Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-35 ze dne 11. 10. 2005

19.10.05

 
U s n e s e n í    č. 35/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 11.10.2005
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
742/05
pořad schůze rady města konané dne 11.10.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
 
743/05
směnu bytů mezi slečnou  Simonou Horovou (nar.28.12.1972) bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto, č.bytu 19 a panem Pavlem Sedláčkem (nar.8.12.1970) bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto, č.bytu 2.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
744/05
přidělení bytu č. 18 v č.p.716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě prim. MUDr. Zoře Pekařové (nar.27.12.1951) bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto v zájmu města. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li prim. MUDr. Pekařová nadále zaměstnána ve Vysokomýtské nemocnici.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
745/05
přidělení bytu č. 14 v č.p. 779 v ulici V Břízkách, Vysoké Mýto paní Andrei Dostálové (nar.21.8.1974) bytem Hrušová 8 v zájmu města. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Dostálová nadále zaměstnána ve Vysokomýtské nemocnici.
 
                                                                                   Z: p. Ing. Holubová
                                                                                   T: ihned
 
 
746/05
uzavření smlouvy č.147 o nájmu pozemku p.č. 4917/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 288 m2, mezi městem Vysoké Mýto a panem Ivanem Ševčukem, nar. 23.07.1949, Vraclavská 155, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto, IČ: 13218107 s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tento pozemek je v areálu sběrných surovin, které pan Ševčuk provozuje. Roční nájemné ve výši 8.640,-Kč bude hrazeno jednorázově a to vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku, nájemné za období od 01.11.2005 do 31.12.2005 ve výši 1.440,-Kč bude uhrazeno nejpozději do 30.11.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
747/05
uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce altánu v jihovýchodním rohu náměstí Přemysla Otakara II. za účelem pořádání veřejné sbírky „Postavme školu v Africe“ mezi městem Vysoké Mýto a sl. Martinou Jetmarovou, nar.: 12.07.1987, Tisovská 317, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto ve dnech 12.10. a 13.10.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
748/05
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č.108 uzavřené dne 04.02.2004 mezi městem Vysoké Mýto a společností KAROSA a.s., IČ: 48171131, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, Vysoké Mýto, k 31.10.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
749/05
uzavření smlouvy č.150 o nájmu části pozemku p.č. 4644/97 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2, mezi městem Vysoké Mýto a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č.p. 670 v ulicí Ležáků, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě, IČ: 27475280, Litomyšlské Předměstí, Ležáků 670, Vysoké Mýto s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 37,50 Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
750/05
uzavření smlouvy č.151 o nájmu části pozemku p.č. 4644/97 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2, mezi městem Vysoké Mýto a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č.p. 671 v ulicí Ležáků, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě, IČ: 27475603, Litomyšlské Předměstí, Ležáků 671, Vysoké Mýto s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 37,50 Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
751/05
uzavření smlouvy č.152 o nájmu části pozemku p.č. 4644/97 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2, mezi městem Vysoké Mýto a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č.p. 672 v ulicí Ležáků, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě, IČ: 27476448, Litomyšlské Předměstí, Ležáků 672, Vysoké Mýto s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 37,50 Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
752/05
uzavření smlouvy č.153 o nájmu části pozemku p.č. 4644/97 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2, mezi městem Vysoké Mýto a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č.p. 673 v ulicí Ležáků, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě, IČ: 27477410, Litomyšlské Předměstí, Ležáků 673, Vysoké Mýto s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 37,50 Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
753/05
uzavření smlouvy č.154 o nájmu části pozemku p.č. 4644/97 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2, mezi městem Vysoké Mýto a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č.p. 674 v ulicí Ležáků, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě, IČ: 27477428, Litomyšlské Předměstí, Ležáků 674, Vysoké Mýto s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 37,50 Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
754/05
převod užívacích práv k bytu č. 9 v čp. 812 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě z manželů Stachovicových na manžele Evdoxii a Josefa Votavovy, oba bytem Horní Jelení, Nová 558 za podmínky, že se manželé Votavovi přihlásí k trvalému pobytu v čp. 812, ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
755/05
služební cestu starosty Bohuslava Fencla do Magdeburku a Verlu  ve dnech 13.10. – 16.10.2005.
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města souhlasí:
 
756/05
s udělením státního občanství ČR Naděždě Lajkové, nar. 7.12.1951, bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, V Břízkách  782.
 
                                                                                     Z: p. Pacltová
                                                                                     T: ihned
 
757/05
s uzavřením smlouvy o podnájmu tělocvičny v budově gymnázia Vysoké Mýto mezi Gymnáziem Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto a Základní školou Vysoké Mýto, Javornického 2, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto podle předloženého návrhu.
 
                                                                                    Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
758/05
s přijetím daru jako částečného příspěvku na akci: Plynofikace části ulice Husova ve Vysokém Mýtě od:
-         JUDr. Miloslava Šilara, Mládežnická 410, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 6 000,- Kč
-         Jindřicha Lipavského, Husova 239, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 6 000,- Kč
-         Petry Poláškové, Komenského 121, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto ve výši 6 000,- Kč
-         Jany Krummerové, Husova 219, Litomyšlské Předměstí,  Vysoké Mýto ve výši 6 000,- Kč.
 
Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned
 
 
759/05
s přijetím daru jako částečného příspěvku na akci: Rekonstrukce ulice Šafaříkovy ve Vysokém Mýtě od:
-         Marty Klementové, Ing. Ladislava Klementa, Šafaříkova 141, Vysoké Mýto ve výši 4 409,- Kč
-         Jaroslavy Holečkové, Jitky Holečkové, Šafaříkova 138, Vysoké Mýto ve výši 4 409,- Kč
-         Jiřiny Duchoslavové – Smékalovo pekařství, Vraclav 167 ve výši             8 818,- Kč.
 
Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned
 
 
760/05
s přijetím daru jako částečného příspěvku na financování  kulturních akcí dle zákona 586/1992 Sb., § 20, odst.8 od firmy DDM spol. s r.o., Mostek 21, Choceň ve výši 4 409,- Kč.
RM souhlasí s přijetím daru jako částečného příspěvku na financování akcí pro zlepšení životního prostředí ve Vysokém Mýtě od: 
-         Ing. Danuše Kolářové, Ing. Miroslava Koláře, Šafaříkova 108, Vysoké Mýto ve výši  4 409,- Kč
-         Marty Navrátilové,  Větrná 648, Vysoké Mýto ve výši 8 818,- Kč.
 
Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned
 
 
Rada města doporučuje:
 
761/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 4917/2 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
762/05
umístění dvou sbírkových kasiček ve městě pro sbírku „Postavme školu v Africe“ ve dnech 11.-13.10.2005, veřejnou sbírku organizuje Člověk v tísni – spol. při ČT a Junák – svaz skautů a skautek ČR.
 
763/05
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
Rada města ukládá:
 
764/05
tajemnici pozvat Dr. Andrleho na zasedání RM dne 25.10.2005 dle jeho žádosti.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta