11


Rada města souhlasí


s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, Skořenice 10, 565 01  Choceň, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 15.06.2011. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.06.2011


                                                                                                                     


629/11

Rada města trvá

na usnesení č. 489/11 ze dne 4.5.2011 nesouhlasit s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace LUSKY PLANET v ulici 17. listopadu č.p.687, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78  ostatní plocha - zeleň v období od 05.05. 2011 do 05.06.2011 o výměře 32 m2 protože v minulém období docházelo k rušení nočního klidu.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.06.2011

                                                                                                                     630/11


Rada města souhlasí


s uspořádáním reklamní akce společností Jindřich Valenta - ELKO VALENTA, nám. Přemysla Otakara II. 22, Vysoké Mýto  na pozemku označeném jako p.p.č. 4785 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 13.06.2011. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.06.2011

                                                                                                         631/11


Rada města neschvaluje


žádost paní Ivy Kubiasové, Svitavská 633/24, Svitavy zastoupená plnou mocí panem Petrem Neherou, Fibichova 1548, Rychnov nad Kněžnou.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     632/11


Rada města doporučuje

ZM přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

zadání změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto.


Termín:           dle projednání

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     
633/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou ALTERSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Komenského 102, IČ: 25951190, jako dodavatelem stavebních prací na akci:  Zateplení Speciální základní školy ve Vysokém Mýtě, Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě - výtah, z důvodu změny čísla účtu zhotovitele.


Termín:           do 30.06.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

634/11


Rada města bere na vědomí

Registraci akce Regenerace panelového sídliště mezi ul. Rokycanova a Mládežnická ve Vysokém Mýtě dle projektu firmy Optima, spol. s r.o. a příslib dotace ve výši 4 000 000,- .


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


           

                                                                                                         

635/11


Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku na stavební práce ve formě zjednodušeného podlimitního řízení na akci: Regenerace panelového sídliště mezi ulicemi Mládežnická a Rokycanova ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     
636/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce ve formě zjednodušeného podlimitního řízení na akci: Regenerace panelového sídliště mezi ulicemi Mládežnická a Rokycanova ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 29.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     637/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Husova 437, IČ: 25953818, jako dodavatelem akce: MŠ Lidická ve Vysokém Mýtě - Opravy chodníků, za nabídkovou cenu, která s DPH činí 354 468,- Kč.


Termín:           do 30.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     638/11


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou BOSS spol. s r.o., Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 58, IČ: 45539120, jako dodavatelem akce: Gymnázium ve Vysokém Mýtě - Opravy tříd a kabinetů, za nabídkovou cenu, která s DPH činí

330 000,- Kč.


Termín:           do 30.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


639/11


Rada města  n e s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou M.I.S. a.s., Hradec Králové, Škroupova 719/7, IČ: 42195683, jako dodavatelem služeb na "Zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě", za nabídkovou cenu, která s DPH činí 147 840,- Kč.


Termín:           do 30.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                                     

640/11


Rada města bere na vědomí

informaci o projednání všech tras cyklostezek v komisích rady města a doporučení

pokračovat v přípravě cyklostezky Vysoké Mýto - Vinice a Vysoké Mýto - Litomyšl.


                                                                                                                     

641/11

Rada města s ch v a l u j e

rozšíření části balkónu velkého sálu v M-klubu dle předloženého návrhu. Část balkónu bude užívána jako technické zázemí bez vstupu veřejnosti.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


642/11

Rada města  s ch v a l u j e

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo s firmou Projektil architekti s.r.o., Františka Křížka 1, Praha 7, 170 00 IČ: 271 18 439 jako dodavatelem služby: Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město - varianta B" v celkové výši 480 000,-- Kč včetně DPH.


Termín:           do 30.9.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                         643/11


Rada města  odkládá

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo s firmou Projektil architekti s.r.o., Františka Křížka 1, Praha 7, 170 00 IČ: 271 18 439 jako dodavatelem služby: autorský dozor projektanta na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město - varianta B" v předloženém znění.


Termín:           termín realizace stavby

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                         644/11


Rada města  s ch v a l u j e

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavření dodatku č.2 mandátní smlouvy s firmou Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ:64826996 jejíž předmětem je poradenská činnost mandatáře na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město - varianta B" v předloženém znění.


Termín:           do 30.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                         645/11


Rada města  s ch v a l u j e

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavření mandátní smlouvy s firmou Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ:64826996 jejíž předmětem je činnost projektového manažera na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město - varianta B" v předloženém znění.


Termín:           do 30.7.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                     646/11

Rada města  s ch v a l u j e

podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavření smlouvy o dílo s firmou KVARTA spol. s.r.o., Dolní 222, Choceň jako zhotovitelem stavebních úprav v objektu Litomyšlská č.p. 50, Vysoké Mýto z důvodu přemístění archivu knihovny.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
                                                                                                                     

647/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p. Felgra.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                         

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta