Usnesení RM č. 2000-02 ze dne 12.1.2000

12.01.00

 

U s n e s e n í č. 2/00

z jednání Městské rady ve Vysokém Mýtě, konané dne 12.1.2000
l. Městská rada souhlasí:

a) s přidělením bytu č. 16 v čp. 805/IV, ul. Plk. B. Kohouta p. Danielu Bisovi za předložených podmínek, současně ruší písm. a) bodu l.usnesení č. 46/99 z 22.12.1999.
Z: p. Felgr


b) s převedením nájmu bytu č. 8 v čp. 794/IV, ul. Prokopa Velikého z p. Petra Šplíchala na p. Soňu Šplíchalovou.

Z: p. Felgr

c) s uhrazením dlužné faktury NsP č. 67/99 dle navrženého splátkového kalendáře.

Z: p.Ing.Zima

d) se zakoupením 4 depozitních směnek dle předloženého návrhu

Z: p.Ing.Zima

e) s uspořádáním akce ke Dni Země dne 19.4.2000 na vysokomýtském náměstí
Přemysla Otakara II. a v Choceňské věži a s bezplatným pronájmem
vysokomýtského náměstí a Choceňské věže pro výše uvedené účely

Z: p.Ing.Jetmarová

f) s tím, že v zájmu zachování předkupního práva k původním pozemkům parc.č. 110/2 a 110/5 v k.ú. Hrušová bude p. Taubemu předložena k podpisu dohoda o předkupním právu týkající se těchto pozemků, kde již budou tyto pozemky označeny novým číslem, a to parc.č. 1211.
Z: p.JUDr.Poláček

g) s vyplacením mimořádné odměny pro ředitele VaK Vysoké Mýto p. Ing. Fr. Zimu ve výši O,5 násobku měsíčního platu.
Z: p.Pohorská

h) s předáním 2 vkladních knížek s hotovostí 2.000,-- Kč (celkem 4.000,-- Kč) prvnímu občánkovi r. 2000 narozenému ve vysokomýtské porodnici a prvnímu vysokomýtskému občánkovi r. 2000.
Z: p.Pohorská

ch) s postupem dalších prací na připravované rekonstrukci objektů
č.p. 96/I a 165/I ve Vysokém Mýtě dle bodů l.-4. jak jsou uvedeny v dopise
p. Koštovala a dott. M. Ricci ze dne 6.1.2000.
Z: p. Fencl

2. Městská rada schválila:

a) snížení počtu střelných zbraní Městské policie z 5 ks na 3 ks formou komisního prodeje prostřednictvím oprávněného prodejce zbraní


3. Městská rada nedoporučuje:

a) nedoporučuje akceptovat návrh kulturní komise na udělení Ceny MR dle předloženého návrhu.


4. Městská rada byla seznámena:

a) s dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí stavby „l.etapa rozvoje podniku KAROSA a.s. Vysoké Mýto“, která byla vypracována firmou Cheming a.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice podle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. V I.etapě rozvoje je navržena výstavba nové lakovny, která je dle vyhlášky MŽP č. 117/1997 Sb. zařazena jako velký zdroj znečištění ovzduší. Z důvodu úniku emisí organických a anorganických látek z lakovny do ovzduší ve Vysokém Mýtě, který udává výše uvedená dokumentace, MR pověřuje starostu Města Vysoké Mýto p. Fencla jednat s vedením Karosy a.s. Vysoké Mýto o možnosti:
a) sponzorského finančního daru, který by byl použit na obnovu zeleně v ulicích, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti areálu Karosy a.s. a které budou stavbou nejvíce zasaženy, tj. ul. Jožky Svobody, ul. Krátká, případně Arboreta (dle zpracovaných projektových dokumentací).
b) navýšit rozpočet v prováděcím projektu l.etapy rozvoje podniku Karosa a.s. Vysoké Mýto o částku 0,5 % z celkových nákladů akce na kompenzaci škodlivých vlivů z provozu lakovny. Finanční částka by byla použita jako v bodě a).
Současně MR doporučuje, aby projektová dokumentace stavby obsahovala projekt ozelenění areálu Karosy a.s., neboť nezastavěné plochy v areálu závodu jsou plochy zatravněné s minimálním množstvím stromů, které mají pozitivní vliv na kvalitu ovzduší.

Z: p.Ing.Sadílek

5. Městská rada bere na vědomí:


a) informace ředitele MěBP p. Ropka k úkolu MR č.141/99 z 22.12.99 a
informace k státnímu programu na úsporu energie.

Ing. Martin K r e j z a Bohuslav F e n c l
zástupce starosty starosta