Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2011-08 ze dne 9.3.2011

17.03.11

 

Souhrn usnesení č. 08/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9.3. 2011


225/11

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 9.3.2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

226/11                                                         


Rada města bere na vědomí


informaci příspěvkové organizace Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto k rozpočtu 2011.


Zodpovídá: ředitelka p. Kejzlarová

Termín: ihned

227/11


Rada města bere na vědomí

informaci MŠ Pod Smrkem k rozpočtu 2011

                                

                                                                                                         228/11


Rada města bere na vědomí


informaci Technických služeb Vysoké Mýto k rozpočtu 2011.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned


                       


                                                                                                         


229/11


Rada města bere na vědomí

informaci Městského klubu Vysoké Mýto k rozpočtu 2011.

230/11

Rada města doporučuje


 ZM přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo města    d e l e g u j e:


starostu Ing. Miloslava Souška, nar. 21. června 1961 a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Františka Jiraského, nar. 24.2.1969 na valné hromady  popř. členské schůze následujících společností:

- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099

- Ekola České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862

- Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943

- IVECO Czech Republic a.s., IČ: 48171131

- Česká spořitelna a.s., IČ: 45244782

- ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČ: 60108851

- Družstvo MVMB DOMUS, IČ: 25921908

- Stavební bytové družstvo Horizont, IČ: 25952617
231/11


Rada města schvaluje


uzavření dodatku č. 1 k dohodě o narovnání ze dne 01.10.2010 se společností VCES a.s. jako reprezentantem sdružení Vysoké Mýto ve věci řešení reklamovaných vad na Fermentační stanici Vysoké Mýto.

232/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


rezignaci Ing. Martina Krejzy na funkci jednatele Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. 

233/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


rezignaci Jiřího Junka na funkci člena dozorčí rady společnosti Městský klub Vysoké Mýto s.r.o.
234/11


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s.r.o. bere na vědomí


rezignaci Ing. Martina Krejzy na funkci jednatele SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s.r.o.
235/11

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


rezignaci Jiřího Jareše na funkci člena dozorčí rady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.236/11


Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 na obnovu pietního místa u Střezetic. 


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
237/11

Rada města bere na vědomí


žádost obchodního družstva KONZUM v Ústí nad Orlicí o poskytnutí dotace města Vysokého Mýta na provoz prodejny v Domoradicích.  


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned238/11


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit navýšení spolufinancování projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." dle usnesení číslo 167/09 ze dne 16.12.2009 o 7,5% na celkovou výši 15% z částky poskytnuté městem na předfinancování projektu. Maximální výše spoluúčasti města bude 51.000 Kč z celkových 340.000 Kč schváleného podílu města na předfinancování projektu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  březen 2011
239/11


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek města Vysokého Mýta v roce 2011 na předfinancování projektu Královská věnná města známá, ale nepoznaná... ve výši 220 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  březen 2011

240/11


Rada města doporučuje
 

zastupitelstvu města následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje mimořádný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí,IČ: 75115662 ve výši 140.000 Kč z rozpočtu města na rok 2011, který bude použit na spolufinancování projektu „Českomoravské pomezí - pět barevných světů".


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  březen 2011

241/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě ve výši 90 000 Kč na kulturní a vědeckou činnost muzea související s historií regionu Vysokomýtska a festival Sodomkovo Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: duben 2011

242/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Aeroklubu Vysoké Mýto, IČO: 00428230 ve výši 60 000 Kč na akci 100. výročí vzletu Jana Kašpara ve Vysokém Mýtě dne 11. 6. 2011. 

.

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: březen 2011


 

243/11

Rada města ukládá


vedoucí OKVM zařadit do rozpočtu města na rok 2011 položku „Evropský svátek hudby"  ve výši 65 tis. Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM


                                                                                                                                244/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, IČ: 15028909, jako dodavatele projektové dokumentace pro stavební řízení (změnu dokončené stavby) s výkazem výměr na akci Městský klub Vysoké Mýto, spol. s r. o. - stavební úpravy vnitřních prostor v celkové výši 93 600,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 30.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

245/11


Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo na realizaci úpravy flokulační stanice na fermentační stanici za nabídkovou cenu 70 000 Kč bez DPH.


Termín:           do 30.4. 2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

246/11


Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Regenerace části Jungmannových sadů ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 29.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

247/11

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Regenerace části Jungmannových sadů ve Vysokém Mýtě.

           

Termín:           do 29.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

248/11


Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Rekonstrukce ulice Jana Nálepky ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 29.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

249/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Rekonstrukce ulice Jana Nálepky ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 29.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

250/11


Rada města  n e s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na Zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce bazénu ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 29.4.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

251/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod z 14. kola výzvy - oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu na projekt Muzeum českého karosářství - rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení č. CZ.1.13/3.1.00/14.00876 s celkovými uznatelnými náklady 84 602 065,98 Kč bez DPH a dotací ( EU,SR) 59 813 660,49 Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

252/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

předložený návrh optimalizace firmy Projektil architekti s.r.o., Františka Křížka 1, Praha 7, 170 00 IČ: 271 18 439 na projekt Muzeum českého karosářství - rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
253/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

podle přílohy seznam projektů evidovaných na odboru územního plánování a regionálního rozvoje.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


254/11


Rada města  n e s ch v a l u j e

Smlouvu č. Z_S14_12_8120029426 v předloženém znění o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na akci Rekonstrukce ulice Odbojářská s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 z důvodu vysokých finančních nákladů.


Termín:           do 30.6.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

255/11


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

předložený materiál variantních tras cyklostezek v nejbližším okolí města Vysoké Mýta.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
256/11


Rada města  u k l á d á

zajistit podání žádosti o dotaci akci: „Čistící komunální technika pro město Vysoké Mýto" zajištění projektové dokumentace, žádosti o dotaci a potřebných dokladů k realizaci akce.


Termín:           do 31.12. 2013

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

257/11


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo a mandátní smlouvy s firmou EKO POINT, s.r.o., Praha 5, Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, IČ: 28997719, jako projektové dokumentace s rozpočtem, žádosti o dotaci a potřebných dokladů k realizaci akce na akci „Čistící komunální technika pro město Vysoké Mýto"  v celkové výši 172 200,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.12. 2013

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

258/11


Rada města schvaluje


služební cestu do Francie pro ředitele Městské galerie Vysoké Mýto PhDr. Pavla Chalupu ve dnech 10.3. - 13.3.2011 z důvodu přípravy výstav.


                                                                                                                                259/11


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Felgr a Ing. Pešiny.


                                                                                                      

                                                                                                           

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta