Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2010-36 ze dne 26.10.2010

01.11.10

 

Souhrn usnesení č. 36/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 26. 10. 20101186/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 26.10. 2010 dle předloženého návrhu.

    
                                                                                                                 

1187/10

Rada města schvaluje

navýšení příspěvku na provoz Základní škole Jiráskova, Vysoké Mýto v roce 2010 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OVV

                   vedoucí OFI
1188/10


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací na zakázku malého rozsahu na akci: Rekonstrukce ulice Čsl. armády - 2.etapa, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu, která s DPH činí 1 862 135,- Kč.


Termín:           do 19.11.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
1189/10


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709,  jako dodavatelem služeb na zakázku malého rozsahu na akci: Zpracování 2-stupňových projektových dokumentací na přechod přes železniční trať v ulici Štefánikova ve Vysokém Mýtě, za nabídkovou cenu, která s DPH činí 70 800,- Kč.

Termín:           do 19.11.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1190/10

Rada města   s ch v a l u j e

smlouvu o dílo č. 841/RC/267/2010 v předloženém znění s firmou STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, PSČ 721 08, Ostrava - Svinov jako dodavatelem akce oprava Vysoké Mýto, ul. Tolstého - 1.úsek v celkové výši 158 794 Kč vč.DPH.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           do 5.12.2010

1191/10


Rada města  m ě n í

usnesení rady města Vysoké Mýta č. 903/10 ze dne 27.7.2010 tak, že slova „smlouvy o dílo" se nahrazují „mandátní smlouvy".


Termín:           do 31.11.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1192/10


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

schválenou dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod z 14. kola výzvy - oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu na projekt Muzeum českého karosářství - rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení č. CZ.1.13/3.1.00/14.00876 s celkovými uznatelnými náklady 84 602 065,98 Kč bez DPH a dotací z EU 54 963 904,24 Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
1193/10


Rada města   s ch v a l u j e

uzavření smlouvy v předloženém znění o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 3, Za Brumlovkou 266/2,  140 22 Praha 4 - Michle, IČ : 60193336, DIČ : CZ60193336 na akci : Rekonstrukce ulice Jana Nálepky.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.6.2011
1194/10


Rada města souhlasí


s navrženou změnou úpravy kapacit jednotlivých oborů vzdělávání Speciální základní školy Vysoké Mýto dle § 149 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
1195/10


Rada města schvaluje


čerpat finanční prostředky na pořízení univerzálního šlehacího a hnětacího stroje z investičního fondu ve výši 105 000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

1196/10


Rada města souhlasí

1/         s proplacením smluvní pokuty firmě O2 dle předloženého návrhu.

2/         s uzavřením smlouvy na provoz pevných linek  i mobilních krizových telefonů O2 s firmou Streamfinity, Praha 7


 Termín:          26. 10.2010

Zodpovídá:    vedoucí odboru VV

1197/10

Rada města             u k l á d á


zajistit jmenování dílčích inventarizačních komisí a složení oznámit hlavní inventarizační komisi.

Zodpovídá:                  vedoucí odborů MěÚ,

ředitelé organizací, společností a organizačních složek města,

Termín:                      do 30.11.2010
          

1198/10

Rada města             u k l á d á


výsledky inventarizace a závěrečnou zprávu předložit radě města.


                                                                     Zodpovídá:                  předseda HIK,

                                                                     Termín:                         do 31. 3. 2011


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1199/10


Rada města stanovuje
 

na základě doporučení hodnotící komise  následující pořadí dodavatele služby u zakázky malého rozsahu Podpora projektového managementu a realizace školení v Dílně kvality:

  • 1) ICT Benefit, a. s., Na Kutiskách 507, 756 53 Vidče, IČ: 25874853
  • 2) MEPCO - Mezinárodní poradenské centrum obcí, s. r. o., V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ: 27143643

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


    
                              

1200/10

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy na dodavatele služby Podpora projektového managementu a realizace školení v Dílně kvality s firmou ICT Benefit, a. s., Na Kutiskách 507, 756 53 Vidče, IČ: 25874853. 

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

1201/10


Rada města stanovuje
 

na základě doporučení hodnotící komise  následující pořadí dodavatele služeb u zakázky malého rozsahu Odborné služby - zavádění Dílny kvality:

  • 1) ICT Benefit, a. s., Na Kutiskách 507, 756 53 Vidče, IČ: 25874853
  • 2) A-21 spol. s r. o., Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6, IČO: 64793737

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned                                  

1202/10

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy na dodavatele služeb Odborné služby - zavádění Dílny kvality s firmou ICT Benefit, a. s., Na Kutiskách 507, 756 53 Vidče, IČ: 25874853. 


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned                       

                       

1203/10


Rada města bere na vědomí

výpověď ze Smlouvy č.473 o nájmu části pozemku,  uzavřené dne 31.08.2004 mezi městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a  manželi Evou (nar.11.10.1936)  a Karlem (nar.24.12.1935) Fenikovými bytem Talafusova 563, Vysoké Mýto jako nájemcem.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


1204/10


Rada města schvaluje


uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.473 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 jako pronajímatelem a manželi Evou (nar.11.10.1936) a Karlem (nar.24.12.1935) Fenikovými, oba bytem Talafusova 563, Vysoké Mýto jako nájemcem ke dni 31.12.2010 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.10.2010
1205/10


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č.12 k pojistné smlouvě č.1516132550, uzavřené mezi  městem Vysokým Mýtem a Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84  Praha 2, IČO: 61859869 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.10.2010
1206/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi panem Ivanem Havlíčkem, nar. 09.10.1942, bytem V Žižkova 312, Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem s.r.o. na garáž pod č.6 v ul. Gen Závady u č.p.116 na pozemku označeném jako p.p.č.1225 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto, Vysoké Mýto o výměře 12,6 m2  ke dni 01.11.2010. Cena nájemného činí 500 Kč/m2/rok. + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010
1207/10


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 1167/10 ze dne 12.10.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 26.10.2010 
1208/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Zemanovou (nar. 21.02.1975), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010
1209/10


Rada města schvaluje


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané na manžele Marii (nar. 26.06.1964) a Františka (nar. 22.09.1961) Giňovi, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 26.10.2010                      

1210/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010

     

                             

1211/10

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001402/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou společností BETA CZ Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Pod Březinou 637, 560 02, IČ: 27515302 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 11. 2010

1212/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007018/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou Ing. Ervínem Wacníkem, ředitelem společnosti GTT a.s, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00, IČ: 63080605 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010

1213/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 dle předloženého znění.Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 11. 2010
1214/10


Rada města souhlasí


s odložením splatnosti kupní ceny uvedené v kupní smlouvě na prodej budovy č.p. 66, označená jako jiná stavba, v části obce Litomyšlské Předměstí, na pozemku označeném jako p. p. č. 1179 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a panem Ivo Benešem, Brandlova 1, Vysoké Mýto, do 30.11.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 11. 2010 

1215/10

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto jako budoucím povinným, společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou266/2, PSČ 140 22 jako budoucím oprávněným a Pardubickým krajem, IČ:70892822 se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 11. 2010
1216/10


Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.1 smlouvy ze dne 30.1.2008 mezi městem Vysoké Mýto a spoluvlastníky č.p. 95, nám. Přemysla Otakara II v předloženém znění.

                                                                                 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.11.2010
1217/10

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě č.600 o nájmu nemovitostí a souboru movitých věcí, uzavřené dne 31.12.2008 mezi společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, Čelakovského 6, Vysoké Mýto a Městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.10.2010 

1218/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty.


                                                                                                                     
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta