Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2011-05 ze dne 9.2.2011

17.02.11

 

Souhrn usnesení č. 05/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9. 2. 2011


115/11

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 9.2. 2011 dle předloženého návrhu.


           

                                                                                                         

116/11


Rada města schvaluje

výroční zprávu města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2010 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           únor 2011

           

                                                                                                                     

117/11


Rada města bere na vědomí

žádost Volejbalového klubu Vysoké Mýto o poskytnutí dotace města Vysokého Mýta na splátku půjčky na stavbu sociálního zařízení, sprch a šaten na volejbalových kurtech a doporučuje žadateli ucházet se o dotaci ve výběrovém řízení na přidělení grantů z rozpočtu města pro rok 2011 podle Zásad města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned                                                                                                                                

118/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje volební řád pro udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2010.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                                

119/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města jmenuje volební komisi pro udílení Výročních cen města za rok 2010 ve složení: pp. Kovařík, Mgr. Junek, Dr. Mlíka, Mgr. Lněničková, Klementová.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


120/11

Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze kulturní komise konané dne 25.1.2011.121/11

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 678/16  v č.p. 678 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 97/5000 na společných částech domu č.p. 677, 678 a na pozemcích označených jako p.p.č. 4644/92 a 4644/93 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Daně Bartošové, bytem Janov 311 za cenu ve výši 600.000,- Kč.

           

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.02.2011
122/11


Rada města bere na vědomí


výpověď Smlouvy č. 289 o nájmu části pozemku. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 03.02.2011 a končí 03.05.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
123/11


Rada města bere na vědomí


výpověď Smlouvy o přenechání sloupu veřejného osvětlení do užívání č.317 uzavřené dne 04.09.1997. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 28.01.2011 a končí 28.04.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
124/11


Rada města schvaluje


uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí aplikace „E-manažer"  se společností PORSENNA, o.p.s., se sídlem Bystřická 2, 140 00 Praha 4, IČ 271 72 392 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 25.02.2011
125/11


Rada města schvaluje


Návrhy dodatků nájemních smluv movitého majetku (DDHM 3294 el. piano Rosewood) povýšeného o sazbu DPH tj. 24,-Kč za jeden svatební obřad.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
126/11

Rada města souhlasí


se zapůjčením  hasičského 9místného automobilu s řidičem na cestu do Korbachu v termínu od 13.3. do 18.3.2011. Speciální základní škola Vysoké Mýto zaplatí pouze pohonné hmoty za cestu.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


127/11

Rada města schvaluje

termín konání zasedání rady města na 23.2.2011 od 16:00 hod.128/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Ing. Pešiny, p. Kovaříka a p. Zemkové.

                                             


                                                             

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta