Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 30.11.2020

Usnesení RM č. 2011-09 ze dne 15.3.2011

23.03.11

 

Souhrn usnesení č. 09/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15.3. 2011260/11

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 15.3.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


261/11


Rada města bere na vědomí

informaci Městské knihovny Vysoké Mýto k rozpočtu 2011.


Zodpovídá: ředitelka Ing. Dagmar Sabolčiková


                                                                                                                     


262/11

Rada města bere na vědomí


Informaci MŠ Kamarádi k rozpočtu 2011.


Zodpovídá: ředitelka Mgr.Hana Štindlová MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto

Termín: ihned

                                                                                                                     

263/11


Rada města bere na vědomí


Informaci Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, k rozpočtu 2011.


Zodpovídá: ředitelka Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned


                                                                                                                     


264/11


Rada města bere na vědomí


Informaci Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, k rozpočtu 2011.


Zodpovídá: ředitelka Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, Mgr. Stanislava Burešová.

Termín: ihned


265/11

Rada města bere na vědomí


Informaci Městské galerie Vysoké Mýto k rozpočtu 2011.


Zodpovídá: PhDr. Chalupa

Termín: ihned
266/11

Rada města bere na vědomí


Informaci Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, k rozpočtu 2011.


Zodpovídá: ředitelka Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, Mgr. Soňa Teplá

Termín: ihned


                                                                                                                     


267/11


Rada města bere na vědomí


Informaci Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, k rozpočtu 2011.


Zodpovídá: ředitelka Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, Mgr. Helena Mandíková

Termín: ihned
268/11

Rada města bere na vědomí


Informaci Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, k rozpočtu 2011.


Zodpovídá: ředitel Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Mgr. Miroslav Miška

Termín: ihned


                                                                                                                     

269/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města Vysoké Mýto mezi Aeroklubem Vysoké Mýto o.s., se sídlem Voštice 40, Vysoké Mýto IČ:00428230 a městem Vysoké Mýto jako vlastníkem dotčené nemovitosti v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  18.03.2011
270/11


Rada města souhlasí


s vyhrazením trvalých parkovacích míst pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou v ul. Litomyšlské č.p. 50 na pozemku označeném jako p.p.č. 4819/4 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2011
271/11


Rada města souhlasí


s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi panem Mariem Škopem, nar.12.08.1953, bytem Svěchyňova 940 jako nájemcem a paní  Naděždou Sibrníkovou, nar. 04.03.1977, bytem Závodní 119, Chroustovice jako podnájemcem na nebytové prostory v č.p.198, Karoliny Světlé, Vysoké Mýto v předloženém znění.Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.03.2011
272/11

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.2030 o výpůjčce a provozování fermentační stanice uzavřené dne 24.02.2009 mezi společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, Čelakovského 6, Vysoké Mýto a městem Vysoké Mýto v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2011

273/11


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi  společností IMMOTEL a.s., IČ: 281 87 083, Nad Santoškou 1420/8, 150 00 Praha 5, Smíchov  jako pronajímatelem a městem Vysoké Mýto, IČ: 002 79 773, B.Smetany 92, 56 32 Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2011

274/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Vysoké Mýto a panem Danielem Poppem nar. 30.09.1981, bytem Vanice 43, Vysoké Mýto na vytěžení suchých, vyvrácených a zlomených stromů, které se nacházejí na p.č. 241/7 k.ú.Vanice, jež je ve vlastnictví města Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2011

275/11

Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před Penzionem U Bakaláře č.p.206 na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě na pozemku označeném jako p.p.č.4785  ostatní plocha - ostatní komunikace v období od 01.04.2011do 30.09.2011 o výměře 32,8 m2 dle předloženého plánku.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2011
276/11


Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru vypůjčit nebytové prostory - prodejnu v č.p.74 na stavební parcele č.9/2 zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Domoradice, obec Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  17.03.2011
277/11


Rada města bere na vědomí


výpověď Smlouvy o nájmu pozemku č.1008 s předkupním právem s věcnými účinky, ze dne 28.02.2005. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 5.3.2011 a končí 5.6.2011..


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


278/11

Rada města souhlasí


s prodejem bižuterie a hudebních nosičů panem Froilanem Riverou, 1. Máje 219, Rokytnice v Orlických horách, na pozemku označeném jako, p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dle předložené situace  ve dnech 23.3., 30.3. a 6.04.2011 zabraná plocha  činí 4m2,


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2011
279/11


Rada města schvaluje

uzavření Rámcové smlouvu o dodávce elektřiny, resp. o sdružených službách dodávky elektřiny mezi Městem Vysoké Mýto  a společností Bicorn s.r.o., IČ:27230112, Tiskařská 257/10, 108 28  Praha 10 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2011

280/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy mezi Městem Vysoké Mýto  a společností Pragoplyn,a.s., IČ:27933318, Jungmannova 36/31, 110 00  Praha 1, Nové Město v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2011


                                                                                                                     281/11

Rada města  schvaluje

ukončení Smlouvy o pozáručním servisu a ostatních podmínkách užívání objektového zařízení FA 101a uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností Trade FIDES, a.s. Dornych 57, 617 00 Brno, IČ: 61974731 dne 10.08.2001. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011


                                                                                                                     


282/11

Rada města  schvaluje

ukončení Smlouvy o poskytování pozáručního servisu č.:T0899M0005, uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a společností Trade FIDES, a.s. Dornych 57, 617 00 Brno, IČ: 61974731 dne 10.08.2001. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011

283/11

                                                                                                                     

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 664/8  v č.p. 664 v ulici Ležáků, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 13/1000 na společných částech domu č.p. 664, 665 a na pozemcích označených jako p.p.č. 4644/99 a 4644/100 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Lukáši Bláhovi (nar. 09.01.1985), bytem Českých bratří 742, Vysoké Mýto za cenu ve výši 565.000,- Kč.

           

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011


284/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku označeného jako p.p.č. 10141 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu 80.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011


                                                                                                                     

285/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města neschvaluje úplatný převod (koupi) pozemku označeného jako p.p.č. 38/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011

286/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města neschvaluje prodej domu č.p. 110, ul. Miličova, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4130 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011                                                                        

287/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011


                                                                                                                     


288/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1522/23 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Pavlu Šteflovi, bytem Žerotínova 9, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 55.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011


                                                                                                         


289/11

Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 242/2 v č.p. 242 v ulici Vrchlického, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 119/1000 na společných částech domu č.p. 242 a na pozemku označeném jako p. p. č. 271 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


                                                                                                                                


290/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 89/4 v č. p. 89 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu č. p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako p. p. č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada v obci a k. ú. Vysoké Mýto panu Tomáši Svatoňovi, bytem Dlouhá 720, Pardubice za celkovou kupní cenu ve výši 962.000,- Kč. V případě neuzavření kupní smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedené bytové jednotky včetně podílu 420/10000 na společných částech domu a na pozemcích osobám dle následujícího pořadí:

2) Leokadie Meišnerová, Jeronýmova 538, Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 961.111,- Kč,

3) Kateřina Šrautová, V Břízkách 778, Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 909.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011

                                                                                                                     

291/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4644/273 ostatní plocha - zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o., IČ 27466477, se sídlem Šafaříkova 110, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 29.700,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011


                                                                                                                       


292/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků označených jako p. p. č. 3231/4, 3215/17 a 3226/3 vše trvalý travní porost v obci a k. ú. Vysoké Mýto společnosti RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190, se sídlem Sokolovská 121, Litomyšl za celkovou kupní cenu 396.350,- Kč (→ 10,- Kč/m2).


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011


                                                                                                                     


293/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku označeného jako p. p. č. 443/1 ostatní plocha - silnice v obci a k.ú. Vysoké Mýto, nově vzniklého geometrickým plánem č. 3385-20/2010, z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Pardubického kraje.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011
294/11

Rada města doporučuje


Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3385-20/2010 označených jako p. p. č. 4841/10 ostatní plocha - silnice, p. p. č. 4843/6 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. p. č. 4844/11 ostatní plocha - zeleň, p. p. č. 4844/12 ostatní plocha - silnice a p. p. č. 4844/13 ostatní plocha - silnice vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011


                                                                                                                                            


295/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu nemovitostí:

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 230/2,

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 231,

pozemku parc. č. 230/2 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku parc. č. 230/4 zastavěná plocha a nádvoří a

pozemku parc. č. 231 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta

za budovu čp. 168, Pražské Předměstí, stojící na pozemku parc. č. 2556/4, 2556/5 a 2556/7, budovu bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/3,

budovu bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/6,

budovu bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/8,

budovu bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/9,

pozemek 2556/2 ostatní plocha-manipulační plocha,

pozemek 2556/3 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek 2556/4 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek 2556/5 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek 2556/6 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek 2556/7 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek 2556/8 zastavěná plocha a nádvoří a

pozemek 2556/9 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Pardubického kraje.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011


                                                                                                                     

296/11

Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě mandátní na zabezpečení správy majetku města Vysokého Mýta mezi městem Vysokým Mýtem a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., IČ 25968726, se sídlem Pražská čp. 53/II, 566 01 Vysoké Mýto uzavřené dne 31.03.2009 v předloženém znění.

                                                                                                              

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
297/11

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Oldřichem (nar. 13.08.1982) a Veronikou (nar. 19.07.1985) Tašnerovými, oba bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011298/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Reginou Baroňovou (nar. 15.06.1972), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011

299/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Janou Horvátovou (nar. 04.04.1988), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
300/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Jiřinou Moravcovou (nar. 06.09.1978), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
301/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Zemanovou (nar. 21.02.1975), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
302/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Kateřinou (nar. 25.03.1972) a Miloslavem (nar. 04.09.1975) Paďourovými, oba bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011                                                                                   

303/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Fikejzovou (nar. 15.02.1965), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.04.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011

304/11


Rada města schvaluje


směnu bytu č. 7 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Petr a Zdeňka Ješinovi za byt č. 11 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá pan František Novák.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011

305/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Vítězslavem Solničkou  (nar. 15.06.1970), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:,

2.   Ondřej Vostatek (nar. 05.02.1988), Sv. Čecha 63, Vysoké Mýto,

3.   Zbyněk Neudert (nar. 11.05.1986), Čapkovská 40, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011


306/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Barborou Velšovou  (nar. 16.03.1990), bytem nám. Přemysla Otakara II. 215, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

3.   Ondřej Vostatek (nar. 05.02.1988), Sv. Čecha 63, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011
307/11

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Havlíčkem  (nar. 18.08.1983), bytem Zedníčkova 159, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 54.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Olga Halamková (nar. 09.09.1984), Proseč 325,

3.   František Balvín (nar. 16.01.1980), Slatina 106.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011308/11


Rada města neschvaluje

udělení výjimky z podmínek pro zařazení do losování o městský byt daných ve Směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené Dodatkem č. 1 panu Miroslavu Vebrovi, bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto a trvá na dodržení čl. VI, odst. 1) Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené Dodatkem č. 1.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.03.2011

309/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města mění v usnesení č. 8/11 ze dne 16.02.2011 slova „panu Marku Simonovi, bytem Zedníčkova 355, Vysoké Mýto" na „paní Jitce Holčákové, bytem Husova 262, Holice".


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011
310/11


Rada města schvaluje

uzavření Mandátní smlouvy mezi Městem Vysokým Mýtem jako mandantem a  mandatářem p.Milanem Mňukem, Osík č.p. 2, 569 67 Osík, IČ:11 44 696 v předloženém znění. Předmětem smlouvy je výkon investorsko-inženýrské činnosti výkup nemovitostí.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


311/11

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním hudební produkce indiánského DUA EV včetně prodeje CD  na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 21.03. a 22.03.2011 od 10:00 do 17:30 hodin. Akci pořádá pan Adalid Victor Heredia Choque, Zimova ul. 623/14, 142 00 Praha 4, IČ. 61263486,  zábor veřejného prostranství činí 3 m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  21.03.2011
312/11


Rada města souhlasí


s pořádáním nevýdělečné kulturní akce Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě a to  „Veřejného čtení Bible" na pozemku označeném jako p.p.č.4784 ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. a obci Vysoké Mýto na náměstí  Přemysla Otakara II.  dne 22.04.2011 od 12:00 hod. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2011
313/11


Rada města stanovuje

ředitelům příspěvkových organizací částky na spotřebu energií jako účelově vázané prostředky.


Zodpovídá: ředitel/ka příspěvkové organizace

Termín: ihned
314/11


Rada města zrušuje


usnesení RM č.  210/11 ze dne 23. 2. 2011 - výši neinvestičních nákladů v základním školství na 1 žáka - 7 104,-Kč.
315/11


Rada města schvaluje


výši neinvestičních nákladů v základním školství na 1 žáka - 5 971,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
316/11


Rada města schvaluje


rozdělení finančních prostředků na sport do výše 50tis. Kč na rok 2011 dle pozměněného návrhu.

317/11


Rada města doporučuje


ZM schválit rozdělení finančních prostředků na sport ve výši nad 50tis. Kč na rok 2011 dle pozměněného návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
318/11


Rada města mění


usnesení č. 92/11 ze dne 2. 2. 2011 tak, že stávající text se nahrazuje textem:


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo schvaluje udělení dotace města Vysokého Mýta Pardubickému kraji, IČ: 70892822 ve výši 50%  skutečných nákladů  na spolufinancování rekonstrukce a přístavby zázemí sportovní haly při Domově mládeže Vysoké Mýto,  maximálně do výše 5 000 000 Kč.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           březen 2011


                                                                                                                     


319/11


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p. Felgra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                  
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta