Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2011-13 ze dne 13.4.2011

20.04.11

 

Souhrn usnesení č. 13/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13. 4. 2011
395/11

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 13.4.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


396/11


Rada města bere na vědomí


vedení kroniky Města Vysokého Mýta a povinných příloh za rok 2010.


                                                                                                         397/11


Rada města souhlasí


s užitím městského znaku na diplomy pro vítěze Mistrovství České republiky ve stavbě lodních modelů, které pořádá 16. - 17. 4. 2011Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve spolupráci se Svazem modelářů ČR.

                       

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     
398/11


Rada města schvaluje


mandátní smlouvu s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o. na přípravu a organizaci řemeslného jarmarku, konaného 16. 4. 2011 podle předloženého návrhu..


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned


                                                                                                                            399/11


Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Oprava střechy budovy Městského klubu s.r.o., Litomyšlská 69, 70, Vysoké Mýto.


Termín:           do 31.5.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                400/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Oprava střechy budovy Městského klubu s.r.o., Litomyšlská 69, 70, Vysoké Mýto.


Termín:           do 31.5.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                401/11


Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Základní škola, Javornického 2, Vysoké Mýto - Klempířské práce na věžích.


Termín:           do 31.5.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                402/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Základní škola, Javornického 2, Vysoké Mýto - Klempířské práce na věžích.


Termín:           do 31.5.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                 403/11


Rada města  schvaluje

realizovat akci MŠ Slunečná - vzduchotechnika I.etapa dle cenové nabídky firmy RIKMO s.r.o., IČ: 25937090, Pardubice, Okružní 704, PSČ 530 03 v celkové výši 287 092 Kč. vč. DPH.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    ředitelka MŠ Slunečná


                                                                                                                     404/11


Rada města  schvaluje


Smlouvu v předloženém znění o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou VČP Net, s.r.o. IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno na akci STL plynovodu PE dn 50 ul. Kpt. Jaroše, Vysoké Mýto.


Termín:           do 31.8.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                                                

                                                                                                                                

405/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002657/VB/01, Vysoké Mýto, SS 35Kv-vyřazení z provozu mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MATEX HK s.r.o., IČ 25968807, se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011                                                                                                                                            

406/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2006577/VB/6, Vysoké Mýto - Pivovarská, Poláček - knn, Vd nn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová s.r.o., IČ: 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011


                                                                                                                                

                                                                                                                                


407/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2002935/VB mezi městem Vysokým Mýtem a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MIMA PROJEKT, s.r.o., IČ 28785754, se sídlem Slovenská 1021, 563 01 Lanškroun, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako p.p.č. 428/5 a 430 v k.ú. Vanice, v předloženém znění.

                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                         

                                                                                                                                
408/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi městem Vysokým Mýtem jako stavebníkem a paní Janou Dolníčkovou, bytem Kpt. Jaroše 130, Vysoké Mýto jako vlastníkem pozemku označeného jako 2938/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto, v předloženém znění. Smlouva se týká záměru realizace stavby s názvem, dle projektové dokumentace, „Rekonstrukce ulice Kpt. Jaroše ve Vysokém Mýtě".


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2011

                                                                                                                     

409/11


Rada města souhlasí


s „Prohlášením o vlastnictví" stavby „ Trafostanice 530 Vysoké Mýto - Za Rybárnou" v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2011


                                                                                                                                

                                                                                                                                


410/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.363 o nájmu pozemků, kterou se mění nájemce na  Miroslav Horáček, Slatina 33, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 66842484.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2011                                                                                                                                                                                                                                                       

411/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v č.p. 74 na st.p.č.9/2 v k.ú. Domoradice, obec Vysoké Mýto za účelem provozování obchodu a služeb mezi městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. a družstvem KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí , IČ: 00032212  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.05.2011 s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2011                                                                                                                     

412/11                                                                                                                                


Rada města souhlasí


s pořádáním V.ročníku festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto na náměstí  Přemysla Otakara II. Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě  dne 11.06.2011 od 09:00 do 21:00 hodin. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2011

                                                                                                                                                        

                                                                                                         


 413/11

Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi Městem Vysoké Mýto a společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o., Litomyšlská 71, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 27543111 v předloženém znění. Předmětem smlouvy je výpůjčka části pozemku č.4784 v obci a k.ú. Vsoké Mýto - nám. Přemysla Otakara II. dne 16.04.2011 za účelem umístění stánků při akci Velikonoční jarmark 2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  16.04.2011                                                                                                                                


414/11


Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před restaurací Gril restaurant „PORTA" v ulici Tůmově před č.p.1 ve Vysokém Mýtě na pozemku označeném jako 4819/1  ostatní plocha - ostatní komunikace v období od 16.04.2011do 30.09.2011 o výměře 16 m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  16.04.2011

                                                                                                                                
415/11


Rada města neschvaluje


uzavření smlouvy  o nájmu části pozemku označeného jako p. p. č. 1545 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k. ú. Vysoké Mýto v ul. U Staré zastávky u č.p. 496 účelem realizace oplocené zahrádky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2011


                                                                                                         

416/11


Rada města neschvaluje


uzavření smlouvy  o nájmu ani prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 4666/25 orná půda v obci a k. ú. Vysoké Mýto za účelem vybudování schodiště u č.p.454 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.04.2011

                                                                                                                                

                                                                                                                                


417/11

Rada města souhlasí


s prodejem hub panem Tomášem Tejkalem, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 22.04.2011 v době od 8:00 do 17:00 hodin, zabraná plocha činí  2 m2   .


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.04.2011

                                                                                                                     

                                                                                                                                


418/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o dílo č.6/2011 s fa. Karel Mach - ELEKTRO-M, IČO 60890487, se sídlem Nová 871 570 01 Litomyšl v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                                                                     

                                                                                                                                419/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marií Dvořákovou (nar. 27.4.1956), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                                

420/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Husákem (nar. 14.08.1946), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                     

                                                                                                                                421/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.3 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Šárkou Michalcovou (nar. 27.05.1973), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                     

                                                                                                                                


422/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Simonovou (nar. 19.10.1948), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                                

                                                                                                                                423/11

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 774 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Jaromírem (nar. 30.06.1972) a Lenkou (nar. 06.10.1975) Kasalovými, oba bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                                

           

                                                                                                                     


424/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Lukášem Doležalem (nar. 18.04.1988), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                     

                                                                                                                                425/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.12 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Idou Tašnerovou (nar. 23.01.1949), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                     

                                                                                                                                
426/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.3 v č.p. 774 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Violou Atanasovovou (nar. 13.02.1964), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011                                                                                                                     


                                                                                                                                

427/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.18 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi  Alešem (nar.06.07.1978) a Štěpánkou (nar. 02.07.1982) Bečičkovými, oba bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011


                                                                                                                                                                                                                                                                 


428/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č.4 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Štefanem Gajdošíkem (nar.24.09.1966), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                     

                                                                                                                     


429/11


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou (nar. 20.09.1984) a panem Davidem Krejsovými (nar. 16.11.1982), oba bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                     

                                                                                                                     


430/11


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Merunkovou (nar. 08.12.1987), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                     

431/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 2 Javornického ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar. 23.05.1961) a Petrou (nar.22.01.1970) Vyhnálkovými, bytem Javornického č.p.2, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Vyhnálkovi plnit podmínky nájemní smlouvy a budou-li nadále zaměstnáni ve školství ve Vysoké Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04..2011

                                                                                                         

                                                                                                                     432/11

Rada města schvaluje


přidělení  bytu č. 10 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě manželům Bohumilu ( nar. 16.04.1972) a Ivetě ( nar. 02.07.1976) Barcalovými, oba bytem Příluka 78. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                         

                                                                                                                     433/11


Rada města schvaluje


přidělení bytu č. 1 v č.p. 858 v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě panu Janu Žigovi (nar. 11.01.1985) a Žanetě Giňové ( nar.20.12.1979), oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že pan Jan Žiga a paní Žaneta Giňová vrátí byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.05.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011


                                                                                                                     

                                                                                                                                

 434/11


Rada města schvaluje


směnu bytu č. 1 v č.p. 117 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Ivana Šárová za byt č. 1 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Mária Rýzová.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                     

           


                                                                                                         


435/11


Rada města schvaluje


směnu bytu č. 5 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Martin Jeník za byt č. 15 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Lukáš Šejnoha.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011                                                                                                                                

                                                                                                                                

436/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Halamkovou  (nar. 09.09.1984), bytem Proseč 325. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 28.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   František Balvín (nar.16.01.1980), Slatina 106

3.   Eva (nar. 22.12.1948) a Jaromír (nar. 14.02.1951) Loskotovi, V Peklovcích 448, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                                                

                                                                                                                                
 437/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Ing. Zbyňkem Neudertem  (nar. 11.05.1986), bytem Čapkovská 40, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Martina Fišerová (nar.26.09.1988), Zbudov 197

3.   Ing. Jiří Vopařil (nar. 30.11.1979), Žižkova 700, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                              

                                                                                                                                438/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 29.07.1964) a Jitkou (nar. 29.07.1965) Šmidtovými, oba bytem Cerekvice nad Loučnou 173. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   František Balvín (nar. 16.01.1980), Slatina 106,

3.   Olga Halamková (nar. 09.09.1984), Proseč 325.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

                                                                                                         

                                                                                                                                
439/11


Rada města schvaluje


rozdělení dotací města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2011podle předloženého návrhu.


 Zodpovídá: lic. Romana Vondřejcová

                    vedoucí odboru SVZ

Termín:        květen 2011


                                                                                                                                


440/11


Rada města upozorňuje


že azylový dům pro matky s dětmi byl v původní smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci se subjektem SKP - CENTRUM Pardubice jako krizové (azylové) ubytování pro osoby ohrožené domácím násilím a související ambulantní služby: Intervenční centrum a Poradna pro podporu rodiny.                                                                                                                                


441/11


Rada města zrušuje


usnesení RM č. 363/11, 364/11, 365/11, 366/11, 367/11, 368/11, 369/11 a 370/11, ze dne 30.3.2011.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                                
442/11

Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 a odpisový plán na rok 2011 Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka MŠ Edita Lipavská

Termín: ihned


                                                                                                                                
443/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 a odpisový plán na rok 2011 Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka MŠ Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned


                                                                                                                                


444/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 a odpisový plán na rok 2011 Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka MŠ Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned
                                                                                                                                

445/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 a odpisový plán na rok 2011 Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka MŠ Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned

                                                                                                                                
446/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 a odpisový plán na rok 2011 Základní školy Vysoké Mýto, Javornického.


Zodpovídá: ředitelka ZŠ Mgr. Soňa Teplá

Termín: ihned

                                                                                                                                
447/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 a odpisový plán na rok 2011 Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova.


Zodpovídá: ředitel Mgr. Miroslav Miška

Termín: ihned

448/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 a odpisový plán na rok 2011 Základní školy Vysoké Mýto, Knířov.


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Helena Mandíková

Termín: ihned                                                                                                                     

449/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 a odpisový plán na rok 2011 Mikáda - střediska volného času.


Zodpovídá: ředitelka Helena Kejzlarová


                                                                                                         


450/11


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mikádo - středisko volného času, IČ: 72087013, Choceňské Předměstí, Choceňská 190, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 32.031,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v následujícím termínu a výši:


30.6.2011                  16.000,-Kč

31.12.2011                16.031,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2011                                                                                                                                  

451/11


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi Vysoké Mýto, Žerotínova 60, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998701 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 105.348,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


30.04.2011                15 348,-Kč

30.06.2011                30.000,-Kč

30.09.2011                30.000,-Kč

31.12.2011                30.000,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2011                                                                                                                                

452/11


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická Vysoké Mýto, Lidická 688, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998680 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 49.488,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


30.6.2011                  24.488,-Kč,

31.12.2011                25.000,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2011                                                                                                                                

453/11


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Litomyšlské Předměstí, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 18.396,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


30.6.2011                  9.000,-Kč,

31.12.2011                9.396,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2011


                                  

454/11                                                                                 


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná Vysoké Mýto, Slunečná 220, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998698 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 93.057,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


30.04.2011                22.557,-Kč

30.06.2011                23.500,-Kč

30.09.2011                23.500,-Kč

31.12.2011                23.500,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2011


                                                                                                                                
 455/11


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického , IČ: 49317032 , Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 568.152,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


30.04.2011                142.000,-Kč

30.06.2011                142.000,-Kč

30.09.2011                142.000,-Kč

31.12.2011                142.152,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2011


                                                                                                                                
456/11


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 1.353.716,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


30.04.2011                338.216,-Kč

30.06.2011                338.500,-Kč

30.09.2011                338.500,-Kč

31.12.2011                338.500,-Kč.


Zodpovídá:   ředitel organizace

Termín:           31.12.2011


                                                                                                                                  
457/11

Rada města ukládá


na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 70998671, Vysoké Mýto-Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 7.608,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v následujícím termínu a výši:


31.12.2010               7.608,-Kč.


Zodpovídá:   ředitelka organizace

Termín:           31.12.2011                                                                                                                                


458/11


Rada města ukládá


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 708888671 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 2.205.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:


30.04.2011                551.250,-Kč

30.06.2011                551.250,-Kč

30.09.2011                551.250,-Kč

31.12.2011                551.250,-Kč.


Zodpovídá:   ředitel organizace

Termín:           31.12.2011                                                                                                                     

459/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Ing. Coufala.                                                                                                                                                                           

                                                                                 


                                                          

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta