Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 24.2.2020

Usnesení RM č. 2000-07 ze dne 16.2.2000

16.02.00

 

U s n e s e n í č. 7/00

z jednání Městské rady ve Vysokém Mýtě, konané dne 16.2.2000
l. Městská rada souhlasí:

a) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.000,-- Kč Chovné stanici psích a služebních plemen SAGRA Červená Voda čp. 420

Z: p. Pacltová


b) souhlasí s použitím městského znaku na stránkách Okresní hospodářské komory Orlicko.
Z: p. Felgr

c) s přidělením bytu č. 5 v čp. 171/II, ul. Čapkovská p. Jarmile Hálové, bytem Lhůta 2.

Z: p. Felgr

d) s přidělením bytu č. 6 v čp. 171/II, ul. Čapkovská m. Kerným, bytem Vysoké Mýto.
Z: p. Felgr

e) s možností zveřejnění informace o prodeji pozemku p.č. 4030/3 zahrada o výměře 341 m2 v obci a katastrálním území Vysoké Mýto ve vlastnictví Města Vysoké Mýto na dobu 30 dnů.
Z: p. Ing. Pavelka

T: 21.2.00

f) se zveřejněním informace o možné směně pozemků v majetku
m. Brunclíkových p.p.č. 4664/44 a p.p.č. 186 v PK za část pozemku p.č. 3908/l v majetku města Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Pavelka
T: 21.2.00


g) s umístěním firemního označení na domě čp. 210/I na náměstí Přemysla Otakara II, Vysoké Mýto dle přiložené dokumentace a souhlasu arch. Košaře.


Z: p. Ing. Pavelka

h) s uzavřením a podepsáním dohody o vzájemné spolupráci města Vysoké Mýto s partnerským městem Korbach.
Z: p. Fencl


2. Městská rada schválila:

a) plán práce kontrolní komise na letošní rok
Z: p. Tomášková


3. Městská rada doporučuje:

a) MZ schválit prodej 253 ks akcií f. ČSAD BUS Ústí nad Orlicí

Z: p. Ing. M.Zima
T: jednání MZ

b) MZ zrušit usnesení MZ č. 5/98 ze dne 30.09.1998 a to v bodě číslo II písmene v celém rozsahu znění.
Z: p. Ing. Pavelka

T: jednání MZ


c) MZ schválit výkup pozemků Botanické zahrady od spoluvlastníků pozemků p.č. 392 a p.p.č. 393/1 v obci a katastrálním území Vysoké Mýto za cenu dle znaleckého posudku na náklady města.

Z: p. Ing. Pavelka
T: jednání MZ

d) MZ schválit výkup pozemku p.č. 5008/5 o výměře 343 m2 v k.ú.. Vysoké Mýto za cenu znaleckého posudku na náklady města.


Z: p. Ing. Pavelka
T: jednání MZ

4. Městská rada jmenuje:

a) pracovní skupinu pro přípravu publikace ve složení: Ing. Martin Krejza, Mgr. Marie Lněničková, Aleš Felgr, PhDr. Jan Klíma.

b) do funkce člena dozorčí rady NsP Vysoké Mýto p. Ing. Martina Krejzu, bytem Vysoké Mýto 248/IV.

c) do funkce člena dozorčí rady s.r.o. Služby Vysoké Mýto p. Ing. Martina Krejzu, bytem Vysoké Mýto 248/IV.


5. Městská rada pověřuje:

a) PhDr. Jana Klímu sestavením návrhu kolektivu autorů a rozpracováním tematických okruhů knihy včetně předložení předběžného rozpočtu.

Z: Mgr. Lněničková

b) p. Ing. Krejzu pokračovat v jednáních o možném navázání vzájemné spolupráce s Irským městem Ennis.
Z: p. Ing. Krejza


6. Městská rada bere na vědomí:

a) výsledek hospodaření Města Vysokého Mýta za rok 1999 a doporučuje ho Městskému zastupitelstvu ke schválení.

b) dopis Ministerstva financí ČR ze dne 7.2.2000, týkající se stanoviska MF k možnosti využití finančních prostředků z likvidace s.p. Pekárny a cukrárny Vysoké Mýto v likvidaci.

c) dopis České lékařské komory Okresního sdružení v Ústí nad Orlicí ze dne 14.2.2000 a doporučuje vedení města projednat s ředitelkou NsP odborné zabezpečení chodu interního oddělení NsP ve Vysokém Mýtě.

d) rezignaci p. Vlastimil Stratílka, bytem Vysoké Mýto 567/IV na funkci člena dozorčí rady NsP Vysoké Mýto a člena dozorčí rady spol. s.r.o. Služby Vysoké Mýto.

e) zápis z jednání dozorčí rady NsP ve Vysokém Mýtě a zástupců zřizovatele konaného dne 14.2.2000.Ing. Martin K r e j z a Bohuslav F e n c l
zástupce starosty starosta