Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2011-03 ze dne 19.1.2011

02.02.11

 

Souhrn usnesení č. 03/11

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 19.1. 2011
68/11

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 19.1. 2011 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                


69/11

Rada města schvaluje


změnu „Ceníku Městské knihovny ve  Vysokém Mýtě" s účinností od 1. února 2011 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Sabolčiková
70/11

Rada města schvaluje


změnu „Ceníku za inzerci ve Vysokomýtském zpravodaji" s účinností od 1. února 2011 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

                                                                      

           

71/11


Rada města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč pobočce Konfederace politických vězňů v Ústí nad Orlicí na činnost. 


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

72/11

Rada města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč MS ČČK na uspořádání kulturních akcí pro děti.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

73/11

Rada města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysoké Mýto ve výši 30 tis. Kč občanskému sdružení Berenika Vysoké Mýto, IČO 26668149, na úhradu nákladů za energie v roce 2010.

Zodpovídá: Mgr. Lněničková

Termín: ihned
74/11


Rada města bere na vědomí

souhlasné prohlášení ve smyslu § 40 vyhlášky č. 26/2007 Sb. mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011
75/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2008186/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou společností BETA CZ Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Pod Březinou 637, 560 02, IČ: 27515302 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011


76/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Kynclem (nar. 29.03.1986), bytem 17. listopadu 683, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Olga Halamková (nar. 09.09.1984), Proseč 325,

3.   Jiřina Nováková (nar. 30.07.1984), Čistá 50.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2011

77/11


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Jiřinou Novákovou (nar. 30.07.1984), bytem Čistá 50. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud pí Nováková byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

3.   Miloslav Kubíček (nar. 24.03.1978), Plchovice 27.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.201178/11


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města Vysoké Mýto mezi NGUYEN VAN TIEN A TRUONG THU HOAI, bytem Křehlíkova, č.p. 884/38, 627 00 Brno, IČ: 67071376 jako stavebníkem zastupovaným na základě plné moci Ing. Bohuslavem Shejbalem, projekční kancelář Optima spol.s r.o., Žižkova 738, 566 01  Vysoké Mýto a Městem Vysoké Mýto jako vlastníkem dotčené nemovitosti v předloženém znění. Smlouva se týká záměru realizace vodovodní, kanalizační a plynové přípojky na akci „Výstavba multifunkčního domu parc.č.175, 176, Tůmova ulice, Vysoké Mýto" na pozemku parc.č. 4799, který je ve vlastnictví Města Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2011


79/11


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto, IČ: 71207856  jako pronajímatelem a společností Naděje-domácí péče s.r.o., Na Výsluní 525, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 27553248 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2011 

80/11

Rada města  schvaluje

trvání na ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Nájemní smlouvy č.008062-000-00 (59068), uzavřené dne 27.09.2001 ke dni 27.09.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.201181/11


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy dílo mezi městem Vysoké Mýto a p. Jiřím Pruškem, Klicperova 22, 566 01 Vysoké Mýto dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

82/11

Rada města schvaluje


změny platů ředitelům/kám základních a mateřských škol a stanovení platu ředitelce Mikáda - střediska volného času Vysoké Mýto, dle přiloženého návrhu, s účinností od 1.1.2011.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned 

83/11


Rada města souhlasí


s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Slunečná, Vysoké Mýto od firmy MPS Projekt s.r.o., Vysoké Mýto ve výši 5.280,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
 

84/11

Rada města ukládá

zajistit audit hospodaření Základní školy Javornického Vysoké Mýto.


Zodpovídá: tajemnice MěÚ

Termín: 28.2.2011 

85/11

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Kovaříka a Ing. Pešiny.

                                          

                                  


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta