Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2005-37 ze dne 25. 10. 2005

03.11.05

 
U s n e s e n í    č. 37/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 25.10.2005
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
785/05
s uzavřením nájemní smlouvy č. 244 N 05/50 mezi Pozemkovým úřadem České republiky, Praha 3, Husinecká 1024/1a, na straně jedné jako pronajímatel a městem Vysoké Mýto, na straně druhé jako nájemce v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
786/05
s uzavřením dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti k NS č. 244 N 05/50 mezi Pozemkovým úřadem České republiky, Praha 3, Husinecká 1024/1a a městem Vysoké Mýto v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
787/05
s prodejem vážního zařízení, které je umístěno ve stavbě váhy na stavební parcele č. 65 v k.ú. Svařeň, manželům Jiřímu Petřekovi, nar.: 18.06.1974 a Miluši Petřekové, nar.: 27.10.1973, Vanice 8, Vysoké Mýto  za cenu 3.000,-Kč. Kupující jsou povinni na jmenovaném pozemku odstranit na vlastní náklady stavbu vážního domku a váhy včetně jejího zavezení a na vlastní náklady provést rekultivaci a osetí travním semenem.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
788/05
pořad schůze rady města konané dne 25.10.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
789/05
zřízení nového pracovního místa (0,5 úvazku) – koordinátor  komunitního plánování (dle požadavků grantového schéma) s účinností ode dne podpisu smlouvy o financování ze SROP v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu 3.2 Sociální integrace obyvatel v regionech Pardubického kraje.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Fajglová
                                                                                     T: ihned
 
 
790/05
přidělení bytu č. 11 v DPS Komenského  124, pí Bezdíčkové Libuši,  bytem  Brandlova 221, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Fajfková
                                                                                     T: ihned
 
 
791/05
uzavření smlouvy č.155 o nájmu nebytových prostor (objekt č.1) v budově ev. č. 15 na Masarykově náměstí ve  Vysokém Mýtě o výměře 78 m2 za účelem rozšíření skladovacích prostor, mezi městem Vysoké Mýto a společností LIGMA spol. s r. o., IČ: 47453451, se sídlem: Vodní Vale 397, Litomyšl s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 15.600,-Kč bude hrazeno ve dvou splátkách po 7.800,-Kč a to vždy do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku, nájemné za období od 01.11.2005 do 31.12.2005 bude uhrazeno nejpozději do 30.11.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned                                                                                 
 
 
792/05
předložený ceník sportovišť Sportcentra Vysoké Mýto s platností od 25.10.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Svatoš
                                                                                     T: ihned
 
 
793/05
služební cestu ředitele Městské galerie Vysoké Mýto  Dr. Chalupy do Francie ve dnech 5.-9.11. 2005.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
794/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení č. 157/04 ze dne 15.09.2004.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.12.2005
                                                                                             
 
795/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 4668/130, 4668/122, 4668/84 a 4919/4, vše v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemku za cenu dohodou ve výši 120,--Kč za m2.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.12.2005
 
 
796/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1329 a p.č. 1330 v k.ú. Vysoké Mýto Ing. Petru Mlejnkovi, nar.: 10.05.1962, Žižkova 311, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 531.300,--Kč + náklady města.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.12.2005
 
797/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 3078/6 v k.ú. Vysoké Mýto od Jana Boušky, Na Plese 156, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 15,--Kč/m2.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.12.2005
 
 
798/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 3077/2, 3077/3 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu dle ZP a pozemek p.č. 3077/4 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 15,--Kč/m2 od spoluvlastníků pozemků.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.12.2005
 
 
799/05
ZM přijmout  toto usnesení:
ZM schvaluje demolici stavby na stavebním pozemku č. 65 v k.ú. Svařeň  z důvodu její nefunkčnosti a špatného technického stavu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.12.2005
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
800/05
žádosti o pronájem respektive prodej nemovitostí v areálu bývalých skladů ČSA v k.ú. Vysoké Mýto.
 
801/05
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
 
Rada města ukládá:
 
802/05
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu zpracovat rozbor nákladů a dotací na povinný plavecký výcvik.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Doležalová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta