Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-34 ze dne 4. 10. 2005

12.10.05

 
 
 
U s n e s e n í    č. 34/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 4. 10. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
717/05
 
pořad schůze rady města konané dne 4. 10. 2005 dle předloženého návrhu.
 
718/05
 
uzavření smlouvy č.149 o nájmu nebytových prostor (objekt č.4) v budově ev. č. 15 na Masarykově náměstí ve  Vysokém Mýtě o výměře 66 m2 za účelem rozšíření skladovacích prostor, mezi městem Vysoké Mýto a panem Alešem Holušou, nar. 01.03.1956, Rokycanova 653, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, IČ: 16746970, s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 13.200,-Kč bude hrazeno ve dvou splátkách po 6.600,-Kč a to vždy do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku, nájemné za období od 01.11.2005 do 31.12.2005 ve výši 2.200,-Kč bude uhrazeno nejpozději do 31.10.2005.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
719/05
 
dohodu o ukončení smlouvy č.140 o nájmu nebytových prostor v budově č.p.179, Jiráskova, Vysoké Mýto uzavřené dne 30.06.2005 mezi městem Vysoké Mýto a panem Ing. Miloslavem Burešem, Žižkova 802, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto  ke dni 31.10.2005.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
720/05
 
přidělení bytu č. 18 v č.p. 777 v ulici V Břízkách  ve Vysokém Mýtě Lucii Tillové (nar.16.2.1978) bytem V Peklovcích 706, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč a přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
721/05
 
přidělení bytu č.5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích  ve Vysokém Mýtě Janě Mlčuchové (nar.9.1.1973) bytem Sladovnická 419, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč.
                                                                           
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
722/05
 
přidělení bytu č. 6 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě Martinu Loukotovi (nar.29.4.1974) bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 23.000,-Kč.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
723/05
 
přidělení bytu č. 15 v č.p. 678 v ulici Větrná ve Vysokém Mýtě Ivě Harciníkové (nar.26.5.1965) bytem Polská 1263, Ústí nad Orlicí na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 25.000,-Kč.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
724/05
změnu termínu splnění úkolu vyplývajícího z usnesení rady města číslo 562/05 na termín do 31.10.2005.
                                                                        Z:  předseda inventarizační                                                                          komise
                                                                       T: 31.10.2005
Rada města vydává:
 
725/05
 
nařízení č. 5/2005, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
                                                                            Z: Mgr. Vladimír Běloušek
                                                                            T: ihned
Rada města neschvaluje:
 
726/05
 
uzavření smlouvy č.1009 o nájmu pozemku p.č. 4664/75 v k.ú. Vysoké Mýto, na kterém je umístěna místní komunikace (část ulice Prokopa Velikého), mezi paní Libuší Obršálovou, nar.: 06.06.1944, bytem Kosmonautů 187, Pardubice, paní Hanou Šťávovou, nar.: 21.06.1945, bytem: Řípská 24, Praha-Vinohrady, paní Libuší Strakošovou, nar.: 28.11.1946, bytem: Severní 1245, Třebechovice pod Orebem, panem Jindřichem Tocháčkem, nar.: 07.12.1944, bytem: Jirouškova 387, Borohrádek a paní Jiřinou Jansovou, nar.: 26.11.0194, bytem: Kpt. Fechtnera 14, Hradec Králové-Malšovice na straně jedné jako pronajímatel a městem Vysoké Mýto na straně druhé jako nájemce, s účinností od 01.11.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 5.360,- Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.06. příslušného kalendářního roku. Poplatek za užívání pozemku v období od 01.11.2003 do 31.10.2005 ve výši 10.720,-Kč bude uhrazen nejpozději do 31.12.2005.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
Rada města souhlasí:
 
727/05
 
s poskytnutím částky 2 000,- Kč na výše uvedenou akci.
 
                                                                          Z: pí Mgr. Hana Doležalová
                                                                          T: ihned       
Rada města nesouhlasí:
 
728/05
 
se snížením ceny za nájem části pozemku p.č. 4289/20 v k.ú. Vysoké Mýto, na kterém je umístěn billboard, na částku 10.000,-Kč/rok.
 
                                                                          Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                          T: ihned
Rada města doporučuje:
 
729/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4859/4 v  k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za cenu dohodou ve výši 80,--Kč/m2 .
                                                                          Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                          T: 14. 12. 2005
730/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4664/75 v k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníků za cenu dohodu ve výši 80,--Kč/m2.
 
                                                                          Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                          T: 14. 12. 2005
731/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 4549 v k.ú. Vysoké Mýto, který je ve vlastnictví České za účelem vyřešení majetkových vztahů dle předloženého znění.
 
                                                                          Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                          T: 14. 12. 2005
732/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje žádost o úplatný převod pozemku p.č. 4549 v k.ú. Vysoké Mýto, který je ve vlastnictví České republiky za účelem vyřešení majetkových vztahů dle předloženého znění.
                                                                          Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                          T: 14. 12. 2005
733/05
 
do příští  rozpočtové změny na rok 2005 zahrnout částku potřebnou na havarijní opravu střechy objektu bývalých šaten na plovárně ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                          Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                          T: 14. 12. 2005                 
Rada města bere na vědomí:
 
734/05
 
zprávu o komunitním plánování sociálních služeb.
 
735/05
 
úpravu platu ředitele Technických služeb Vysoké Mýto p. Ing. Jindřicha Svatoše na základě dosažené praxe.
 
736/05
 
dopis firmy QISO – MIRAIS, s. r. o.  a prozatím nedoporučuje využít její nabídky.
 
737/05
 
informace pp. starosty, místostarosty, Kovaříka, Tomáškové a Mgr. Vondráčka.
 
Rada města ukládá:
 
738/05
 
OSM doplnit do všech usnesení o přidělení bytu povinnost přihlášení k trvalému pobytu ve Vysokém Mýtě na příslušné adrese bytu.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
739/05
 
OÚP a OSM prověřit projektovou dokumentaci na opravy objektu tribuna a buď reklamovat projekt nebo práce ,popřípadě obé.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
740/05
 
OSM a OSÚ uvést do souladu skutečný stav nemovitostí na plovárně ve Vysokém Mýtě se smlouvou o předání nemovitého majetku.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                                p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
741/05
 
stavební a dopravní komisi rady města projednat návrh na využití pozemků za bývalým pivovarem pro bytovou výstavbu ( řadová zástavba, rodinné domy, bytové domy, bytové vily ) dle zpracovaných návrhů studentů ČVÚT Praha.
 
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                                p. Mgr. Vladimír Běloušek
                                                                            T: ihned
                                                                           
 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
Bohuslav   F e n c l
starosta
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta