Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2011-11 ze dne 30.3.2011

05.04.11

Souhrn usnesení č. 11/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 30.3. 2011


332/11

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 30.3.2011 dle předloženého návrhu.


 

 

333/11    
Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


program jednání valné hromady konané dne 30.3.2011 dle pozměněného návrhu členů rady města.


 

334/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


účetní závěrku za rok 2010 společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.


 


335/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


rozpočet organizace MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. na rok 2011 pouze v celkové částce viz. Rozpočet města Vysokého Mýta.


 


336/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. konstatuje


že hospodaření vykazuje ztráty a proto je nutné přepracovat jak rozpočet, tak plán činnosti v roce 2011. Toto bude schváleno na další valné hromadě společnosti.

  

337/11


Rada města  schvaluje 


limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2011 dle  předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned


 

338/11

Rada města schvaluje


předložený  odpisový  plán Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2011.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned


 

 


 

339/11


Rada města schvaluje


nákup  komunálního nosiče zimních a letních nástaveb.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 
340/11


Rada města  schvaluje


rozpočet  Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2011 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned


 


 

341/11


Rada města  souhlasí


s nákupem osobního automobilu z provozních prostředků Technických služeb Vysoké Mýto schválených pro rok 2011.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned


342/11


Rada města deleguje


do komise Pardubického kraje pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Domov mládeže Vysoké Mýto - rekonstrukce a přístavba zázemí sportovní haly" zástupce města Vysokého Mýta Ing. Miloslava Souška do funkce člena a Ing. Františka Jiraského do funkce náhradníka.


 


343/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


rezignaci Luďka Hejhala a Jiřího Vedrala na funkci člena dozorčí rady společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o.


 


344/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy s AV - AUDITING, spol. s r. o., IČ: 49285220, na provedení auditu v Základní škole Javornického Vysoké Mýto, IČ. 49317032, dle předloženého návrhu.


345/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou SAPA - LPJ, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Dráby 850, IČ: 62063634 jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci: Rekonstrukce ulice Jana Nálepky ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 1 532 588,- Kč a s DPH činí 1 839 105,65 Kč.


Termín:           do 29.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
346/11


Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě - Rekonstrukce kotelny.

Termín:           do 29.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
347/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci: ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě - Rekonstrukce kotelny.


Termín:           do 29.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
348/11

Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 133, IČ: 15030741, jako dodavatelem stavebních prácí malého rozsahu na akci: Regenerace části Jungmannových sadů ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 2 159 904,- Kč a s DPH činí 2 591 884,- Kč.


Termín:           do 29.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
349/11

Rada města zrušuje

usnesení č. 203/11 ze dne 23.2.2011.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP350/11

Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o instalaci Bezdrátového místního informačního systému na podpěrné body sítě nízkého napětí s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 v předloženém znění na akci Varovný systém města Vysoké Mýto.


Termín:           do 30.5.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

351/11


Rada města    s ch v a l u j e

uzavření objednávky s firmou Projektil architekti s.r.o., Františka Křížka 1, Praha 7, 170 00 IČ: 271 18 439 jako dodavatelem služby: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město - varianta B" v celkové výši 98 400,-- Kč včetně DPH.


Termín:           do 30.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

352/11


Rada města mění 

usnesení rady města č. 113/11 ze dne 2.2.2011 tak, že se slova „Termín: 28.2.2011" nahrazují slovy „Termín: do 30.5.2011".


Termín:           do 30.5.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
353/11


Rada města bere na vědomí


výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor paní Lenky Sokolové, bytem Žižkova 699, Vysoké Mýto. Šestiměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 01.03.2011 o končí 31.08.2011. Pokud se najde nový nájemce na nebytové prostory, jež jsou předmětem smlouvy dříve, bude podepsána dohoda o ukončení nájmu před vypršením termínu ukončení výpovědní lhůty.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
354/11


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o výběrovém řízení na  pronájem nebytových prostor v budově č.p.15 na pozemku označeném jako p.p.č.338 zastavěná plocha a nádvoří  na nám. Přemysla Otakara II.  v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 72 m2  formou výběrového řízení obálkovou metodou v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
355/11


Rada města souhlasí


s umístěním sídla firmy Regio VOX o.p.s.  v č.p.50 ul. Litomyšlská v obci a k.ú. Vysoké Mýto za podmínky, že do 31.05.2011 bude uvedená společnost zaregistrována v registru obecně prospěšných společností a bude uzavřena smlouva o nájmu nebo výpůjčce na nebytové prostory užívané touto společností.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
356/11


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebo výpůjčky nebytových prostor v č.p.50 ul. Litomyšlská v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

357/11

Rada města souhlasí


s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, Skořenice 10, 565 01  Choceň, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 06.04.2011. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 06.04.2011

358/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.606 o nájmu části pozemku mezi městem Vysoké Mýto jako nájemcem a panem Karlem Bahrijem, nar.20.05.1982, Zaháj 182, 566 01  Vysoké Mýto jako pronajímatelem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  18.03.2011

359/11


Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před Hejhalovou cukrárnou, č.p.20 na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě na pozemku označeném jako p.p.č.4785  ostatní plocha - ostatní komunikace v období od 20.04.2011 do 10.10.2011 o výměře 37,8 m2 dle předloženého plánku.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  20.04.2011
360/11


Rada města zrušuje


usnesení  č.187/11 ze dne 23.02.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

361/11


Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před PENZIONEM TOŠOVSKÝ v ulici Försterově před č.p.171 ve Vysokém Mýtě na pozemku označeném jako 4803  ostatní plocha - ostatní komunikace v období od 01.04.2011do 30.09.2011 o výměře 33,6 m2 za podmínky, že bude zachován v této ulici na pravé straně ve směru jízdy volný jízdní pruh o min. šířce 4,0 m  a dále bude zachován volný průchod pro chodce v podloubí v profilu mezi vnitřní stěnou podpěrných sloupů a stěnou objektu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  01.04.2011

362/11


Rada města schvaluje


postoupení Smlouvy č.304 o nájmu sloupů pro umístění MIOS ze dne 25.10.2004 na Technické služby Vysoké Mýto, Čapkovská 46, Vysoké Mýto, IČ: 70888671, v případě nesouhlasu společnosti HOSTALEK-WERBUNG spol.s r.o., Riegrova 175, 560 02  Česká Třebová, IČ: 15028101 podání výpovědi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  01.04.2011

363/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 ve výši 600.000,-- Kč a odpisový plán na rok 2011 Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka MŠ Edita Lipavská

Termín: ihned

364/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 ve výši 2.150.000,-- Kč a odpisový plán na rok 2011 Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka MŠ Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned
365/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 ve výši 1.000.000,-- Kč a odpisový plán na rok 2011 Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka MŠ Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned
366/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 ve výši 1.452.000,-- Kč a odpisový plán na rok 2011 Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: ředitelka MŠ Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned

367/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 ve výši 4.050.000,-- Kč a odpisový plán na rok 2011 Základní školy Vysoké Mýto, Javornického.Zodpovídá: ředitelka ZŠ Mgr. Soňa Teplá

Termín: ihned
368/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 ve výši 6.471.000,-- Kč a odpisový plán na rok 2011 Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova.


Zodpovídá: ředitel Mgr. Miroslav Miška

Termín: ihned
369/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 ve výši 640.000,-- Kč a odpisový plán na rok 2011 Základní školy Vysoké Mýto, Knířov.


Zodpovídá: ředitelka Mgr. Helena Mandíková

Termín: ihned
370/11


Rada města schvaluje


Rozpočet na rok 2011 ve výši 157.000,-- Kč a odpisový plán na rok 2011 Mikáda - střediska volného času.Zodpovídá: ředitelka Helena Kejzlarová

Termín: ihned
371/11


Rada města schvaluje


rozdělení finančních prostředků na projekty škol a na partnerská města do výše 50tis. Kč na rok 2011 dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
372/11


Rada města bere na vědomí


informaci týkající se nové vyhlášky č.270/2010 Sb., podle které se mění postup prováděných inventur majetku města po 1.1.2011.
373/11


Rada města schvaluje


závěrečnou zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města v roce 2010.
374/11


Rada města ukládá


vedoucímu Odboru dopravních a občanských agend odstranit nedostatky spolupráce s firmou Czech radar a systému SDP, který nevyhovuje požadavkům pro vymáhání pohledávek. Jedná se o pohledávkový systém, který není stále funkční.


Zodpovídá: Mgr. Běloušek

Termín:        ihned

375/11


Rada města ukládá


řediteli Technických služeb Vysoké Mýto a vedoucímu Odboru stavební úřad, oddělení správy majetku dokončit identifikaci a ocenění dlouhodobého hmotného majetku (stavby - silnice, mosty, atd.).

 

Zodpovídá:    Ing. Svatoš, Ing.Karmín

Termín:         30.06.2011

376/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a MUDr. Šafrové. 


 Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta