Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2010-41 ze dne 7.12.2010

10.12.10

 

Souhrn usnesení č. 41/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 7.12. 20101325/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 7.12. 2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


1326/10


Rada města schvaluje

udělení dotace města Vysoké Mýto Orlickému sportovnímu sdružení okrese Ústí nad Orlicí ve výši 3 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


1327/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje udělení grantů Městskému klubu Vysoké Mýto, s. r. o., IČ: 27543111 na zajištění provozu kina, zajištění provozu divadla a zajištění provozu klubové scény. Do doby schválení rozpočtu města na rok 2011 schvaluje Městskému klubu Vysoké Mýto s. r. o. vyplácení dotace ve výši 450 000 Kč.       


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     


1328/10                                                                                                                              


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2010 ze dne 6. prosince 2010.1329/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.3-2010 ve znění doplňku č.1 .

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 8.12.2010

1330/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 8.12.2010
1331/10


Rada města schvaluje

Zadávací dokumentaci - Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky elektřiny pro Město Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned                                                                                                                                


1332/10


Rada města schvaluje


Zadávací dokumentaci - Veřejná zakázka na sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
1333/10


Rada města schvaluje

uzavření Mandátní smlouvy mezi Městem Vysokým Mýtem jako mandantem a  Technickými službami Vysoké Mýto, Čapkovská 46, IČ:70888671 jako mandatářem v předloženém znění. Předmětem smlouvy je prodej dřeva ze stromů pokácených na pozemcích ve vlastnictví města Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned 

1334/10

Rada města  souhlasí

s odprodejem dřeva ze stromů pokácených na pozemcích města občanům jako palivového za částky: tvrdé dřevo za 400,- Kč/t a měkké dřevo za 200 Kč/t. K těmto částkám bude připočítána aktuelní výše DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
1335/10


Rada města souhlasí

se zařazením dotčených komunikací ve vlastnictví města Vysokého Mýta v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta do sítě místních komunikací dle předloženého návrhu.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2010 

1336/10

Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem rekonstrukce budovy, která je ve vlastnictví žadatele v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned 

1337/10

Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 535/3  v č.p. 535 v ulici Husova, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 126/1000 na společných částech domu č.p. 535, 536 a na pozemcích označených jako p.p.č. 1062 a 1063 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Markovi  Nývltovi,  bytem Zámrsk 48 za cenu ve výši 790.000,- Kč. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za uvedenou sjednanou kupní cenu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 01. 2011 

1338/10

Rada města schvaluje


snížení příplatku za vedení z důvodu poklesu žáků paní Mgr. Heleně Mandíkové, ředitelce Základní školy Knířov, Vysoké Mýto s účinností od 1.11.2010.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
1339/10


Rada města souhlasí

s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Kamarádi, Vysoké Mýto od paní Gabriely Škubalové, zákonného zástupce dítěte ve výši 5 000,- Kč pro třídu Krtečků.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
1340/10


Rada města schvaluje


stanovení zvláštního příplatku za práci ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami paní Mgr. Heleně Burešové, ředitelce Mateřské Základní školy Slunečná, Vysoké Mýto v uvedené výši.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
1341/10


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p. Kovaříka.


                                  Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta