Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-36 ze dne 18. 10. 2005

03.11.05

 
U s n e s e n í    č. 36/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 18.10.2005
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
765/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebo prodeje pozemku p.č. 756/1 k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
766/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu, směny nebo prodeje pozemku p.č. 5137/5  k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
767/05
s předloženým pořadím priorit akcí investičního charakteru pro rok 2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
 
768/05
s čerpáním rezervního fondu MŠ Slunečná ve výši do Kč 250.000,- k pokrytí zvýšených nákladů na údržbu a vybavení objektu MŠ Slunečná.
 
                                                                                     Z: p. Pešinová
                                                                                     T: ihned
 
769/05
s použitím znaku města na tabulové značení přírodního parku Orlice pro Pardubický kraj dle  předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
770/05
s ukončením nájemního vztahu k  nebytovým prostorám  (místností č. 115, 116, 117 a 118) v budově č.p. 116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto s MUDr. Rejmanovou a to k prvnímu dni následujícího měsíce po ukončeném výběrovém řízení MUDr. Podgorného na místo stomatologa ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
 
771/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebytových prostor (místností č. 115, 116, 117 a 118) v budově č.p. 116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
                                              
Rada města schvaluje:
 
772/05
pořad schůze rady města konané dne 18. 10. 2005 dle předloženého návrhu.
 
773/05
přidělení bytu č. 3 v č.p.858 v ulici Husova manželům Dančovým Jaroslavě (nar.11.3.1974) a Josefu (nar.22.3.1975) bytem Husova 156 Vysoké Mýto v zájmu města. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
                                                                                              
774/05
přidělení bytu č. 34 v č.p. 156 v ulici Husova paní Nataše Bykarové, (nar.11.11.1971) bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto v zájmu města. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
775/05
uzavření smlouvy č.142 o nájmu části pozemku p.č. 4804 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 162 m2 za účelem užívání této nemovitosti jako restaurační předzahrádky a přístupová komunikace k domu č.p. 199, mezi městem Vysoké Mýto a panem Stanislavem Soukenkou, nar. 08.02.1951, Vysoké Mýto - Město, nám. Vaňorného 199, Vysoké Mýto, IČ: 18839673, s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 8.100,-Kč bude hrazeno jednorázově a to vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku, poplatek za užívání pozemku v období od 01.11.2003 do 31.10.2005 ve výši 16.200,-Kč bude uhrazen společně s nájemným za období od 01.11.2005 do 31.12.2005 nejpozději do 31.12.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
Rada města ruší:
 
776/05
usnesení číslo 609/05 ze dne 16.08.2005
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města odkládá:
 
777/05
uzavření smlouvy č.50 o nájmu pozemku a nebytových prostor
·        část nebytových prostor v budově č.28 na pozemku p.č. 4557/4 v k.ú. Vysoké Mýto - kancelář č.9 a č.11 + poměrnou část společných prostor o výměře 90 m2
·        nebytové prostory ve skladu č.36 na pozemku p.č. 4558/5 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 631 m2
·        část pozemku p.č. 1515/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 700 m2
 za účelem podnikaní v oblasti expresního systému přepravy kusových zásilek, skladování a logistiky, mezi městem Vysoké Mýto a CS Expres, a.s.,  IČ: 25250159, se sídlem: U Cukrovaru 187, Slatiňany s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 188.200,- Kč za rok bude hrazeno ve čtyřech stejných splátkách po 47.050,-Kč vždy do 31.01., 30.04., 31.07. a 31.10. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                Z: p. Ing. Holubová
 
 
                                                                     
778/05
uzavření smlouvy č.52 o nájmu části pozemku p.č. 1515/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 250 m2, za účelem parkování vozidel, mezi městem Vysoké Mýto a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČ: 60108851, se sídlem: Třebovská 330, Ústí nad Orlicí s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 12.500,- Kč za rok bude hrazeno ve dvou stejných splátkách po 6.250,-Kč vždy do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
 
779/05
uzavření smlouvy č.53 o nájmu nebytových prostor
·        v budově č.28 na pozemku p.č. 4557/4 v k.ú. Vysoké Mýto - kancelář č.1, č.3, č.5, č.6, č.8, č.10,  č.12 a č.16, šatna č.14, a umývárna č.21 + poměrnou část společných prostor o výměře 306,89 m2
·         ve skladu č.31 na pozemku p.č. 1515/44 v k.ú. Vysoké Mýto pro garážování dvou vozidel  o výměře 49,9 m2 
·        v budově č.35 na pozemku p.č. 4552 v k.ú. Vysoké Mýto pro samostatný sklad na uložení zbraní o výměře 7 m2
za účelem provozování pobočky Celního úřadu Ústí nad Orlicí  mezi městem Vysoké Mýto a Českou republikou – Generální ředitelství celnic, IČ: 71214011, se sídlem: Budějovická 7, Praha 4 s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 104.147,- Kč za rok bude hrazeno ve čtyřech stejných splátkách po 26.036,-Kč vždy do 31.01., 30.04., 31.07. a 31.10. příslušného kalendářního roku
 
                                                                                Z: p. Ing. Holubová
 
 
780/05
uzavření smlouvy č.54 o nájmu nebytových prostor
·        v budově č.28 na pozemku p.č. 4557/4 v k.ú. Vysoké Mýto - kancelář č.2, č.4,  šatna – umývárna č.13 a č.22 a archiv č.20 + poměrnou část společných prostor o výměře 140,93 m2
·        v budově č.35 na pozemku p.č. 4552 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 120 m2
·        v objektu č.51 na pozemku p.č. 4560/7 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 581 m2
·        nebytových prostor v objektu č.38 na pozemku p.č. 4560/5 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 1.165 m2
·        nebytových prostor v objektu č.37 na pozemku p.č. 4560/6 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 1.169 m2
·        nebytových prostor v objektu č.34 na pozemku p.č. 4557/3 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 497 m2
·        nebytových prostor v objektu č.30 na pozemku p.č. 4557/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 497 m2  
za účelem podnikání v oblasti dopravy a zasilatelství a skladování.mezi městem Vysoké Mýto a K P K LOGISTIC spol. s r.o., IČ: 47451823, se sídlem: Husova 452, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 800.080,- Kč za rok bude hrazeno ve čtyřech stejných splátkách po 200.020,-Kč vždy do 31.01., 30.04., 31.07. a 31.10. příslušného kalendářního roku
 
                                                                                Z: p. Ing. Holubová  
 
 
RM bere na vědomí:
 
781/05
žádost Triga partners s.r.o., Džbánov 78
 
782/05
dopis čj. 783/OSM/05/hol/284 panu Vítězslavu Márovi, Střemošice 66, Luže.
 
783/05
informace pp. starosty, místostarosty, Mgr. Vondráčka a Tomáškové.
 
 
 
RM nesouhlasí:
 
784/05
se splácením poplatku za neoprávněné užívání pozemku p.č.1210 v k.ú. Hrušová.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta