Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2010-39 ze dne 23.11.2010

30.11.10

 

Souhrn usnesení č. 39/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23. 11. 20101271/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 23.11. 2010 dle předloženého návrhu.


           

                                                                                                                                

1272/10                                                                                                                  


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu se Zásadami města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města  pro rok 2011 na projekty v oblasti sportu, kultury, životního prostředí, na projekty škol, na projekty spolupráce s partnerskými městy,  na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny. Konkrétní dotace budou schváleny na základě schváleného rozpočtu města na rok 2011.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  prosinec 2010


                                                                                                                                                            


1273/10


Rada města souhlasí


se spoluúčastí města Vysokého Mýta v projektu svazku obcí Českomoravské pomezí „Cyklobusem Českomoravským pomezím 2011".


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: ihned                                                                                                                                                                                                                                                      


                                                                                                         

1274/10


Rada města schvaluje


plán zimní údržby pro období 2010/2011.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

        

                                                                                                 

1275/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 8.12.2010


                                                                                                                     


1276/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.3-2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 8.12.2010


                                                                                                                     


1277/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení navržené kompetence rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 8.12.2010

           

                                                                                   
                       

1278/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení doplněná Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 8.12.2010


                                                                                                                     


1279/10

Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru změnit Smlouvu č.168 o nájmu pozemků, uzavřenou dne 01.09.2007 na pronájem pozemků v k.ú. Vysoké Mýto, k.ú. Brteč, k.ú. Vanice a k.ú. Svařeň za účelem zemědělské činnosti, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  25.11.2010

1280/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru změnit Smlouvu č.329 o nájmu pozemků, uzavřenou dne 01.09.2007 na pronájem pozemků v k.ú. Vysoké Mýto, k.ú. Vanice a k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta za účelem zemědělské činnosti, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  25.11.2010

1281/10

Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru pronajmout 18 ks plakátovacích ploch v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem vylepování oznámení o přádání kulturních, sportovních a jiných akcí, v předloženém znění. Celkové nájemné  činí min. 20.000,- Kč za rok, k čemuž bude připočítána aktuální sazba DPH.Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  25.11.2010
1282/10


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.13 k pojistné smlouvě č.1516132550, uzavřené mezi  městem Vysokým Mýtem a Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84  Praha 2, IČO: 61859869 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.11.2010
1283/10


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Města Vysoké Mýto se společností Tenishala VM, s.r.o., Talafusova 462, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28797507 v předloženém znění. Dodatek přesně specifikuje umístění stavby.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.11.2010


                                                                                                         1284/10

Rada města souhlasí

s prodejem hub panem Tomášem Tejkalem, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 25.11.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 25.11.2010

1285/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004706/2 (10/10), Vysoké Mýto - B. Němcové mezi městem Vysoké Mýto a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová s.r.o., IČ: 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 12. 2010

1286/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2002531/VB - (17/10), Vysoké Mýto - ul. Choceňská mezi městem Vysoké Mýto a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová s.r.o., IČ: 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 12. 2010
1287/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysoké Mýto a VČP Net, s.r.o. IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcné břemenem budou dotčeny pozemky p.č. 4850/1, 932, 4856, 4857/1, 1083/1, 1083/2 a 5476 vše v k.ú. Vysoké Mýto, dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 12. 2010 

1288/10

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysoké Mýto a VČP Net, s.r.o. IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, věcným břemenem bude dotčen pozemek p.č. 4850/1 v k.ú. Vysoké Mýto, dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 12. 2010
1289/10


Rada města souhlasí

S „Prohlášení o vlastnictví" budov

Trafostanice B TS 422 V. Mýto MŠ Žerotínova

Trafostanice B TS 546 V. Mýto Voj. sídliště.

Trafostanice B TS 612 V. Mýto Pivovarská 1

v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 12. 2010

1290/10


Rada města schvaluje


přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně ve výši 24 355 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                                     


1291/10


Rada města jmenuje


do funkce ředitelky Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto paní Helenu Kejzlarovou od 1.1.2011.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                                     


1292/10


Rada města schvaluje 

odměny ředitelů základních a mateřských škol Vysokého Mýta dle uvedeného návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned 

1293/10


Rada města s c h v a l u j e
 

vyplacení odměny Ing. Martinu Krejzovi na základě zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  § 75 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:   tajemnice MěÚ

Termín:         15. 12. 2010 

1294/10

Rada města schvaluje

vyplacení odměny řediteli Technických služeb Vysoké Mýto dle návrhu členů RM.

Zodpovídá: Ing. Jiraský                                                                             

Termín: ihned 

1295/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p. Felgra.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta