Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2011-10 ze dne 22.3.2011

25.03.11

 

Souhrn usnesení č. 10/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22.3. 2011

320/11

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 22.3.2011 dle předloženého návrhu.


           

                                                                                                         


321/11


Rada města souhlasí

s rozdělením dotačních finančních prostředků z rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2011 na projekty v oblasti životního prostředí dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                                322/11 
   

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací Městskému klubu Vysoké Mýto,

s. r. o., IČ 27543111 na základě grantového řízení na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto v roce 2011 v programech:

1. Zajištění provozu kina                              1 433 700 Kč

2. Zajištění provozu divadla                         1 397 350 Kč

3. Zajištění provozu klubové scény              2 118 950 Kč

Celková výše uvedených dotací je 4 950 000 Kč.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned


           


                                                                                                         


323/11


Rada  města bere na vědomí


žádost občanského sdružení Centrum pro rodinu Kujebáček o poskytnutí dotace.


           324/11

                                                                                                         

Rada města bere na vědomí

žádost občanského sdružení INEX-SDA Kostelecké Horky o finanční příspěvek na propagaci zájmově-turistické akce „Den otevřených ateliérů" ve výši 6 tis. Kč na propagaci a vyřeší v rámci schváleného rozpočtu a provozních nákladů města.
325/11

Rada města projednala


návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2011 ve verzi v jaké je zveřejněn na úřední desce města a provedla změny, které jsou uvedeny v průvodní zprávě.


                                                                                                                     

326/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2011 v předložené verzi s tím, že schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky města z minulých let.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.3.2011 

327/11


Rada města ukládá


starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2011.


Zodpovídá:   starosta

Termín:           ihned

                                                                                                                     
328/11

Rada města doporučuje


ZM schválit rozdělení finančních prostředků na projekty škol ve výši nad 50tis. Kč na rok 2011 dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


329/11


Rada města  schvaluje


změnu platového zařazení ředitele Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Mgr.Miroslava Mišky, od 1.3.2011.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned330/11

Rada města  schvaluje

ukončení Nájemní smlouvy č.820M0017.00, uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností Trade FIDES, a.s. Dornych 57, 617 00 Brno, IČ: 61974731 dne 10.08.2001. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011


                                                                                                                                


331/11


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Ing. Pešiny.


                                                                                             


                                                              


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta


Zapsala: Vítková