Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2005-44 ze dne 14. 12. 2005

15.12.05

 
U s n e s e n í    č. 44/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 14. 12. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
955/05
 
pořad schůze rady města konané dne 14. 12. 2005 dle předloženého návrhu.
 
 
Rada města souhlasí:
 
956/05
 
s vyřazením speciálního automobilu Liaz BOBR 12.1 UO 87-75 v pořizovací ceně Kč 370.301,-- ke dni 31. 12. 2005.
                                                                            Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
                                                                            T: 31. 12. 2005
957/05
 
s vyřazením hmotného majetku dle předloženého návrhu.
 
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
958/05
                                                                            T: ihned
s vyplacením náhrady škody ve výši 59.869,- Kč manželům Iloně a Karlu Taube, Brněnská 18, Hradec Králové.
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: ihned
959/05
 
s  uzavřením smlouvy o dílo s  firmou KVARTA spol. s.r.o.,    Dolní 222, Choceň, projekce Karolíny Světlé 202, Vysoké Mýto jako zhotovitelem prováděcí projektové dokumentace „Inženýrské sítě – Mlýnský Potok II., Vysoké Mýto“.   
 
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
                                                                                    
 
960/05
 
s přijetím příspěvku za připojení výrobní haly firmy P-SYSTEMS s.r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí na STL plynovod v rámci realizace akce „Plynofikace části ulice Husova ve Vysokém Mýtě“ od této firmy ve výši       120 000,- Kč.
 
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
961/05
 
s přijetím daru jako částečného příspěvku na financování akcí pro zlepšení životního prostředí ve Vysokém Mýtě od firmy KBT elektronik, spol. s r.o., Prokopa Velikého 693, Vysoké Mýto ve výši 9 110,- Kč za předpokladu, že bude plocha nově upraveného chodníku sloužit jako veřejné prostranství.
 
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
962/05
 
s vyplacením odměn za II. pololetí 2005 pro ředitele organizačních složek Městské knihovny pí Dagmar Sabolčikové a Městské galerie p. Dr. Pavla Chalupy dle předloženého návrhu.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
963/05
 
s vyplacením odměn za II. pololetí 2005 pro velitele Městské policie p. Radomíra Touška dle předloženého návrhu.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
Rada města doporučuje:
 
964/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej budovy bez č.p. na st.p.39 v k.ú. Brteč
        
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
 
 
 
965/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje demolici budovy bez č.p. na st.p.39 v k.ú. Brteč z důvodu její nefunkčnosti a špatného technického stavu.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
966/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 2617/17, 2617/22, 2617/23 a 10002 vše v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za cenu dohodou ve výši 452.325,-Kč.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
967/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 10377 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za cenu dohodou ve výši 36.110,-Kč.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
                                                                                            
968/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 2818/2, 4597/83, 4643/98, 4678/12 a 10666 vše v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za cenu dohodou ve výši 296.155,-Kč.
                                                                                          
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005    
969/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení č. 209/2004 ze dne 15.12.2004.
                                                                           
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
 
 
970/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Vysoké Mýto jako prodávajícím a Družstvem MVMB DOMUS, Pražská 58, Vysoké Mýto jako kupujícím na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 z nebytových jednotek  v č.p. 813 a 814 – garáží č. 11/813, 12/813, 13/813, 14/813, 15/813, 11/814, 12/814, 13/814, 14/814, 15/814 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu  a na pozemcích p.č. 4664/69 a 4664/70 v k.ú. Vysoké Mýto, který se k daným nebytovým jednotkám váže za celkovou kupní cenu ve výši 12.000,-Kč.  
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
971/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemků p.č. 1515/153, 1515/50, 4557/2, 4557/3, 4557/4, 4558/1, 4558/5, 4558/6, 4558/7 a 4863, budov bez č.p. na pozemcích p.č. 4557/2, 4557/3, 4557/4, 4558/5, 4558/6 a 4558/7 a přístřešků na pozemcích p.č. 1515/50 a 4863 vše v k.ú. Vysoké Mýto za cenu 3.600.000,-Kč.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
972/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2005 ve znění doplňku č.1.
 
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
973/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Pustina o zajištění zveřejňování obsahu úřední desky Obecního úřadu Pustina způsobem umožňujícím dálkový přístup se sjednanou úhradou ve výši 1.000,- Kč/rok.
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
974/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Libecina o zajištění zveřejňování obsahu úřední desky Obecního úřadu Libecina způsobem umožňujícím dálkový přístup se sjednanou úhradou 1.000,- Kč/rok a o provozování elektronické podatelny se sjednanou úhradou 1.000,- Kč/rok.
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
975/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje kontrolní řád města Vysokého Mýta ze dne 11. 2. 2002  ke dni 1. 1. 2006.
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
976/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s vydáním pokynu zpracovateli ÚPO Vysoké Mýto provést            v návrhu ÚPO Vysoké Mýto před projednáním s dotčenými orgány státní správy:
-         částečnou změnu funkčního využití území v areálu firma Medicamenta Vysoké Mýto a.s., Fibichova 143, Vysoké Mýto na plochu pro výrobu smíšenou  a plochu komerční vybavenosti
-         částečnou změnu funkčního využití území ve Vysokém Mýtě – místní části Vinice na plochy pro bydlení rodinné předměstské
dle předloženého návrhu, který je přílohou k tomuto usnesení.
 
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T:  14. 12. 2005
 
Rada města bere na vědomí:
 
977/05
 
konání zasedání RM dne 20. 12. 2005 od 13:30.
 
 
 
978/05
                                                                                          
informace pp. starosty, místostarosty, tajemnice a p. Mgr. Vondráčka .
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta