Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2000-04 ze dne 26.1.2000

26.01.00

 

U s n e s e n í č. 4/2000

z jednání Městské rady ve Vysokém Mýtě, konané dne 26.l.2000
l. Městská rada souhlasí:a) souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu Městské knihovny na r. 2000.


b) s předloženým návrhem rozpoču HSO na r. 2000 po zapracování
projednaných změn.

c) s návrhem rozpočtu a pravidly čerpání ze sociálního fondu na r. 2000.

d) se zakoupením depozitní směnky u peněžního ústavu IPB Vysoké Mýto se splatností l4 dní dle předloženého návrhu.

e) s uzavřením nájemní smlouvy na kancelář č. 258 v čp. 91/I ve Vysokém Mýtě s firmou LFDESIGN, s.r.o, Vysoké Mýto 104/IV dle předloženého návrhu.

f) s cenou za prodej pozemků p.č. 30/1, 30/3 a 30/4 v k.ú. Vanice p. Petřekovi, bytem Vanice 8 ve výši 35.000,-- Kč.

g) s uspořádáním výstavy „Aby se nám rozsvítilo – šetrná energie pro každého“ na nám. Přemysla Otakara II ve dnech 18. 4. 2000 - 20. 4. 2000, kterou uspořádá Hnutí Duha Brno v rámci Dne Země ve Vysokém Mýtě a s bezplatným pronájmem náměstí na tuto akci.
Současně MR souhlasí s přípravou Dne Země 18. 4. 2000 a s ukončením Dne Země 20. 4. 2000 na nám Přemysla Otakara II.


Z: p. Ing. Sadílek
T: 18.4. 2000


h) s pronájmem objektů č.p. 96/I a 165/I včetně pozemků parc.č. 19 a 20, vše v k.ú. Vysoké Mýto panu Dott. Rag. Mauro Ricci, Slunečná 8, Havířov - Podlesí na dobu určitou od 01.02.2000 do 31.01.2099 za symbolické nájemné ve výši 1,- Kč, a to za účelem rekonstrukce těchto objektů na stravovací a ubytovací zařízení. V nájemní smlouvě bude zakotveno, že pokud nebudou rekonstrukční práce zahájeny do 31.07.2000 či pokud nebudou rekonstrukční práce ukončeny (pravomocným kolaudačním rozhodnutím) do 31.12.2002 ztrácí tato nájemní smlouva svoji platnost a účinnost. Dále bude ve smlouvě zakotveno, že veškeré investice vložené do majetku Města Vysokého Mýta se stávají majetkem Města a nájemce nemá po skončení nájmu nárok na jejich vypořádání.


ch) s udělením plné moci Elektrárenskému a plynárenskému sdružení obcí východních Čech při zastupování Města Vysoké Mýto při jednáních o prodeji akcií České spořitelny.2. Městská rada schválila:


a) rozpočtové změny č. 5 za r. 1999.

b) poskytnutí finančního příspěvku ZUŠ na letošní rok ve výši uhrazeného nájemného.
3. Městská rada nesouhlasí:


a) s poskytnutím finančního příspěvku Okresnímu svazu neslyšících.


4. Městská rada doporučuje:


a) stanovit výši poplatku za znečišťování ovzduší na horní hranici rozmezí daného zákonem č. 389/1991 Sb.
Z: p.Ing.Sadílek5. Městská rada bere na vědomí:


a) upozornění Ing. Urešové, jako členky dozorčí rady společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o. na porušení společenské smlouvy ze strany jednatele této společnosti, a to v článku 2, v bodě 2.3. písm. e..
6. Městská rada ukládá:


6/00
řediteli M-klubu p. Culkovi přepracovat předložený návrh rozpočtu na r. 2000 v připomínkovaných položkách a znovu jej předložit k projednání a schválení MR dne 2.2.2000.

Z: p. Culka
T: 2.2.2000


Ing. Martin K r e j z a Bohuslav F e n c l
zástupce starosty starosta