Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2011-04 ze dne 2.2.2011

10.02.11

 

Souhrn usnesení č. 04/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2.2. 2011
86/11


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 2.2. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                            

                                                        

87/11


Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 223 v DPS Litomyšlská 50 paní  Michalcové Janě, nar. 12.2.1944, bytem 17. listopadu, Vysoké Mýto a panu Františku Michalcovi, nar. 12.1.1951 a uzavření najemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

                    vedoucí odboru

Termín:        ihned
88/11


Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 7 v DPS Javornického 432 paní  Klesalové Martě, nar. 12.4.1946, bytem 17. listopadu 679, Vysoké Mýto, a uzavření najemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

                    vedoucí odboru

Termín:        ihned
89/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci s městy Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová a Česká Třebová  na finančním zajištění provozování cyklobusu od 1. července 2011 do 30. září 2011 podle předloženého návrhu.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned

90/11


Rada města schvaluje

mandátní smlouvu s Městským klubem vysoké Mýto s. r. o., IČ: 27543111 na přípravu a organizaci slavnostního večera udílení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2010.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           ihned

91/11


Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč Českému svazu včelařů

o. s. Vysoké Mýto na schůzovou a přednáškovou činnost.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


92/11


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo schvaluje udělení dotace města Vysokého Mýta Pardubickému kraji, IČ: 70892822 ve výši 5 000 000 Kč na spolufinancování rekonstrukce a přístavby zázemí sportovní haly při Domově mládeže Vysoké Mýto.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           březen 2011 

93/11

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s barmskými přesídlenci, a to s manželi PETER Khee Lu (nar. 06.02.1983) a PETER Yawng Hlue (nar.10.01.1984). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2011 do 31.03.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2011

94/11


Rada města schvaluje    


převod užívacích práv k bytu č. 16 v č.p. 805 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z paní Světlany Faltysové, bytem Plk. B. Kohouta 805, Vysoké Mýto na manžele Michala (nar. 09.04.1986) a Markétu (nar. 21.12.1982) Novákovi, oba bytem Brandlova 357, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.02.2011                                  

95/11

Rada města doporučuje 


Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo mění usnesení č. 111/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „p" tohoto usnesení mění na:


p

805/16

3/50

Michal a Markéta Novákovi

Brandlova 357, Vysoké Mýto

 541.696,-
Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.02.2011 

96/11

Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.604  o nájmu části pozemku mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a paní Renátou Macůrkovou bytem Rviště č.p.8, 562 01 Orlické Podhůří - Rviště, IČ:75418380 na část pozemku označeného jako p.p.č.4809/3 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 12 m2  za účelem umístění prodejního novinového stánku v předloženém znění. Nájemné činí 10 000,- Kč/rok + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2011
97/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.605 o nájmu nebytových prostor mezi Městem Vysokým Mýtem a panem Jiřím Kořínkem, nar. 22.06.1976, bytem Brandlova 501, Vysoké Mýto, v předloženém znění. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v č.p.92, B. Smetany, Vysoké Mýto - kancelář č.257 o výměře 16,43 m2  za účelem vykonávání činnosti správy počítačové sítě na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, nájemné za nebytové prostory činí 500,-Kč/m2/rok + 100,- Kč/měs za pronájem movitých věcí.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  02.02.2011
98/11


Rada města zrušuje


usnesení č. 49/11 ze dne 12.01.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 02.02.2011


                      

99/11

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2011 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2011, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2011
100/11


Rada města schvaluje

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na sdružené služby dodávky elektřiny, pro Město Vysoké Mýto. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 19.1.2011 o výběru nejvhodnější nabídky byl vybrán uchazeč pro veřejnou zakázku: Bicorn s.r.o., IČ: 27230112, Tiskařská 257/10, 108 28 Praha 10


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
101/11


Rada města schvaluje

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Vysoké Mýto. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 19.1.2011 o výběru nejvhodnější nabídky byl vybrán uchazeč pro veřejnou zakázku: Pragoplyn, a.s., IČ: 27933318, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, Nové Město.Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

102/11

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou První vysokomýtská stavební společnost s r.o., Vysoké Mýto, Hradecká 364/II, okres Ústí nad Orlicí, IČ: 15029956, jako dodavatelem stavebních prací na akci:  Zateplení ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu 8 856 714,- Kč vč. DPH. 


Termín:           do 28.2.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

103/11


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou ALTERSTAV s.r.o., Vysoké Mýto, Komenského 102, IČ: 25951190, jako dodavatelem stavebních prací na akci:  Zateplení Speciální základní školy ve Vysokém Mýtě, Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě - výtah, za nabídkovou cenu 6 314 272,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 28.2.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

104/11


Rada města bere na vědomí

informaci o přidělené dotaci podle zveřejněného rozpisu státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2011 pro Vysoké Mýto ve výši 1 020 000,- Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP 

105/11

Radě města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


106/11


Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na: Zpracování 2-stupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, výběrové řízení a realizaci  akce „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta".


Termín:           do 31.3.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
107/11


Rada města  b e r e  n a  v ě d o m í

návrh na obeslání uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na:  Zpracování 2-stupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, výběrové řízení a realizaci  akce „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Brteč a Lhůta".


Termín:           do 31.3.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
108/11


Rada města  s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na: Zpracování 2-stupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, výběrové řízení a realizaci  akce „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice".


Termín:           do 31.3.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
 

109/11

Rada města  b e r e   n a   v ě d o m í

návrh na obeslání uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na:  Zpracování 2-stupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, výběrové řízení a realizaci  akce „Plynofikace obce Vysoké Mýto, části obce Vinice".


Termín:           do 31.3.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

110/11


Rada města ukládá


vedoucímu OÚP požádat architekta o zpracování minimalistického využití jak stavebního tak expozice.

(minimalizovat náklady stavební i expozice, nebude se realizovat podkroví v budově vězení, snaha udržet vězení co nejvíce v původním stavu, zredukovat expozici, zajistit rozvody kanalizace a vodovodu v budově vězení pro využitelnost na ubytovací kapacity, uvést budovu vězení do původního půdorysu, střední objekt navrhnout jednopatrový s terasou dle předloženého návrhu, včetně odhadu realizačních nákladů, cílem by měla být  také minimalizace provozních nákladů na novou variantu).


Zodpovídá: Ing. Eliáš

Termín: 28.2.2011
111/11


Rada města schvaluje


bezúplatný převod nepotřebného majetku z HZS Pardubického kraje na Město Vysoké Mýto v hodnotě 695 580,-- Kč (CAS T 815 6x6, rok výroby 1989).


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 28.2.2011112/11


Rada města souhlasí


s dodatkem č.1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor na požární stanici ve Vysokém Mýtě uzavřené dne 1.12.2007


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 28.2.2011
113/11

Rada města ukládá

vedoucímu OÚP zjistit, kolik by stála sanace objektu bývalého pivovaru.

Zodpovídá: Ing. Eliáš

Termín: 28.2.2011114/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Ing. Pešiny, p. Kovaříka a MUDr. Šafrové.


                                                                                                           

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta