Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-42 ze dne 29. 11. 2005

05.12.05

 
U s n e s e n í    č. 42/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 29. 11.2005
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
877/05
 
pořad schůze rady města konané dne 29.11.2005 dle předloženého návrhu.
 
878/05
 
čerpání prostředků investičního fondu Mateřské školy Pod Smrkem Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
                                                                            Z: pí Jaroslava Jílková
                                                                            T: ihned
879/05
 
odměny ředitelů MŠ a ZŠ Vysoké Mýto v navržené výši.
 
                                                                            Z: pí Mgr. Hana Doležalová
                                                                            T: ihned
880/05
 
přidělení bytu č. 8 v č.p.716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě MUDr. Jiřímu Holečkovi (nar.10.3.1956), bytem Arnoštova 97, Roudnice nad Labem. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč a přihlášení se k trvalému pobytu do domu č.p.716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě. Nájem bude uzavřen na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok bude-li MUDr. Holeček nadále zaměstnán ve vysokomýtské nemocnici.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
881/05
 
prodloužení nájemní smlouvy na byt číslo 11, dům č.p.780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě o půl roku pro sl. Kláru Andrlovou
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
882/05
 
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 4283/3, 4285, 4286, 4289/1, 4289/4, 4289/5, 4289/6, 4289/7, 4289/8, 4289/9, 4289/15, 4289/17, 4289/18, 4289/19, 4289/20, 4289/21, 4289/23, 4289/24, 4289/64, 4289/65, 4289/66, 4289/67, 4289/93, 4385 vše v k.ú. Vysoké Mýto a pozemku p.č. 1215 v k.ú. Hrušová za účelem provozování letiště mezi městem Vysoké Mýto a Aeroklubem Vysoké Mýto, IČ: 00428230, Voštice 40, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2006 do 31.12.2096 za podmínky, že zapůjčené pozemky budou sloužit výhradně pro leteckou činnost Aeroklubu Vysoké Mýto a činnostem s tím souvisejícím.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
Rada města souhlasí:
 
883/05
 
s vyřazením hmotného majetku DHM 187 dle předloženého návrhu.
 
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
                                                                            T: ihned
884/05
 
s přidělením bytu č. 2 v č.p. 808 v ulici Čsl. Legií ve Vysokém Mýtě panu Ondřeji Exnerovi (nar.6.9.1971) bytem Revoluční 1440, Choceň za podmínky, že se pan Exner přihlásí k trvalému pobytu do domu č.p. 808 v ulici Čsl. Legií ve Vysokém Mýtě.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned      
885/05
 
s přidělením bytu č. 7 v č.p. 812 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě manželům Petrovi (nar.20.6.1966) a Renatě (nar. 1.1.1973) Sodomkovým  bytem V Peklovcích 502, Vysoké Mýto za podmínky, že se manželé Sodomkovi přihlásí k trvalému pobytu do domu č.p. 812 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
 
 
886/05
 
se zveřejněním informací o možnosti pronájmu budovy č.p.6 na pozemku p.č. 2138 a pozemku p.č. 2138 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
887/05
 
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc září a listopad 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
 
Rada města nesouhlasí:
 
888/05
 
s podáním žádosti na ministerstvo pro místní rozvoj na výstavbu podporovaných bytů 40 b.j. v ulici Plk. B.Kohouta ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                             Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                             T: ihned
 
Rada města bere na vědomí:
 
889/05
 
zápis ze schůze finančního výboru č.4/2005 ze dne 21.11.2005.
 
890/05
 
konání Předvánočního řemeslného jarmarku konaného dne 3.prosince 2005 (sobota) na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě od 10,00 do 17,00 hodin.
 
891/05
 
informace pp. starosty,místostarosty, Mgr. Vondráčka, Kovaříka a Tomáškové.
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
892/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM  vydává vyhlášku č. 8/2005, kterou se mění  Obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č.  3 /2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 14. 12. 2005
893/05
 
doporučuje ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje nové zřizovací listiny organizací:
Základní škola Vysoké Mýto, Javornického 2, okres Ústí nad Orlicí,
Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova 317, okres Ústí nad Orlicí,
Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 11, okres Ústí nad Orlicí,
Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto,
Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto,
Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto,
Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto
a vydává je v plném znění, dle přiloženého návrhu.
                                                                            Z: pí Mgr. Hana Doležalová
                                                                            T: 14. 12. 2005
894/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Vysokým Mýtem.
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 14. 12. 2005
895/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozbor hospodaření  Města Vysoké Mýto sestavený k 30.9.2005.
 
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
896/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.3/2005.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: 14. 12. 2005
897/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM stanovuje rozsah prováděných rozpočtových opatření radou města v časově omezeném rozpočtovém období do 31.12.2005 dle předloženého návrhu .
 
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: 14. 12. 2005
898/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2006.
 
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: 14. 12. 2005
899/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM vydává vyhlášku č. 7/2005, kterou se mění vyhláška
 č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002, 5/2003 a 4/2004.
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 14. 12. 2005
900/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM bere na vědomí předloženou zprávu bytové komise ve věci ukončení nájemního poměru s Klárou Andrlovou, byt číslo 11, dům č.p.780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
901/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi bytové jednotky č.13/671 v č.p.671 v ulici Ležáků ve Vysokém Mýtě včetně spoluvlastnického podílu ve výši 257/10000 na společných částech domu a na pozemku p.č.4644/61 v k.ú. Vysoké Mýto od společnosti KAROSA a.s. se sídlem Dobrovského 74, Pražské předměstí, 566 03 Vysoké Mýto, IČ: 48171131 za cenu ve výši 137.324,-Kč. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
902/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi bytové jednotky č.20/671 v č.p.671 v ulici Ležáků ve Vysokém Mýtě včetně spoluvlastnického podílu ve výši 451/10000 na společných částech domu a na pozemku p.č.4644/61 v k.ú. Vysoké Mýto od společnosti KAROSA a.s. se sídlem Dobrovského 74, Pražské předměstí, 566 03 Vysoké Mýto, IČ: 48171131 za cenu ve výši 137.324,-Kč. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
903/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi bytové jednotky č.8/672 v č.p.672 v ulici Ležáků ve Vysokém Mýtě včetně spoluvlastnického podílu ve výši 451/10000 na společných částech domu a na pozemku p.č.4644/60 v k.ú. Vysoké Mýto od společnosti KAROSA a.s. se sídlem Dobrovského 74, Pražské předměstí, 566 03 Vysoké Mýto, IČ: 48171131 za cenu ve výši 237.676,-Kč. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
904/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi bytové jednotky č.7/674 v č.p.674 v ulici Ležáků ve Vysokém Mýtě včetně spoluvlastnického podílu ve výši 259/10000 na společných částech domu a na pozemku p.č.4644/58 v k.ú. Vysoké Mýto od společnosti KAROSA a.s. se sídlem Dobrovského 74, Pražské předměstí, 566 03 Vysoké Mýto, IČ: 48171131 za cenu ve výši 137.324,-Kč. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
905/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi bytové jednotky č.16/674 v č.p.674 v ulici Ležáků ve Vysokém Mýtě včetně spoluvlastnického podílu ve výši 257/10000 na společných částech domu a na pozemku p.č.4644/58 v k.ú. Vysoké Mýto od společnosti KAROSA a.s. se sídlem Dobrovského 74, Pražské předměstí, 566 03 Vysoké Mýto, IČ: 48171131 za cenu ve výši 137.324,-Kč. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
906/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi bytové jednotky č.20/674 v č.p.674 v ulici Ležáků ve Vysokém Mýtě včetně spoluvlastnického podílu ve výši 452/10000 na společných částech domu a na pozemku p.č.4644/58 v k.ú. Vysoké Mýto od společnosti KAROSA a.s. se sídlem Dobrovského 74, Pražské předměstí, 566 03 Vysoké Mýto, IČ: 48171131 za cenu ve výši 237.676,-Kč. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
907/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi bytové jednotky č.22/674 v č.p.674 v ulici Ležáků ve Vysokém Mýtě včetně spoluvlastnického podílu ve výši 257/10000 na společných částech domu a na pozemku p.č.4644/58 v k.ú. Vysoké Mýto od společnosti KAROSA a.s. se sídlem Dobrovského 74, Pražské předměstí, 566 03 Vysoké Mýto, IČ: 48171131 za cenu ve výši 137.324,-Kč. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
908/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje koupi bytové jednotky č.15/684 v č.p.684 v ulici Lidická ve Vysokém Mýtě včetně spoluvlastnického podílu ve výši 604/10000 na společných částech domu a na pozemku p.č.4644/57 v k.ú. Vysoké Mýto od společnosti KAROSA a.s. se sídlem Dobrovského 74, Pražské předměstí, 566 03 Vysoké Mýto, IČ: 48171131 za cenu ve výši 237.676,-Kč. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
909/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje:
1.) bezúplatný převod p.č.230/2, budovy bez č.p. na p.č.230/2, p.č. 230/4, p.č.1179, budovy č.p.66 na p.č.1179, p.č. 226, budovy č.p.167 na p.č.226, p.č.227, budovy č.p.163 na p.č.227 vše v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví města Vysoké Mýto do vlastnictví Pardubického kraje.
                                                                                        
2.) bezúplatný převod p.č.1813/2, budovy č.p.761 na p.č.1813/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví města Vysoké Mýto do vlastnictví Pardubického kraje  pod podmínkou, že v případě, kdy se město Vysoké Mýto stane zřizovatelem instituce sídlící v budově č.p.761, budou výše uvedené nemovitosti převedeny  bezúplatně  z Pardubického kraje na město Vysoké Mýto. 
 
3.) bezúplatný převod p.č.2556/2, 2556/3, budovy bez č.p. na pozemku 2556/3, p.č.2556/4, budovy bez č.p. na pozemku 2556/4, p.č. 2556/5, budovy bez č.p. na p.č.2556/5, p.č. 2556/6, budovy bez č.p. na p.č.2556/6, p.č.2556/7, budovy bez č.p. na p.č. 2556/7, p.č.2556/8, budovy bez č.p. na p.č. 2556/8, p.č. 2553/10, p.č.2553/11, p.č.2553/12, p.č.2553/13, p.č.2553/14, p.č.1922/2 včetně budovy bez č.p. na p.č.1922/2, p.č.1922/3, p.č.1927/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto a dále p.p.č. 307/3, p.p.č.307/4, st.p.74, budova č.p.64 na st.p.74 vše v k.ú. Hrušová z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysoké Mýto.
 
Plnění usnesení pod bodem 1.) a  2.) je podmíněno plněním podmínky pod bodem 3.).
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
910/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej nebytového prostoru – garáže č. 17/806 v ul. Plk.B.Kohouta, Vysoké Mýto, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1/50 na stavebních a společných prostorách domu a na pozemcích p.č. 4664/42 a 4664/67 v k.ú. Vysoké Mýto a to panu Ing. Radku Pohorskému, Prokopa Velikého 712, 566 01 Vysoké Mýto za cenu ve výši 131.000,--Kč. V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej garáže č. 17/806 v ul. Plk.B.Kohouta, Vysoké Mýto, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1/50 na stavebních a společných prostorách domu a na pozemcích p.č.4664/42 a 4664/67 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Pavlu a Svatavě Urbanovým, Lidická 684, 566 01  Vysoké Mýto za cenu ve výši 128.000,-- Kč. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za výše uvedenou sjednanou kupní cenu.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
911/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1329 a p.č. 1330 v k.ú. Vysoké Mýto Ing. Petru Mlejnkovi, nar.: 10.05.1962, Žižkova 311, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 531.300,--Kč + náklady města.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
912/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM rozhodlo o pojmenování ulice K Letišti dle předloženého návrhu.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
913/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2206/22 v k.ú. Vysoké Mýto firmě PROVYS spol. s r.o. za cenu dohodou ve výši 500,--Kč/m2  + nájemné od doby nabytí 100,-- Kč/m2/rok + náklady města.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
 
914/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1515/149, 4560/5, 4560/6 a 4560/7 a budov bez č.p. na pozemcích p.č. 4560/5, 4560/6 a 4560/7 vše v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ECOS Choceň s.r.o., IČ: 64791351, Pernerova 95, 565 01 Choceň za cenu dohodou ve výši 14.800.000,- Kč + náklady města. 1/3 kupní ceny bude uhrazena ke dni podpisu smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny budou uhrazeny do 30 dnů po obdržení smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o provedení vkladu.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
915/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1515/154, 1515/156, 1515/45, 1515/46, 1515/47, 1515/48 a 1515/49, budov bez č.p. na pozemcích p.č. 1515/45 a 1515/47 a přístřešků na pozemcích p.č. 1515/46, 1515/48 a 1515/49 vše v k.ú. Vysoké Mýto společnosti LIGMA spol. s r. o., IČ: 47453451, Vodní Vale čp.397, 570 01 Litomyšl za cenu dohodou ve výši 6.200.000,- Kč + náklady města. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
916/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1515/157, 1515/40, 1515/41, 1515/42, 1515/43, 1515/44, 1515/49 1515/60 a 1515/63, budov bez č.p. na pozemcích p.č. 1515/41, 1515/43 a 1515/44 a přístřešků na pozemcích p.č. 1515/40 a 1515/42 vše v k.ú. Vysoké Mýto panu Milanu Horáčkovi, nar.: 31.05.1951, U Dvou srpů 3146/9, 150 00 Praha 5 za cenu dohodou ve výši 1.846.900,- Kč + náklady města. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
 
 
917/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1515/150, 1515/37 a 1515/107 a budov bez č.p. na pozemcích p.č. 1515/37 a 1515/107 vše v k.ú. Vysoké Mýto panu Miloslavu Jindrovi, nar.: 05.08.1962, IČ: 48608874, Na Stráni 503, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 563.660,- Kč + náklady města. 1/3 kupní ceny bude uhrazena do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy a zbývající 2/3 kupní ceny do 30 dnů ode dne doručení kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
918/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice ( bývalého okresního soudu a vězení ) ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: 14. 12. 2005
Rada města odkládá:
 
919/05
 
schválení prodeje pozemků p.č. 1515/153, 1515/50, 4557/2, 4557/3, 4557/4, 4558/1, 4558/5, 4558/6, 4558/7 a 4863, budov bez č.p. na pozemcích p.č. 4557/2, 4557/3, 4557/4, 4558/5, 4558/6 a 4558/7 a přístřešků na pozemcích p.č. 1515/50 a 4863 vše v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
 
Rada města zrušuje:
 
920/05
 
usnesení č. 157/05, 158/05, 159/05, 160/05 ze dne 1.3.2005
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
 
 
Rada města pověřuje:
 
921/05
 
starostu p. Bohuslava Fencla, aby do notářského zápisu notářky pí JUDr. Marie Fajtové učinil rozhodnutí jediného společníka ( Města Vysoké Mýto ) při výkonu působnosti valné hromady, jehož obsahem bude rozhodnutí o změně společenské smlouvy ve znění, jak bylo dnešního dne, tedy 29. listopadu 2005, přijato Radou města Vysoké Mýto.
                                                                            Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                            T: ihned
 
Rada města ukládá:
 
922/05
 
tajemnici projednat s vedoucími odborů  MěÚ způsob předkládání návrhů usnesení do RM.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
 
923/05
 
p. Ing. Krejzovi zajistit realizaci přípravných prací dle návrhu uvedeného ve zprávě pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice ( bývalého okresního soudu a vězení ) ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
 
Rada města Vysoké Mýto, která ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 zákona o obcích číslo 128/2000 Sb. v platném znění rozhoduje ve věcech města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Služby Vysoké Mýto, s. r. o. se sídlem Vysoké Mýto Husova 452/IV, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01, IČ: 259 16 696, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 14065 rozhodla o:
 
924/05
 
změně společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným uvedené obchodní společnosti ze dne 16. listopadu 1998 tak, že článek 2 Sídlo společnosti se mění a nově bude znít takto:
         Služby Vysoké Mýto, s. r. o., Čapkovská 46, Pražské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto
 
a článek 10 Jednatelé společnosti se mění a nově bude znít takto:
         Společnost má jednoho nebo více jednatelů, kteří jsou statutárním orgánem společnosti a současně jsou oprávněni k obchodnímu vedení společnosti. Omezení jednatelského oprávnění valnou hromadou není účinné ve vztahu ke třetím osobám, jednatel však odpovídá společnosti za škodu vzniklou nedodržením takového omezení.
         Jednatelé jsou povinni zajisti řádné obchodní vedení společnosti, vedení předepsané evidence společnosti a jejího účetnictví, vést seznam společníků, svolávat valnou hromadu a připravovat její program a informovat společníky o záležitostech společnosti. Jednatelé jsou oprávněni rozhodovat o použití rezervního fondu společnosti.
         První jednatelé jsou určeni společníky přímo ve společenské smlouvě. Později jsou jednatelé jmenováni a odvoláváni valnou hromadou.
         Jménem společnosti je oprávněn jednat každý jednatel samostatně.
         Jednatelé jednají jménem společnosti navenek. Za společnost se podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti vypsanému nebo vyznačenému otiskem razítka připojí svůj podpis.
         Při založení společnosti byli jejími prvními jednateli:
pan Bohuslav Fencl,  r. č. 420128/008, bytem Rokycanova 378/IV, 566 01 Vysoké Mýto
pan Jaroslav Kavina, r. č. 530130/009, bytem V Peklovcích 452/II, 566 01 Vysoké Mýto
pan Miroslav Tejnora, r. č. 500922/006,, bytem Javornického 261/IV, 566 01 Vysoké Mýto
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
 
 
 
 
Rada města jako zástupce jediného společníka Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r.o.
                                                                           
schvaluje  :
925/05
změnu nájemní smlouvy – upravuje se nájemné za rok 2005 na celkovou částku 1,228.000 Kč.
                                                                            Z: p. Bohumír Machata
                                                                            T: ihned
926/05
plán činnosti a rozpočet společnosti na rok 2006 v předloženém znění
 
                                                                          Z: p. Bohumír Machata
                                                                          T: ihned
 
927/05
 
nákup investic na rok 2006 v předloženém znění
                                                                                          
                                                                            Z: p. Bohumír Machata
                                                                            T: ihned
 
928/05
 
rozšíření plánu investic na rok 2005 o nákup dodávkového automobilu typu Peugeot Partner.
                                                                            Z: p. Bohumír Machata
                                                                            T: ihned
 
929/05
 
úpravu nájemní smlouvy – výše nájemného na rok 2006 ve výši 1,600.000 Kč
                                                                            Z: p. Bohumír Machata
                                                                            T: ihned
 
930/05
                                                                                                                                                      
změnu odstavce 2 článku IV. Nájemní smlouvy - způsobu placení nájemného a to ve čtyřech stejných splátkách splatných k 31.3., 30.6., 30.9., a 31.12
                                                                            Z: p. Bohumír Machata
                                                                            T: ihned
 
931/05
 
zrušení odstavce 5 článku IV. Nájemní smlouvy.
                                                                            Z: p. Bohumír Machata
                                                                            T: ihned
                                                                                  
 
 
 
bere na vědomí :
932/05
 
zprávu jednatele o činnosti ML za I. – III.Q roku 2005 a výhled hospodaření na IV.Q roku 2005 a celého roku 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta