Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2005-40 ze dne 15. 11. 2005

22.11.05

 
U s n e s e n í    č. 40/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 15. 11. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
836/05
 
pořad schůze rady města konané dne 15. 11. 2005 dle předloženého návrhu.
 
837/05
 
použití rezervního fondu MŠ Kamarádi ve výši Kč 253.120,25 na úhradu probíhajících rekonstrukcí 
                                                                            Z: pí Mgr. Hana Štindlová
                                                                            T: ihned
838/05
 
prodloužení termínu čerpání prostředků poskytnutých z Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu dle smlouvy
 o půjčce č.0504 ze dne 1.7.2005 do 31.12.2006.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: ihned
839/05
 
prodloužení termínu čerpání prostředků poskytnutých z Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu dle smlouvy
 o půjčce č.0503 ze dne 1.7.2005 do 31.12.2006.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: ihned
840/05
 
změnu termínu splatnosti 2.splátky kupní ceny vyplývající z Kupní smlouvy o prodeji nemovitostí se smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 20.10.2004 k datu 30.11.2005.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: ihned
841/05
 
přidělení bytu č. 11 v č.p. 781 v ulici V Břízkách  ve Vysokém Mýtě slečně Lence Jirufové (nar.21.4.1979) bytem Náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč a přihlášení se k trvalému pobytu do domu č.p.781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
842/05
 
organizační řád MěÚ Vysoké Mýto s účinnosti od 1. 1. 2006 dle předloženého návrhu.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: 1. 1. 2006
843/05
 
výplatu odměny za poskytování regionálních knihovnických služeb za II. pololetí ředitelce Městské knihovny pí Ing. Dagmar Sabolčíkové v předloženém znění.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
 
Rada města souhlasí:
 
844/05
 
s  přidělením bytu č. 18 v č.p. 773 v ulici Nám. Naděje  ve Vysokém Mýtě slečně Marcele Novotné (nar. 7.2.1979), trvale bytem Nám. Naděje 774, Vysoké Mýto za podmínky, že se slečna Novotná přihlásí k trvalému pobytu do domu č.p. 773 v ulici Nám. Naděje  ve Vysokém Mýtě.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
845/05
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu části pozemku p.č. 4253/1 v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
846/05
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu pozemku p.č. 2206/22 v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
847/05
 
, aby kupní ceny nemovitostí v areálu bývalých kasáren, které jsou uvedené v přiložené tabulce, byly předloženy zájemcům na odkup jako nejnižší možné.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
848/05
 
s uzavřením mandátní smlouvy s firmou EKORA s.r.o., Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 4, IČ: 61681369 na obstarání inženýrské a investorské činnosti při přípravě, realizaci akce a činnosti po dokončení akce „Integrovaný systém nakládání s bioodpady – Vysoké Mýto“ a to za nabídkovou cenu 572 300,- Kč vč.DPH.
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
849/05
 
s podáním nabídky Ministerstvu pro místní rozvoj na možnost využití lokality Mlýnský Potok I k využití pro veřejoué architektonickou soutěž s názvem „Dřevěný dům“ kategorie B – „Bytový dům“
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
850/05
 
s prodloužením termínu plnění úkolů RM 824/05, 825/05, 826/05 do 29. 11. 2005.
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: 29. 11. 2005
851/05
 
s konáním valné hromady společnosti Městské lesy dne 29. 11. 2005.
 
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: 29. 11. 2005
Rada města doporučuje:
 
852/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí  se zahájením pilotního projektu třídění bioodpadu z domácností a zahrad  ve třech  vybraných částech města a schvaluje poskytnutí  finanční částky na tento projekt dle předloženého návrhu.
                                                                            Z: pí Ing. Stanislava Jetmarová
                                                                            T: 14. 12. 2005
 
853/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM rozhodlo o pojmenování ulice V Kasárnách, dle předloženého návrhu.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
854/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje úplatný převod p.č. 3964/4 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3971/2 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3957/6 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3957/3 včetně budovy na tomto pozemku stojící,  3964/1, 3964/3 včetně budovy č.p. 183 na tomto pozemku stojící, 3964/2 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3966, 3921 včetně budovy na tomto pozemku stojící, 3920/1 včetně budovy na tomto pozemku stojící, vše v k.ú. Vysoké Mýto od Ministerstva obrany, Tychonova1, 160 00 Praha-Hradčany, prostřednictvím Vojenské a ubytovací a stavební správy Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 17.307.830,-- navýšenou o znalečné ve výši 44.996,--Kč.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 12. 2005
Rada města vylučuje:
 
855/05
 
v souladu s ust. § 39 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), uchazeče Gaslines       s.r.o., Horní 1679, 59101 Žďár nad Sázavou z důvodu nepředložení oprávnění k podnikání.
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
Rada města zrušuje:
 
856/05
 
odbor školství, kultury a cestovního ruchu ke dni 31. 12. 2005.
 
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: 31. 12. 2005
 
Rada města rozhodla:
 
857/05
 
v souladu s ust. § 65 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) o přidělení veřejné zakázky uchazeči:
obchodní firma/název:    Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.                                 
sídlo:                             Jeronýmova 623/IV, 566 01 Vysoké Mýto            
právní forma:                 společnost s ručením omezeným                                   
IČ:                                 25953818                                
DIČ:                              CZ25953818                                              
a to za nabídkovou cenu 3.999.996,-- Kč vč. DPH.
                                                                                      
                                                                            Z. p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
 
 
858/05
 
o dalším pořadí nabídek:
pořadí                         uchazeč                                  nabídková cena
2.                               AQUAVITA spol. s r.o.          4.982.236 Kč
3.                               Trubmont s.r.o.                       5.018.222 Kč
4.                               VAKSTAV spol. s r. o.           5.579.471 Kč
5.                               Agile, spol. s r.o.                     5.868.008 Kč
6.                               VHOS,  a. s.                                     5.946.935 Kč
7.                               EVT Svitavy s.r.o.                            6.188.000 Kč
8.                               Agrostav Pardubice a.s.           6.812.501,40 Kč
9.                               ABK -Pardubice a. s.               7.091.287 Kč
10.                             Vak stavby, spol. s r.o.            7.394.357 Kč
 
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
 
 
 
 
 
859/05
 
o dalším pořadí nabídek:
Pořadí:                 2.                        
Uchazeč:               Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, Praha 5
Nabídková cena:   1 576 750,- Kč vč. DPH
Pořadí:                 3.                        
Uchazeč:               BKN spol. s.r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto         
Nabídková cena:   2 082 500,- Kč vč. DPH.
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
Rada města bere na vědomí:
 
860/05
 
informaci o jednání s TS Žamberk ve věci psího útulku.
 
861/05
 
informace pp. starosty, místostarosty, Kovaříka, zástupců MP, PČR a fy Čimbora servis.
 
Rada města pověřuje:
 
862/05
 
p. starostu a vedoucího OÚP dalším jednáním ohledně možnosti využití projektu DPS 40 bytových jednotek pro účely ČSA.
                                                                            Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                                p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
 
Rada města ukládá:
 
863/05
starostovi dále jednat s vlastníkem nemovitostí bývalých skladů CO – Čápovna o možném převodu na Město Vysoké Mýto za cenově přijatelnějších podmínek, než které jsou popsány v dopise z 8. 11. t. r. od VUSS Pardubice.
 
                                                                            Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                            T: ihned
 
 
864/05
 
p. místostarostovi předložit RM do 6. 12. 2005 návrhy smluv na zajištění služeb týkajících se odchycených psů.
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: 6. 12. 2005
865/05
 
informovat provozovatele psího útulku v Červené Vodě, že Město Vysoké Mýto nemá zájem se účastnit projektu rekonstrukce a dostavby tamního psího útulku.
 
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta