Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2011-17 ze dne 18.5.2011

26.05.11

   

Souhrn usnesení č. 17/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 18.5.2011537/11

Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 18.5.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                         


538/11


Rada města souhlasí

s partnerstvím města Vysokého Mýta bez finančního příspěvku s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v projektu „Technická infrastruktura obcí a regionů", který připravuje do výzvy OP VK, výzva č. 31, Oblast podpory 2.4 - Partnerství a sítě, podle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     

539/11


Rada města Vysoké Mýto souhlasí


se zapojením do projektu "Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji". Pro město Vysoké Mýto nevyplývají ze zapojení do projektu žádné finanční ani jiné závazky. V rámci projektu, který bude realizován Pardubickým krajem, bude prostřednictvím veřejných zakázek vyhlašovaných Pardubickým krajem vybrán poskytovatel sociálních služeb, který zajistí poskytování vybraných sociálních služeb v sociálně vyloučených romských lokalitách na území města. Vysoké Mýto poskytne součinnost Pardubickému kraji i vybraným poskytovatelům sociálních služeb při realizaci projektu.  


Zodpovídá: lic. Romana Vondřejcová

                     vedoucí odboru SVZ

 Termín:        květen 2011


                                                                                                                     

540/11


Rada města Vysoké Mýto schvaluje


zájem města o zapojení do projektu na podporu integrace občanů sociálně vyloučených romských lokalit a  souhlasí se zapojením Vysokého Mýta  do projektu Pardubického kraje zaměřeného na podporu sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji. 


 Zodpovídá: lic. Romana Vondřejcová

                     vedoucí odboru SVZ

 Termín:        květen 2011                                                                                                                     


541/11


Rada města ukládá


připravit výpověď ze smlouvy o poskytnutí sociálních a správcovských služeb s Nadějí Vysoké Mýto ze dne 10.4.2002.


Zodpovídá: lic. Vondřejcová, JUDr. Poláček

Termín:   8.6.2011


                                                                                                                     542/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

ZM vydává vyhlášku č. 2/2011 o zákazu kouření na dětských hřištích


Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

vedoucí odboru právního                                                                                                                     


543/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

ZM vydává vyhlášku č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání


Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

vedoucí odboru právního                                                                                                                     

544/11


Rada města s ch v a l u j e

Investiční plán města Vysokého Mýta v dopravě na roky 2011-2014 v předloženém znění.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                                     


545/11


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

Investiční plán města Vysokého Mýta v dopravě na roky 2011-2014 v předloženém znění.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     546/11


Rada města přijímá

dotaci určenou rozhodnutím o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Zateplení Speciální školy ve Vysokém Mýtě s akceptačním číslem 09038083 a číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04154 s celkovými náklady výši 4 994 914 Kč vč. DPH.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned           


                                                                                                         


547/11


Rada města schvaluje

smlouvu č. 09038083 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v předloženém znění na realizaci akce Zateplení Speciální školy ve Vysokém Mýtě s akceptačním číslem 09038083 a číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04154 s celkovými náklady výši 4 994 914 Kč vč. DPH.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned                                                                                                                     


548/11


Rada města  bere na vědomí

informaci o odhadu prací na sanaci pivovaru ve Vysokém Mýtě, která spočívá v demolici třech objektů a provizorním zastřešení šesti objektů.Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned


                                                                                                                     


549/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008213/VB/02 mezi městem Vysokým Mýtem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou na základě jí udělené plné moci panem Janem Votroubkem, IČ 45593850, se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, věcným břemenem bude dotčen pozemek označený jako p.p.č. 5062 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011                                                                                                                     

550/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008431/VB/02 mezi městem Vysokým Mýtem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou na základě jí udělené plné moci panem Janem Votroubkem, IČ 45593850, se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 2944, 5021, 2945/1 a 2946/6 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011                                                                                                                     


551/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výkup spoluvlastnického podílu 1/8 na pozemcích označených jako p.p.č. 4214/54 ostatní plocha - jiná plocha a p.p.č. 4214/55 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od paní Marie Novákové, bytem Smetanovo náměstí 118, Litomyšl za celkovou kupní cenu 6.040,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.06.2011


                                   
552/11

                                                                                 

Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 36/11 ze dne 23.03.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.06.2011

                                                                                                                     553/11

Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 89/4 v č.p. 89 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu č.p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako p. p. č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     


554/11


Rada města souhlasí

s žádostí o směnu pozemku označeného jako p.p.č. 1404 ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený jako p.p.č. 1421 ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnictví obce Tisová, vše v obci a k.ú. Tisová u Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011


                                                                                                                     555/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 95-104/2010 označeného jako p. p. č. 515/10 lesní pozemek v obci a k.ú. Týnišťko.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                       556/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3534-90/2011 označeného jako p. č. 271/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                     

557/11


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ivou Mecerovou (nar. 04.03.1962), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011                                                                                                         

558/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marií Čáslavkovou (nar. 12.08.1970), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011
559/11                                                                                                         


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 774 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Kotlářem (nar. 05.09.1973),  bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011
560/11                                                                                                                    

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Lubomírem Pospíšilem (nar. 20.03.1977), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011

                                                                                                                     

561/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Ing. Josefem Bečičkou (nar. 13.04.1958), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011


                                                                                                                     


562/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 774 v ulici Náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Lukášem Kosinou (nar. 11.10.1968), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011


                                                                                                                     


563/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích 452 ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Soukalovou (nar. 28.10.1987), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011
564/11                                                                                                        

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Alžbětou Teplou (nar.16.03.1950), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou

3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011                                                                                               

565/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Martinou Kusou (nar.10.5.1980), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na 2 roky.


Zodpovídá: OSÚ

Termín: 31.05.2011                                                                                                                     

566/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.07.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011                                                                                                                     

567/11


Rada města zrušuje


usnesení č. 430/11 ze dne 13.04.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011


                                                                                                                     

568/11

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Merunkovou (nar.  08.12.1987), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011


                                                                                                         

569/11


Rada města zrušuje


usnesení č. 429/11 ze dne 13.04.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011
570/11

                                                                                                                     

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Janou (nar. 20.09.1984) a Davidem (nar.16.11.1982) Krejsovými, oba bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011


                                                                                                                     


571/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Tomášem Sobotkou (nar. 07.08.1976), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011


                                                                                                                     


572/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Navrátilem (nar. 04.10.1984), bytem v ulici V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011

                                                                                                                     

573/11

  

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy nabyt č.4 v č.p. 759 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2011.


Zodpovídá: OSÚ

Termín: 31.05.2011


                                                                                                                     574/11

Rada města schvaluje:


přednostní přidělení bytu č. 13 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě v zájmu města panu Ing. Josefu Bečičkovi ( nar. 13.04.1958), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Ing. Josef Bečička plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem Speciální základní školy  Vysoké Mýto.


Zodpovídá: OSÚ

Termín: 31.05.2011
                                                                                                                     

575/11


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Stráníkovou (nar.09.06.1987), bytem Chmelová 500, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:,

2.   Markéta Boušková, B. Korábové 16, Vysoké Mýto,

3.   Ing. Jiří Vopařil, Žižkova 700, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011


                                                                                                        

576/11


Rada města souhlasí

s uskutečněním reklamní akce GE Money Bank na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě na p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace ve dnech 16.-17.06.2010 od 9:00 do 17:00 hod. Zábor činí 2 m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011


                                                                                                                     577/11


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.276 o nájmu pozemku, uzavřené dne 02.01.1996 mezi Městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a společností Svatopluk Přidal spol. s.r.o., Vřesovice 170, 798 09  Vřesovice, IČ: 45475482 jako nájemcem ke dni 31.05.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011


                                                                                                                     


578/11

Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru  pronajmout část pozemku označeného jako p.p.č. 1263/1 ostatní plocha - ostatní komunikace výměře 62,5 m2  v  k.ú. a obci Vysoké Mýto za účelem provozování autobusové zastávky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  19.05.2011                                                                                                                     

579/11


Rada města neschvaluje

uzavření smlouvy mezi Městem Vysoké Mýto a společností EM-CO s.r.o., Palackého 2713, 530 02  Pardubice, IČ: 25939254 na pronájem pozemků označených jako p.p.č. 4279/11 ostatní plocha - ostatní komunikace a p.p.č. 4279/12 ostatní plocha - manipulační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem parkování vozidel za požadovanou částku 10,- Kč/ m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011


           

                                                                                                         


580/11


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.561 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 01.04.2010 mezi Městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a společností Technika spol. s r.o., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10, IČ:61854522 jako nájemcem ke dni 31.05.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011                                                                                                                                


581/11


Rada města souhlasí

s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace v ulici Rokycanově č.p.280, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 1837/1  ostatní plocha - jiná plocha o výměře 32 m2 do 30.09.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  19.05.2011


           


                                                                                                         


582/11


Rada města souhlasí

s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace na Masarykově náměstí u  č.p.152, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 1690/1  zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v období od 01.06.2011 do 01.07.2011 o výměře 10 m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011


                                                                                                         583/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č.177 o nájmu pozemků. mezi městem Vysokým Mýtem a Zemědělsko obchodním družstvem Zálší v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011


                                                                                                                     584/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto, IČ: 71207856  jako pronajímatelem a firmou Miroslav Řehák - RETIS, A.V.Šembery 123, Vysoké Mýto, IČ: 62039253,  jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011                                                                                                                     


585/11


Rada města schvaluje


zastavení výkonu rozhodnutí o vyklizení bytu č. 6 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě - paní Iveta Musilová, bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011


                                                                                                                     


586/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Musilovou (nar. 10.08.1972), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.08.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011
                                                                                                                     


587/11


Rada města souhlasí


s pořádáním akce „Den dětí s rodinnými pasy" v termínu 01.06.2011 od 13:00 do 19:00 hodin na p.p.č.4664/2 ostatní plocha - ostatní komunikace na dětském hřišti ul.Prokopa Velikého, Vysoké Mýto. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011


                                                                                                                     588/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v č.p.50, ul. Litomyšlská, sekce „D" bývalý prádelenský provoz o celkové výměře 207m2, na pozemku označeném jako p.p.č. 1166/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem poskytování prospěšných služeb mezi městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. a společností RegioVOX o.p.s., Litomyšlská 50, Vysoké Mýto, IČ: 28818539.


Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.06.2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011                                                                                                                     


589/11


Rada města souhlasí


s pořádáním hudební produkce a prodejem hudebních nosičů Froilanem Riverou, 1. Máje 219, Rokytnice v Orlických horách, na pozemku označeném jako, p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dle předložené situace  ve dnech 23.05., 24.05., 30.05.a 31.05.2011 zabraná plocha  činí 2m2,


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  20.05.2011
                                                                                                                    


590/11


Rada města ukládá


zajistit  rekonstrukci volného pavilonu v MŠ Slunečná pro třídu tak, aby mohl začít provoz 1.1. 2012.


Zodpovídá: Ing.Eliáš

Termín: 30. listopad 2011


591/11


Rada města navrhuje


valné hromadě KVM doplnit výkonný výbor KVM o dalšího zástupce města Vysoké Mýto pana Aleše Felgra.


Zodpovídá: tajemnice

Termín:        ihned


                                                                                                                     

592/11


Rada města nesouhlasí

s přidělením finančních  prostředků pro SKP-Centrum o.p.s. Pardubice na provoz Azylového domu pro matky s dětmi ve Vysokém Mýtě.


                                                                                                                     
593/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Ing. Coufala a Ing. Pešiny.


                                                                                                                                                                                                                                                          

                                              

                       

                                                                                                                     

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta