Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-35 ze dne 12.10.2010

21.10.10

 

Souhrn usnesení č. 35/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 12. 10. 20101143/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 12.10. 2010 dle předloženého návrhu.


                       

                                                                                 

1144/10


Rada města schvaluje

ceník pro prodej katalogů na výstavě Františka Matouška pro výstavy mimo Městskou galerii: 70,-- Kč - přímý prodej, 35,-- Kč -  komisní prodej a propagace.


                                                                                                                                1145/10


Rada města schvaluje


nákup dvou počítačových stolů pro Centrum pro rodinu Kujebáček o.s., z rozpočtu města. V hodnotě 8.616,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
1146/10


Rada města  schvaluje


stanovisko Města Vysokého Mýta k doplňku dokumentace vlivů záměru  „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK  Ostrov -  MÚK Staré Město" na životní prostředí,  spočívající v požadavku na výsadbu  pásu zeleně v minimální šíři 15 m  (stromové a keřové patro v úseku 40,5 - 43,0 km) z důvodu snížení negativních projevů silničního provozu (hluk, exhalace, prach...)  na obyvatele.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                                

1147/10


Rada města               s ch v a l u j e


navržený postup úhrady dodavatelských faktur společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. v návaznosti na podmínky poskytovatele dotace MPSV ČR v rámci financování výstavby Domova důchodců novostavba Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned

                                                                                                                                            1148/10


Rada města               s ch v a l u j e


dohodu o uznání závazku a splátkový kalendář jehož předmětem je splácení závazku MĚSTSKÉHO KLUBU Vysoké Mýto, s. r. o. ve výši 336.993,-Kč dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned
1149/10


Rada města doporučuje


 zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vyhlašuje výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto v roce 2011 dle předloženého návrhu.          


Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  listopad. 2010


                                                                                                                                


1150/10


Rada města neschvaluje

udělení dotace města Vysoké Mýto Sdružení Linka bezpečí na podporu telefonické krizové linky.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned 

1151/10


Rada města neschvaluje

udělení dotace města Vysoké Mýto firmě J & H services, s. r. o. na provoz pojízdné prodejny v roce 2011.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                                


1152/10


Rada města schvaluje

přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na činnost a provoz Informačního centra Vysoké Mýto ve výši 72 961,-- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned1153/10

Rada města souhlasí

s prodejem hub panem Tomášem Tejkalem, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 14.10.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.10.2010


                                                                                                                                


1154/10


Rada města schvaluje


uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor, kterou uzavřelo dne 25.10.2006 město Vysoké Mýto zastoupené Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. a společnost Vodovody a kanalizace s.r.o., Čelakovského 6,

566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25923099. Smlouva bude ukončena ke dni 15.10.2010


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.10.2010


                                                                                                                     

1155/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o výpůjčce č.2038 mezi Městem Vysokým Mýtem jako půjčitelem a společností Vodovody a kanalizace s.r.o., Čelakovského 6, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25923099 jako vypůjčitelem v předloženém znění. Předmětem výpůjčky této smlouvy jsou tyto nemovitosti:  budova č.p. 6, Pražské Předměstí, stojící na pozemku parc.č. 2138, budovy garáží a skladů neevidované v KN stojící na pozemku parc.č. 2138, budova skladu pohotovostního materiálu neevidovaná v KN stojící na pozemku parc.č.2138, budova kolny neevidovaná v KN stojící na pozemku parc.č. 2142, budova bez č.p. nebo č.e. stojící na pozemku parc.č. 5156/18, pozemky parc.č. 2138 a parc.č. 2142, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.10.2010


                                                                                                                                1156/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o budoucí „Smlouvě o zřízení věcného břemene" mezi městem Vysoké Mýto a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 v předloženém znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                1157/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysoké Mýto a VČP Net, s.r.o. IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE GasNet,  s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 10. 2010                                                                                                                               

1158/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Stloukalem (nar. 27.01.1988), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                     


1159/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Matouškem (nar. 04.06.1956), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                


1160/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Hejhalovou (nar. 30.08.1989), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                


1161/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Vlastislavem Králem (nar. 01.02.1978), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010

        
                                                                                                                        

1162/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dobromilou Soukalovou (nar. 12.06.1944), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                

1163/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s paní Miroslavou Moravcovou (nar. 26.02.1953), bytem Sv. Čecha 88, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                

1164/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého  ve Vysokém Mýtě s paní Danou Zavřelovou (nar. 09.04.1980), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010

           1165/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ulici U Potoka  ve Vysokém Mýtě s manželi Petrou (nar. 12.06.1979) a Vojtěchem (nar. 14.10.1982) Pokornými, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                

1166/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích  ve Vysokém Mýtě s manželi Janou (nar. 19.02.1979) a Miloslavem (nar. 21.08.1974) Havlíkovými, oba bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                


1167/10


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Zemanovou (nar. 21.02.1975), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                

1168/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 89 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s paní Marií Mariánkovou (nar. 10.07.1949), bytem Sv. Čecha 89, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                     


1169/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Tomášem Sobotkou (nar. 07.08.1976), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010 

                                                                                                         

1170/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Macákem (nar. 16.12.1964), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                


1171/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Merunkovou (nar. 08.12.1987), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                


1172/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.11.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.01.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


           

                                                                                             

1173/10


Rada města neschvaluje


přidělení  bytu č. 3 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská, bytu č. 4 v č.p. 171 v ulici Čapkovská,  bytu č. 23 v č.p. 171 v ulici Čapkovská,  bytu č. 26 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská a bytu č. 28 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě panu Marku Puškovi (nar. 24.07.1974), bytem Do Doliny 148/8, Čierny Balog-Medveďov, Slovenská republika.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                            1174/10                    


Rada města neschvaluje


přidělení bytu č. 23 v č.p. 171 v ulici Čapkovská,  bytu č. 26 v č.p. 171 v  ulici Čapkovská a bytu č. 28 v č.p. 171 v  ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě panu Marku Dudovi (nar. 23.10.1979), bytem B. Korábové 25, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                1175/10

Rada města schvaluje


provoz bytového domu Čapkovská 171, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto v režimu ubytovny.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010

1176/10


Rada města schvaluje


provoz bytového domu Husova 156, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto v režimu ubytovny.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


1177/10


Rada města pověřuje

Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25968726, aby jménem města Vysoké Mýta uzavíral smlouvy o ubytování v ubytovnách Čapkovská 171, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto a Husova 156, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: ředitel Městského bytového podniku

Termín: trvale

                                                                                                                                           

1178/10                                                                                                                  


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Lukášem Klapalem (nar. 01.03.1985), bytem Libecina 28. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


                                                                                                                                  1179/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Štolbovou (nar. 01.07.1980), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že paní Štolbová vrátí byt č. 7 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 35.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Renata Blažková (nar. 27.04.1981), U Potoka 753, Vysoké Mýto,

3.   Martina Fišerová (nar. 26.09.1988), Zbudov 197, Klášterec nad Orlicí.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010


1180/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 147 v ulici Gen. Svatoně ve Vysokém Mýtě s panem Liborem Javůrkem (nar. 11.06.1967), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že pan Javůrek vrátí byt č. 16 v č.p. 777 v ulici V Břízkách, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 41.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

3.   Jakub Kačírek (nar. 08.02.1987), Českých bratří 216, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010

1181/10


Rada města schvaluje


prodloužení termínu plnění úkolu RM č. 405/10 ze dne 30.3.2010 ohledně odstranění nedostatků spolupráce s firmou Czech radar.


Zodpovídá: Mgr. Běloušek

Termín: 30.4.20111182/10

Rada města bere na vědomí

rezignaci nprap. Jiřího Meldy, bytem Žerotínova 438, Vysoké Mýto  na členství v bytové komisi.
1183/10

Rada města schvaluje

Organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto s účinností od 13.10.2010 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: tajemnice MěÚ

Termín: ihned

1184/10


Rada města souhlasí


s umístěním velkoplošných stojanů na nám.  Přemysla Otakara II. pro Regionální muzeum Vysoké Mýto v termínu 17.10. - 28.11.2010. 

1185/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Mgr. Junka.Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta