Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 13.7.2020

Usnesení RM č. 2000-03 ze dne 19.1.2000

19.01.00

  

U s n e s e n í č. 3/00

z jednání Městské rady ve Vysokém Mýtě, konané dne 19.1.2000
1. Městská rada souhlasí:

a) s přidělením bytu č. 11 v DPS ve Vysokém Mýtě p. Vlastě Nechvílové z Vysokého Mýta čp. 452

Z: p. Vondřejcová
T: ihned


b) s přidělením užívacího práva k bytu v čp. 156/IV, ul. Husova místo p. Ernestu Bykarovi p. Nataše Giňové s tím, že p. Bykarovi nebude přidělen žádný náhradní byt

Z: p. Felgr
T: ihnedc) s tím, aby v případech, kdy si nájemníci zakoupili byt od Města dle Koncepce o hospodaření s byty se slevou a žádají o umístění do Penzionu nebo přidělení bytu v DPS, zakoupený byt prodali zpět Městu za stejných podmínek

Z: p. Felgr
T: ihned


d) s tím, aby v případech, kdy si nájemníci zakoupili byt od Města dle Koncepce o hospodaření s byty se slevou a žádají o umístění do Penzionu nebo přidělení bytu v DPS, doplatili cenu za byt do plné výše jeho odhadní ceny

Z: p. Felgr
T: ihned

e) s přidělením bytů dle předloženého návrhu bytové komise

Z: p. Felgr
T: ihned


f) s prodejem almanachu – 175 let ochotnického divadla za 20,-- Kč

Z: pp. Culka, Felgr
T: ihned


g) se změnou nájemní smlouvy uzavřené dne 21. května 1999 s fy Agrokiwi spol. s r.o. Vysoké Mýto v tom smyslu, že pozemky p.č. 730, 731 a (733) v k.ú. Lhůta budou předmětem nově uzavřené nájemní smlouvy s fy VS Lhůta s.r.o. za stejných finančních podmínek tj. 600,-Kč/ha/rok.


Z: p. ing. Pavelka
T: ihned


h) s ukončením nájmu v čp. 198/IV s pí. Veronikou Edlovou, bytem V Peklovcích 510/II ve Vysokém Mýtě k 31. 12. 1999 a rovněž souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy od 1. 1. 2000 s pí. Markétou Šustrovou, bytem V Břízkách 778/IV Vysoké Mýto za cenu dle ceníku platného od 1. 7. 1999. (Smlouvu uzavře ředitel MěBP p. Ropek)

Z: p. ing. Pavelka
T: ihnedch) s bezplatným pronájmem prostor v Choceňské věži ve Vysokém Mýtě za účelem výstavky žáků výtvarného oboru ve dnech 6.6. – 20.6.2000

Z: p. ing. Pavelka
T: ihned


i) s prodloužením termínu odstranění plotu na pozemku Města do konce měsíce března 2000 u domu čp. 139/IV majiteli p. Pavlu Dostálovi

Z: p. ing. Pavelka
T: ihnedj) se zvýšením osobních příplatků a příplatků za vedení pro ředitele těchto podniků:
Technické služby, p. ing. Jindřich Svatoš
Vodovody a kanalizace, p. ing. František Zima
Městský bytový podnik, p. Jiří Ropek
Městské lesy, p. Bohumír Machata
s účinností od 1.1.2000.
Z: p. Pohorská
T: ihnedk) s uzavřením smlouvy o dílo s p. PhDr. Chalupou na uspořádání výstavy ve vysokomýtské Zvonici „Umění automobilu“. Předběžná kalkulace na uspořádání výstavy činí 90 tis. Kč

Z: p. ing. Krejza
T: ihned2. Městská rada schválila:

a) předložený seznam žadatelů do zařízení sociální péče ve Vysokém Mýto

Z: p. Vondřejcová
T: ihned


3.Městská rada byla seznámena:

a) s rozpočtovým opatřením Města Vysokého Mýta na rok 2000 do doby než bude přijat návrh rozpočtu
4. Městská rada doporučuje:

a) MZ zrušit usnesení MZ č. 7/99 ze dne 12. 12. 1999 bod c) ve věci prodeje bytu 1 +1 v čp. 421/II ve Vysokém Mýtě paní Janě Neprašové, bytem Zámrsk 122 na základě jejího písemného odmítnutí a doporučuje MZ schválit prodej uvedeného bytu dalšímu zájemci tj. panu Vítu Bořkovi, bytem Vysoké Mýto 33/I Vysoké Mýto za nabízenou cenu 300 000,-Kč

Z: p. ing. Pavelka

b) MZ doplnit usnesení MZ č. 4/99 ze dne 23. 6. 1999 bod e) doplnit o pozemky p.č. 4595/5 ost. plocha o výměře 97 m2, p.č. 4595/19 ost. plocha o výměře 5 m2 a 4595/20 zast. pl. o výměře 45 m2 v k.ú. Vysoké Mýto

Z: p. ing. Pavelka
c) MZ prodej pozemku p.č. 4036/14 v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to : část pozemku prodat manželům Šlezingerovým, bytem Vysoké Mýto, Tolstého 66/III a část pozemku manželům Zemanových, bytem Vysoké Mýto, Tolstého 424/III za cenu znaleckého posudku, min. však za 100,- Kč/1 m2. Výměry budou upřesněny po zpracování geometrického plánu a vytýčení inženýrské sítě (plynovod) a případně bude zřízeno věcné břemeno

Z: p. ing. Pavelka


5. Městská rada nesouhlasí:

a) s poskytnutím finančního příspěvku na výstavbu kulturního a sportovního zařízení v obci Kanina, ani s rozesíláním žádosti na další obce


b) se zvýšením osobního příplatku a příplatku za vedení pro ředitelku NsP Vysoké Mýto p. ing. Ivanu Urešovou

6. Městská rada jmenuje:

a) p. PhDr. Chalupu kurátorem výstavy „Umění automobilu“


7. Městská rada ukládá:

5/00
vedoucímu finančního odboru neodvést likvidační zůstatek Pekáren a cukráren s.p. na zvláštní účet Ministerstva financí ČR do ukončení jednání o možném použití těchto finančních prostředků

Z: p. ing. M. Zima
T: ihned

Ing. Martin K r e j z a Bohuslav F e n c l
zástupce starosty starosta