Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2005-43 ze dne 6. 12. 2005

13.12.05

 
U s n e s e n í    č. 43/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 6.12.2005
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
933/05
se zveřejněním informací o možnosti pronájmu pozemků uvedených v příloze
k tomuto usnesení.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
934/05
se zveřejněním informace o možnosti prodeje obálkovou metodou bytu č. 3  v č.p. 537, ul. Jeronýmova, Vysoké Mýto, včetně podílu ve výši 125/1000 na společných částech domu  a na pozemcích p.č. 1060 a 1061 v k.ú. Vysoké Mýto. Nejnižší cena je stanovena dle znaleckého posudku ve výši 573.890,--Kč. Kupní cena vzešlá z nejvyšší nabídky bude povýšena o náklady města. V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto po dobu 5-ti let.   
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
935/05
s vyplacením odměny řediteli TS Vysoké Mýto za II. pololetí 2005 dle návrhu členů RM.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
936/05
s vyplacením odměny řediteli M-klubu Vysoké Mýto za II. pololetí 2005 dle návrhu členů RM.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
937/05
s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s TS Žamberk s.r.o. , týkající se ubytování, hygieny a zabezpečení běžné péče o odchycené psy dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
                                                                                     T: ihned
 
 
938/05
s konáním RM dne 14.12.2005 ve 14.00 hod. a s posledním konáním RM dne 20.12.2005 ve 13.00 hod. V případě nutnosti proběhne zasedání RM v posledním týdnu roku na telefonické pozvání.
 
                                                                                     Z: p. Fencl
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
939/05
pořad schůze rady města konané dne 6.12.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
940/05
odpis pohledávek města dle předloženého seznamu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
941/05
po projednání  plán práce a složení hlavní inventarizační komise a ukládá:
1. Zajistit jmenování dílčích inventarizačních komisí a složení oznámit hlavní inventarizační komisi
Zodpovídá: vedoucí odborů MěÚ
ředitelé organizací a organizačních   složek
Termín:       do 23.12.2005,
 
2. Výsledky inventarizace a závěrečnou zprávu předložit radě města
                                                              Zodpovídá:           předseda HIK
                                                              Termín:       do 31. března 2006
 
 
942/05
převod užívacích práv k bytu č. 5 v č.p. 357 v ulici Brandlova ve Vysokém Mýtě z Kateřiny Hylišové, bytem Brandlova 357, Vysoké Mýto na Romana Podroužka (nar. 13.11.1978), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto za podmínky, že se pan Podroužek přihlásí k trvalému pobytu do domu čp. 357 ul. Brandlova ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
943/05
uzavření smlouvy č.160 o nájmu části pozemku p.č. 5137/5 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 163 m2, mezi městem Vysoké Mýto a panem Tomášem Lajzou, nar. 22.12.1974, Seč 56, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 68470096, s účinností od 01.01.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tento pozemek je v areálu autobazaru, který pan Lajza provozuje. Roční nájemné ve výši 4.890,-Kč bude hrazeno jednorázově a to vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
944/05
uzavření smlouvy č.161 o nájmu pozemku p.č. 756/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o výměře 1319 m2, mezi městem Vysoké Mýto a panem Milanem Procházkou, nar. 22.02.1948, Lhůta 47, 566 01 Vysoké Mýto, s účinností od 01.01.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tento pozemek je součástí pastviny, kterou pan Procházka užívá. Roční nájemné ve výši 66,-Kč bude hrazeno jednorázově a to vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Poplatek za užívání pozemku za období od 01.01.2004 do 31.12.2005 ve výši 132,-Kč bude uhrazen nejpozději do 31.01.2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
945/05
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 21.03.1997 mezi městem Vysoké Mýto a paní Libuší Koreisovou, Talafúsova 563, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto k 31.12.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
946/05
dohodu o ukončení smlouvy č.469 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Hanou Skalickou a Jiřím Skalickým, Jeronýmova 540, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto k 31.12.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
947/05
dodatek č.2 ke smlouvě č. 519 o nájmu části pozemku uzavřené dne 16.04.2003 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Františkem Švécarem, nar.: 08.09.1934 a Jiřinou Švécarovou, nar.: 08.10.1939, Štefánikova 543, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto v předložené verzi.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
948/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 540/3 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Věře (nar.11.2.1983) a Michalu (nar.3.12.1980) Majerovým, oba bytem U Potoka 754, 566 01 Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 250,- Kč /m2 + náklady města.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.12.2005
 
949/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4253/27 v k.ú. Vysoké Mýto Ing. Lence Trnkové, U Potoka 751, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 150,--Kč/ m2 + náklady města. V kupní smlouvě bude uvedena podmínka oddělení parcely neprůhledným plotem (zeď, živý plot). 
 
                                                                           Z: p. Ing. Holubová
                                                                           T: 14.12.2005                                                               
 
 
950/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení č. 155/04 ze dne 15.9.2004.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.12.2005
 
 
 
951/05                                                                                           
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, jako dárcem a Městem Vysoké Mýto, jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p.č. 4859/3 v k.ú. a obci Vysoké Mýto dle přílohy k usnesení ( darovací smlouva čj. HUOU/1401/2005-Sp 59/2004 DM).
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.12.2005
 
 
952/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace pro TS Žamberk s.r.o. dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
                                                                                     T: 14.12.2005
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
953/05
zprávu týkající se místních poplatků vyhotovenou k  30.11.2005.
 
                                                                          
954/05
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta