Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2011-15 ze dne 4.5.2011

09.05.11

 

Souhrn usnesení č. 15/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 4.5.2011


465/11


Rada města schvaluje


pořad schůze rady města konané dne 4.5.2011 dle předloženého návrhu.

466/11


Rada města schvaluje


uzavření smluv s Městským klubem Vysoké Mýto, s. r. o., IČ 27543111, na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto v roce 2011 v programech zajištění provozu kina, zajištění provozu divadla, zajištění provozu klubové scény podle předloženého návrhu.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned

467/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru  pronajmout nebytové prostory  v č.p.179 ul. Jiráskova, na pozemku označeném jako p.p.č.1690/3 zastavěná plocha a nádvoří v  k.ú. a obci Vysoké Mýto označené v projektové dokumentaci čísly 110 -132 o celkové výměře 241,80 m2 Restauraci Městský dům za účelem provozování pohostinství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  06.05.2011

468/11


Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru  pronajmout část pozemku označeného jako p.p.č. 4644/78 ostatní plocha - zeleň v  k.ú. a obci Vysoké Mýto o výměře 48 m2 za účelem vybudování terasy přiléhající k č.p.692 ul. Prokopa Velikého v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  06.05.2011
469/11


Rada města schvaluje


změnu splatnosti zákonného úroku z prodlení vyplývajícího z kupní smlouvy ze dne 26.08.2010, jejímž předmětem je prodej budovy č.p.66 a parcely č. 1179 vše v k.ú a obci Vysoké Mýto a to do 14.6.2011.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned


                                                                                                                     


470/11


Rada města ukládá


použít část výtěžku z provozu VHP pro veřejně prospěšné účely tj. na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veřejně prospěšné účely.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned


           

                                                                                             

471/11


Rada města schvaluje


převedení užívacích práv k bytu č. 10 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Terezy Nádvorníkové na Davida Nováka (nar. 27.08.1975), bytem Pod Kasinem 67, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2011472/11

                                                                                                                     

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4644/77 orná půda a části pozemku označeného jako p.p.č. 4644/78 ostatní plocha - zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.06.2011


                                                                                                                     473/11

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemku označeného jako p.p.č. 21/2 ostatní plocha - jiná plocha, p.p.č. 23/1 ostatní plocha - jiná plocha a p.p.č. 213/2 trvalý travní porost vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.06.2011           

                                                                                                         

474/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti směny pozemku označeného jako p.p.č. 137/2 zahrada v obci Dobříkov v k. ú. Rzy v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned                                                                                                                     


475/11

Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti prodeje budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 5564 včetně mostové váhy v ul. Vraclavská v obci a k. ú. Vysoké Mýto v předloženém znění,  minimální nabídka činí 100 tis. Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned                                                                                                                     

476/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.4  ke smlouvě č.187 o nájmu nemovitostí  mezi městem Vysokým Mýtem a společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto, s.r.o., Litomyšlská 71, Vysoké Mýto IČ:27543111 v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  13.05.2011


                                                                                                                     

477/11


Rada města vrací


k projednání komisi dopravní a majetkové žádost společnosti ALTERSTAV s.r.o., Komenského 102, Vysoké Mýto o vyhrazení dvou trvalých parkovacích míst a výjezd před domem č.p.102 v ulici Komenského na pozemku označeném jako p.p.č. 4826 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto a ukládá komisím řešit situaci ohledně parkování ve městě komplexně.


Zodpovídá: Ing. Stanislav Netolický,  Mgr. Josef Vondráček

Termín: 30.9.2011


                                                                                                                     478/11


Rada města souhlasí

s pořádáním oslavy Dne matek na náměstí  Přemysla Otakara II. Jednotou Orel Vysoké Mýto dne 08.05.2011 od 14:00 do 17:00 hodin. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  08.05.2011                                                                                                                     

479/11


Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace v ulici 17. listopadu č.p.888, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78  ostatní plocha - zeleň v období od 05.05. 2011 do 05.06.2011 o výměře 4 m2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  05.05.2011
                                                                                                                     


480/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o umístění věci mezi společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s., Žižkova 913, Vysoké Mýto IČ: 28117557a společností KAJA UnO s.r.o., Třebovská 115, Ústí nad Orlicí, IČ: 25937375 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  13.05.2011


                                                                                                                     
481/11


Rada města bere na vědomí

výpověď Smlouvy č.436 o nájmu části pozemku ze dne 01.11.2004. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 29.04.2011 a končí 29.07.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
                                                                                                                     


482/11


Rada města souhlasí

s pořádáním pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež - instalace nízkých lanových překážek na stromech dle přiložené fotodokumentace za stanovených podmínek.  Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  08.05.2011
                                                                                                                     

483/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p.15 na pozemku označeném jako p.p.č.338 zastavěná plocha a nádvoří na náměstí Přemysla Otakara II. v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 72 m2  mezi Městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o.  a firmou Lenka  Ryšková, Presslova 87, Vysoké Mýto, IČO 16749910 za účelem provozování obchodu a služeb. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.06.2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 115.200,--Kč/rok a bude k ní připočítána  DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011


                                                                                                                     
484/11

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené  mezi Městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o.  jako pronajímatelem a paní Lenkou Sokolovou, Žižkova 699, Vysoké Mýto jako nájemcem ke dni 31.05.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011           

                                                                                                         485/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.1008 s předkupním právem s věcnými účinky v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011

                                                                                                         

486/11


Rada města souhlasí


s pořádáním promoakce „ Krušovické referendum 2011" na  pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí  Přemysla Otakara II. dne 09.06.2011 od 14:00 do 16:00 hodin společností Agentura Proprodej s.r.o., Jinonická 60/747, 158 00  Praha. Zábor veřejného prostranství činí  35m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  13.05.2011
                                                                                                                     


487/11

Rada města souhlasí

s prodejem hub panem Tomášem Tejkalem, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 06.05.2011 v době od 8:00 do 17:00 hodin, zabraná plocha činí  2 m2   .


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 06.05.2011


                                                                                                                     

488/11


Rada města bere na vědomí


výpověď Smlouvy č.61 o nájmu  pozemků ze dne 02.05.2010. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 03.05.2011 a končí 03.08.2011. V případě, že nebude podepsána nová nájemní smlouva s novým majitelem č.p.503, budou pozemky, které jsou předmětem výše uvedené smlouvy uvedeny do původního stavu a zatravněny.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

                                                                                                                     


489/11


Rada města nesouhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace LUCKY PLANET v ulici 17. listopadu č.p.687, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78  ostatní plocha - zeleň.  


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  05.05.2011                                                                                                                                                                                                                               

490/11


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu  mezi Městem Vysoké Mýto a společností SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. IČ: 27466477, se sídlem Šafaříkova 110, 566 01 Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2011


           


                                                                                                                     

491/11

Rada města souhlasí

s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, Skořenice 10, 565 01  Choceň, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 18.05.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 18.05.2011                                                                                                                     


492/11


Rada města ukládá


kulturní komisi zpracovat návrh programové skladby Městského klubu na rok 2012.


Zodpovídá: Mgr. Jiří Junek

Termín: 30.9.2011


                                                                                                         

493/11

Rada města ukládá


zřídit příspěvkovou organizaci Městský klub Vysoké Mýto.


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: 22.6.2011

                                                                                                                                                                                                                                          

494/11


Rada města  schvaluje


přijetí dotace Pardubického kraje na XXI. ročník národní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto ve výši 30 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned                                                                                                                     


495/11


Rada města schvaluje
 

uzavření smlouvy se společností TPMC s.r.o., Zahradní 173/2, 326 00  Plzeň, IČO: 263 41 131 na propagaci města v pořadu Cyklotoulky podle předloženého návrhu.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned

           

                                                                                                                      

496/11

Rada města schvaluje
 

uzavření smlouvy se společností EXPRESNET.CZ, Plzeň, Zahradní ulice 2, PSČ 326 00 IČO: 28050924 na propagaci města na www. cyklotoulkytv.cz na 1 rok  podle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

     

                                                                                                                            

497/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy na zpracování technických podkladů výběrového řízení na dodávku software v projektu Dílna kvality Vysoké Mýto se společností Janečka consulting, s.r.o. Vranovská 104, 614 00 BRNO, IČO: 28264371 ve sjednané ceně 25 000 Kč podle předložené nabídky.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned

                       


498/11


Rada města  schvaluje


Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2029 o výpůjčce ze dne 31. 12. 2008 mezi Městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí.


Zodpovídá: vedoucí OVV   

Termín: ihned


                                                                                                                        499/11


Rada města schvaluje

čerpání prostředků investičního fondu Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, dle přiložené žádosti.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                                       500/11


Rada města schvaluje


přijetí dotace na akceschopnost jednotky SDH ve výši 100 000 Kč


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  11.5.2011


    

                                                                                                                 

501/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, MUDr. Šafrové, Ing. Pešiny a p. Kovaříka.


                                                                                                                                                                                                                                                                  


                                                                                 

                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 

Ing. Jan  P e š i n a

člen RM