Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2005-41 ze dne 22. 11. 2005

24.11.05

 
U s n e s e n í    č. 41/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 22. 11.2005
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
866/05
souhlasí s bezúplatným převodem nepotřebného majetku v celkové výši 252 171,-- Kč od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje pro potřeby SDH Vysoké Mýto a doporučuje Zastupitelstvu města schválení bezúplatného převodu.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
867/05
s převodem pozemků p.č. 4132/8, 4132/70, 4855/11 a 4855/12 v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví manželů Bělouškových, U Potoka 756, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto do vlastnictví Milana Šplíchala, Husova 446, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto a to za podmínek :
1. kupní cena za uvedené pozemky nepřevýší částku 420.300,--Kč.
2. Milan Šplíchal vybuduje na pozemcích parc.č. 4132/70, 4132/8, 4855/11 a 4855/12 v k.ú. Vysoké Mýto rodinný dům nejpozději do 31.10.2007.  Za den vybudování se považuje den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí vydaného na tento rodinný dům.
3. jestliže Milan Šplíchal nesplní závazek uvedený v odst. 1. bude sjednána smluvní pokuta ve výši 100.000,--Kč.
4. do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na uvedenou stavbu rodinného domu se Milan Šplíchal  zaváže nepřevést pozemky p.č. 4132/8, 4132/70, 4855/11 a 4855/12 v k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu města Vysokého Mýta. Pro případ porušení tohoto závazku se sjednává pokuta ve výši  840.600,--Kč.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
868/05
se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku p.č. 540/3 v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města schvaluje:
 
869/05
pořad schůze rady města konané dne 22.11.2005 dle předloženého návrhu.
 
870/05
přidělení bytu č. 11 v č.p. 777 v ulici V Břízkách  ve Vysokém Mýtě panu Přemyslu Štenclovi (nar. 3.5.1983) bytem Jiráskova 447, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč a přihlášení se k trvalému pobytu do domu č.p.777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
871/05
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Vysoké Mýto a společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 25951378, se sídlem Voštice 130, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na část pozemku p.č. 4784 o rozloze 250 m2   v k.ú. Vysoké Mýto na dobu od 12.12.2005 do 13.12.2005 za účelem prodeje vánočních stromků. 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
872/05
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (podle PD č. 115, 116, 117 a 118) v budově č.p. 116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto o výměře 60,80 m2  za účelem provozování stomatologické ordinace, mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a panem MUDr. Radimem Podgorným, Zámrsk 19, 565 43 Zámrsk s účinností od 01.04.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 22.692,-Kč bude hrazeno měsíčně po 1.891,-Kč. Měsíční zálohy na služby činní 3.100,-Kč.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
873/05
umístění pokladničky Nadace pro transplantace kostní dřeně v prostorách lékárny U Zvonice v ul. Komenského ve Vysokém Mýtě.
 
 
874/05
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
875/05
zajistit z nabízených divadelních představení pro členy ZM, komisí RM a výborů ZM na termín 10.12.2005.
 
                                                                                     Z: p. Dr. Mlíka
                                                                                    T: ihned
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
876/05
s přednostním přidělením bytu manželům Černým Josefovi a Heleně.
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta