Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-38 ze dne 1. 11. 2005

08.11.05

 
U s n e s e n í    č. 38/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 1. 11. 2005
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
803/05
 
pořad schůze rady města konané dne 1. 11. 2005 dle předloženého návrhu.
 
804/05
 
zvýšení příplatku za vedení p. ředitelce ZŠ Vysoké Mýto,Javornického 2,  Mgr. Soně Teplé dle předloženého návrhu s účinností od 1.11.2005.
 
                                                                            Z: pí Hana Rozlívková
                                                                            T: 1. 11. 2005
805/05
 
uzavření smlouvy č.51 o nájmu části nebytových prostor v budově č.11 na pozemku p.č. 1515/107 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 96 m2, za účelem skladování materiálu, mezi městem Vysoké Mýto a panem Janem Sobotkou, nar.: 02.09.1947, Žerotínova 437, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto, IČ: 11148004 na dobu určitou od 01.11.2005 do 30.04.2006. Nájemné ve výši 9.600,- Kč bude uhrazeno nejpozději do 31.12.2005.
                                                                           
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová         
                                                                            T: ihned
806/05
 
uzavření smlouvy č.52 o nájmu části pozemku p.č. 1515/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 250 m2, za účelem parkování vozidel, mezi městem Vysoké Mýto a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČ: 60108851, se sídlem: Třebovská 330, Ústí nad Orlicí s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 12.500,- Kč za rok bude hrazeno ve dvou stejných splátkách po 6.250,-Kč vždy do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                               Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
 
 
807/05
uzavření smlouvy č.53 o nájmu části pozemku p.č. 1515/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 100 m2, za účelem parkování vozidel, mezi městem Vysoké Mýto a panem Bronislavem Jursou – Malý Transport, nar.:24.09.1965, Na svobodné 1697, Choceň, IČ: 15007987 s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 5.000,- Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Nájemné za období od 01.11.2005 do 31.12.2005 ve výši 833,-Kč bude uhrazeno nejpozději do 30.11.2005.
                                                                               Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
 
808/05
 
uzavření smlouvy č.54 o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi městem Vysoké Mýto a K P K LOGISTIC spol. s r.o., IČ: 47451823, se sídlem: Husova 452, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto v předloženém znění.
 
                                                                               Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
 
809/05
 
dohodu o ukončení smlouvy č.361 o nájmu nemovitostí uzavřené dne 01.01.2003 mezi městem Vysoké Mýto a společností Služby Vysoké Mýto, s.r.o. dohodou ke dni 31.10.2005.
                                                                               Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
 
810/05
 
uzavření zprostředkovatelské smlouvy na prodej objektu č.p. 30 ve Vysokém Mýtě - Domoradicích  stojící na st.p.č. 11, st.p.11 a p.p.č. 38/3 v k.ú. Domoradice s realitní kanceláří BIB a.s., Pražská 244, Vysoké Mýto za podmínek uvedených v nabídce ze dne 17.10.2005.
 
                                                                               Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
811/05
 
uzavření smlouvy č.159 o nájmu části nebytových prostor v budově „Pražské věže“ na pozemku p.č. 275 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 10 m2, za účelem otevření kanceláře – pojišťovací poradenství, mezi městem Vysoké Mýto a panem Pavlem Rouhou, nar.: 15.09.1957, Českých bratří 153, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, IČ: 44403461 s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 6.000,- Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Nájemné za období od 01.11.2005 do 31.12.2005 ve výši 1.000,-Kč bude uhrazeno nejpozději do 30.11.2005.
                                                                               Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
812/05
 
doplacení prémií řediteli MěBP na základě plnění prémiových ukazatelů na rok 2005 dle předloženého znění.
                                                                               Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                               T. ihned
 
 
Rada města souhlasí:
 
813/05
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu pozemku p.č. 38/3 v k.ú. Domoradice.
                                                                               Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
814/05
 
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc říjen 2005 dle předloženého návrhu.
                                                                               Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
815/05
 
s návrhem mimosoudního vyrovnání s firmou RENGL, za následujících podmínek:
-         Město Vysoké Mýto odkoupí stávající výlepové plochy za částku max. 130.000,-
-         Bude mimosoudně ukončen soudní spor mezi TS a f. Rengl a Městem Vysoké Mýto a f. Rengl
-         Obě strany se smluvně zaváží, že tímto mimosoudním vyrovnáním jsou vyřešeny veškeré závazky a spory zúčastněných stran
 
                                                                               Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                               T: ihned
816/05
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebo prodeje garáže č. 17 v čp. 806 v ul. Plk. B. Kohouta, Vysoké Mýto.
                                                                               Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
 
Rada města doporučuje:
 
817/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje v souladu s vyhláškou č. 4/99 ve znění pozdějších změn                 o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“, vyhlášení tohoto výběrového řízení :
1)                 Celková částka, která je k dispozici pro poskytování úvěrů činí  2 762 000,- Kč
2)                 Účel, na který se poskytují úvěry :
a)   obnova střechy starší 10 let
b)  zřízení plynového nebo elektrického vytápění nebo vytápění z obnovitelných
      zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,
c)   zřízení malé čistírny odpadových vod ke stávajícímu domu
d)   připojení na městskou kanalizaci
e)   zřízení vodovodní přípojky
f)   dodatečná izolace domu proti spodní vodě
g)   obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí
h)   zateplení obvodového pláště domu
i)   vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena
j)    vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou.
3)                 Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města nebo společenství vlastníků jednotek a nemá závazky vůči Městu Vysokému Mýtu či jiným osobám zřízeným Městem Vysokým Mýtem nebo s majetkovou účastí Města Vysokého Mýta.
4)                 Období, ve kterém budou úvěry poskytovány :   do tří měsíců od jejich schválení Zastupitelstvem města.
5)                 Žádost o úvěr se předkládá na formuláři, který vydal MěÚ Vysoké Mýto, k žádosti je nutno doložit přílohy uvedené v tomto formuláři.
6)                 Žádosti o úvěr je nutno doručit nejpozději do 28.4.2006  na podatelnu MěÚ Vysoké Mýto (kancelář č. 117, 1. patro).
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: 14. 12. 2005
818/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje o prodloužení termínu splatnosti třetí splátky ve výši Kč 935.200,-- z 31. 10. 2005 na 31. 1. 2006 pro družstvo MVMB DOMUS.
 
                                                                               Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                               T: ihned
 
Rada města projednala:
 
819/05
 
zápis z mimořádné inventarizace majetku města vzniklého v rámci akce „Školský areál“.
 
 
Rada města jmenuje:
 
820/05
 
komisi pro hodnocení nabídek na obstarání inženýrské a investorské činnosti při přípravě, realizaci akce a činnosti po dokončení akce „Integrovaný systém nakládání s bioodpady – Vysoké Mýto“ ve složení:
Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Ing. Stanislava Jetmarová, Ing. Václav Sadílek a Ing. František Zima ze společnosti Vodovody a kanalizace s.r.o., Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto
a tyto náhradníky:  Jiří Kovařík, Lubomír Dostál, Ing. Veronika Richtrová, Ing. Václav Nádvorník a Ing. Jindřich Svatoš ze společnosti Technické služby, Čapkovská 46, Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská        
                                                                            T: ihned
Rada města bere na vědomí:
 
821/05
 
dopis manželů Šedových ohledně ukončení pronájmu pozemků p. č. 175 a p. č. 176 v k. ú. Vysoké Mýto k 31. 12. 2005.
 
822/05
 
žádost sdružení BERENIKA 
 
823/05
 
informace pp. starosty, místostarosty, Ledajakse a Tomáškové.
 
Rada města ukládá:
 
824/05
 
podat písemné vysvětlení ke zjištěným skutečnostem a nesrovnalostem vyplývajícím ze zápisu z mimořádné inventarizace majetku města vzniklého v rámci  akce „Školský areál“.
                                                                                     Z: Ing. Pavelka
                                                                                     T: 15.11.2005
825/05
zajistit dodání chybějícího majetku nebo zajistit opravu dodavatelských faktur včetně předpokládaného vrácení finančních prostředků za fakturovaný nedodaný majetek.
                                                                                     Z: Ing. Pavelka
                                                                                     T: 15.11.2005
826/05
vyhotovit opravné zařazovací protokoly u dokončené investiční akce „Školský areál“ s rozdělením pořízeného majetku na movitý a nemovitý majetek.
                                                                                     Z: Ing. Pavelka
                                                                                     T: 15.11.2005
827/05
tajemnici pí Pohorské pozvat velitele PČR a MP a zástupce společnosti ČIMBORA SERVIS na některé z příštích zasedání RM.
 
                                                                               Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta