Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2010-40 ze dne 1.12.2010

06.12.10

 

Souhrn usnesení č. 40/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1.12. 20101296/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 1.12. 2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                          

1297/10


Rada města souhlasí


s tím, že p.  Radka Hyksová, bude splácet měsíčně nejméně 1000,- Kč z jejího dluhu vůči p. Petru Hyksovi v celkové výši 127.764,- Kč s tím, že do tří roků od nabytí právní moci trestního příkazu bude uhrazena celá dlužná částka. Pokud dojde k nezaplacení jedné měsíční splátky ve stanovené minimální výši, předá město Vysoké Mýto, vymáhání celé dlužné částky okamžitě k exekuci.


Zodpovídá: lic. Romana Vondřejcová


                                                                                                         


1298/10


Rada města schvaluje


navýšení rozpočtu Městské galerie Vysoké Mýto o částku 39.118,-- Kč na provozní výdaje do konce roku 2010.


Zodpovídá: PhDr. Pavel Chalupa

ředitel Městské galerie
1299/10


Rada města souhlasí

s použití znaku města Vysokého Mýta  Nakladatelstvím a vydavatelstvím S&D, spol. s r. o., IČ: 47122617, k textu o Vysokém Mýtě ve Velké turistické encyklopedii Pardubického kraje.

                       

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
1300/10


Rada města schvaluje


udělení dotace města Vysoké Mýto Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na opravu střechy ve výši 40 tis. Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                                


1301/10


Rada města ukládá


vedoucímu OSÚ předložit návrh mandátní smlouvy mezi Technickými službami Vysoké Mýto a Městem Vysokým Mýtem, týkající se prodeje dřeva.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 7.12.2010


                                                                                                                                


1302/10


Rada města schvaluje
 

uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 2591378, Voštice 130. Předmětem bezplatné výpůjčky je  část pozemku o výměře 400 m2 označeného jako  p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem prodeje vánočních stromků ve dnech 14.12. a 15.12.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  13.12.2010


                                                                                                                                 


1303/10

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a MĚSTSKÝM  KLUBEM Vysoké Mýto s.r.o., Litomyšlská 71, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 27543111. Předmětem bezplatné výpůjčky je  část pozemku o celkové výměře 115 m2, označeného jako  p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace, náměstí Přemysla Otakara II., za účelem umístění stánků řemeslníků na ploše o výměře 100 m2 a stánků s občerstvením na ploše o výměře 15 m2 dne 11.12.2010 při akci „Předvánoční řemeslný jarmark".


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  10.12.2010
1304/10


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu dle  Smlouvy o dílo ze dne 27.12.2002 a Smlouvy č.182 o nájmu nebytových prostor ze dne 29.2.2008 mezi městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 a Romanem Drdlou, Ležáků 672, 566 01 Vysoké Mýto,  IČ: 63198550 ke dni 31.01.2011 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2010
1305/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků označených jako p. p. č. 1105/5 ostatní plocha - jiná plocha, který byl oddělen geometrickým plánem č. 3446-128/2010 z pozemku p. p. č. 1105/1 ostatní plocha - jiná plocha a p. p. č. 1106 zahrada vše v obci a k. ú. Vysoké Mýto paní Vlastě Klofandové (nar.: 27. 03. 1953), bytem Třebízského 42, Vysoké Mýto, za kupní cenu ve výše 16.800,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08. 12. 2010
1306/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků označených jako p. p. č. 1105/1 ostatní plocha - jiná plocha, který byl oddělen geometrickým plánem č. 3446-128/2010 z pozemku p. p. č. 1105/1 ostatní plocha - jiná plocha vše v obci a k. ú. Vysoké Mýto paní panu Jindřichu Šmögerovi (nar.: 14. 12. 1971), bytem Bučina 76, 565 55 Hrušová u Vysokého Mýta - podíl ½ a panu Pavlu Šmögerovi (nar.: 21. 03. 1973), bytem Jana Nálepky 550, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto - podíl ½, za celkovou kupní cenu ve výše 8.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08. 12. 2010
1307/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


ZM vydává vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.


Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

vedoucí odboru právního

1308/10


Rada města doporučuje


 zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


ZM vydává vyhlášku č. 5/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta včetně nakládání se stavebním odpadem.


Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

vedoucí odboru právního
1309/10


Rada města s ch v a l u j e

podání žádosti o dotaci v předloženém znění a v případě obdržení dotace realizaci akcí :

Knířov - Oprava brány a zdi hřbitova

Knířov - Restaurování kamenných prvků hřbitovní brány

a spolufinancování v min. výši 40 % celkových nákladů.


Termín:           do 20.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1310/10


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací malého rozsahu na akci:  Knířov - Oprava brány a zdi hřbitova, za nabídkovou cenu 331 157,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 20.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1311/10


Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku podle § 38 Zákona                       o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. na stavební práce ve formě zjednodušeného podlimitního řízení a podle závazných pokynů pro příjemce a žadatele podpory ze strukturálních fondů SFŽP na akci: Zateplení Speciální základní školy ve Vysokém Mýtě, Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě - výtah.


Termín:           do 17.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1312/10


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku podle § 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. na stavební práce ve formě zjednodušeného podlimitního řízení a podle závazných pokynů pro příjemce a žadatele podpory ze strukturálních fondů SFŽP na akci: Zateplení Speciální základní školy ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 17.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP1313/10


Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku podle § 38 Zákona                       o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. na stavební práce ve formě zjednodušeného podlimitního řízení a podle závazných pokynů pro příjemce a žadatele podpory ze strukturálních fondů SFŽP na akci: Zateplení ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 17.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1314/10


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku podle § 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. na stavební práce ve formě zjednodušeného podlimitního řízení a podle závazných pokynů pro příjemce a žadatele podpory ze strukturálních fondů SFŽP na akci:   Zateplení ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 17.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1315/10


Rada města s ch v a l u j e

Návrh smlouvy o právu k provedení stavby na akci: „Rekonstrukce ulice J. Nálepky Vysoké Mýto" objekt C-3 SO 401 - Veřejné osvětlení s PARDUBICKÝM KRAJEM, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ:070892822, zastoupeným na základě oprávnění k výkonu majetkových práv zřizovací listinou organizace čj. KrÚ 8456/2003 ze dne 25.4.2003 a účinnou ode dne 1.5.2003 Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031.


Termín:           do 31.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


1316/10


Rada města s ch v a l u j e

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat EZ a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami  na povinný pozemek na akci: „Rekonstrukce ulice J. Nálepky Vysoké Mýto" objekt C-3 SO 401 - Veřejné osvětlení s PARDUBICKÝM KRAJEM, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 070892822, zastoupeným na základě oprávnění k výkonu majetkových práv zřizovací listinou organizace čj. KrÚ 8456/2003 ze dne 25.4.2003 a účinnou ode dne 1.5.2003 Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031.


Termín:           do 31.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
1317/10


Rada města s ch v a l u j e

s dotčením a využitím pozemků dle přílohy v souvislostí s realizací třech poldrů (Vysoké Mýto, Vanice, Průhony) podle studie Vysoké Mýto - studie proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO v povodí Blahovského potoku definovaných na základě studie odtokových poměrů a posouzení hydromorfologického stavu. Vlastnictví těchto pozemků se nezmění.


Termín:           do 31.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP 

1318/10

Rada města  b e r e  n a  v ě d o m í

Akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akce :

Zateplení objektu školní družiny ZŠ Javornického ve Vysokém Mýtě, číslo žádosti 00072807, číslo projektu 2747603,

Zateplení objektu ZŠ Knířov ve Vysokém Mýtě, číslo žádosti 00071807, číslo projektu 2747310,

Zateplení objektu ZUŠ Jeronýmova ve Vysokém Mýtě, číslo žádosti 00067407, číslo projektu 2742643.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP1319/10


Rada města  u k l á d á

připravit realizaci akci: Plynofikace města Vysokého Mýta - místní části Brtče a Lhůty zajištění projektové dokumentace, žádosti o dotaci a potřebných dokladů k realizaci akce.


Termín:           do 31.12. 2013

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
1320/10


Rada města bere na vědomí


dopis obyvatel ul. Jeronýmova a stanovisko Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

1321/10


Rada města schvaluje


dohodu se společností TENERES,a.s. se sídlem Praha, Záběhlice, Žirovnická 3124/1, PSČ:106 00, IČ: 289 61 684 o prodloužení termínu výsadby zeleně


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

                                                                                                                                            
1322/10


Rada města schvaluje


dohodu se společností  Environmental Invest s.r.o. se sídlem Praha 2,  Sekaninova 275/52, PSČ:120 00, IČ: 287 80 183 o prodloužení termínu výsadby zeleně


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

1323/10

Rada města schvaluje


smlouvu o zveřejnění inzerce ve Zlatých stránkách pro období 2011 - 2012.


Zodpovídá:    vedoucí OVV

Termín:           10.12.20101324/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Ing. Pešiny.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta