Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-31 ze dne 6. 9. 2005

12.09.05

 
U s n e s e n í    č. 31/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 6. 9. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
669/05
 
pořad schůze rady města konané dne 6. 9. 2005 dle předloženého návrhu.
 
670/05
 
směnu bytů mezi manželi Kovačkovými Petrou (nar. 2.6.1977) a Lubošem (nar.1.11.1976) bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto, č.bytu 9 a paní Alenou Konečnou (nar. 10.10.1963) bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto, č.bytu 6.
                                                                             Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                             T: ihned
671/05
 
směnu bytů mezi manželi Sysovými Marcelou (nar. 4.4.1972) a Miroslavem (nar.12.8.1967) bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto, č.bytu 5 a paní Neljou Blizmanovou (nar.27.12.1967) bytem Svatopluka Čecha 88, Vysoké Mýto, č.bytu 2.
                                                                             Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                             T: ihned
672/05
 
směnu bytů mezi manželi Baierovými  Lucií (nar. 15.6.1980) a Viktorem (nar.11.1.1976) bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto, č.bytu 13 a manželi Kurkovými Hanou (nar. 2.6.1975) a Michalem (nar.9.1.1975) bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto, č.bytu 15.
                                                                             Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                             T: ihned
673/05
 
uzavření dohody č. 560001417/1 o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny mezi městem Vysoké Mýto a VČE a.s. Sladkovského 215, Hradec Králové. Dohoda bude spočívat v právu zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět na pozemek p.č. 5049/1 v k.ú. Vysoké Mýto v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou rozvodového zařízení. VČE za uložení kabelu do pozemku v majetku města uhradí částku ve výši 1.800,--Kč do prvního dne zahájení výkopových prací. 
                                                                             Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                             T: ihned
674/05
 
udělení výjimky z počtu žáků u Základní školy Javornického, Vysoké Mýto na šk.rok 2005/2006 dle předloženého návrhu.
                                                                             Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                             T: ihned
675/05
 
dotaci pro Kristýnu Sabolovou na její účast na Mistrovství Evropy v šachu ve výši Kč 3.000,--.
                                                                             Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                             T: ihned
676/05
 
účetní odpis pohledávek města dle předloženého seznamu.
 
                                                                             Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                             T: ihned
 
Rada města neschvaluje:
 
677/05
 
předčasné ukončení smlouvy č. 375 o nájmu pozemku p.č. 4644/79 v k.ú Vysoké Mýto ze dne 03.08.2004 mezi městem Vysoké Mýto a Mgr. Ing. Josefem Chlubnou, správcem konkurzní podstaty společnosti UNIPO, a.s., IČ : 25253395, se sídlem Jiříka s Poděbrad 2593, Pardubice dohodou ke dni 06.05.2005.
                                                                            Z: pí Jana Holubová
                                                                            T: ihned
Rada města souhlasí:
 
678/05
 
se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebo prodeje pozemků p.č.1515/1, 1515/35, 1515/36, 1515/37, 1515/40, 1515/41, 1515/42, 1515/43, 1515/44, 1515/45, 1515/46, 1515/47, 1515/48, 1515/49, 1515/50, 1515/51, 1515/60, 1515/61, 1515/62, 1515/63, 1515/107, 1515/141, 4552, 4557/1, 4557/2, 4557/3, 4557/4, 4558/1, 4558/5, 4558/6, 4558/7, 4560/2, 4560/3, 4560/5, 4560/6, 4560/7, 4863, stavebního objektu na p.č.1515/36, stavebního objektu na p.č.1515/37, stavebního objektu na p.č.1515/41, stavebního objektu na p.č.1515/43, stavebního objektu na p.č.1515/44, stavebního objektu na p.č.1515/45, stavebního objektu na p.č.1515/47, stavebního objektu na p.č.1515/51, stavebního objektu na p.č.1515/61, stavebního objektu na p.č.1515/107, budovy č.p.452 na p.č.4552, stavebního objektu na p.č. 4557/1, stavebního objektu na p.č. 4557/4, stavebního objektu na p.č.4558/5, stavebního objektu na p.č.4558/6, stavebního objektu na p.č.4558/7, stavebního objektu na p.č.4560/3, stavebního objektu na p.č.4560/7, objektu přístřešku na p.č. 1515/35, objektu přístřešku na p.č. 1515/40, objektu přístřešku na p.č. 1515/42, objektu přístřešku na p.č. 1515/46, objektu přístřešku na p.č. 1515/48, objektu přístřešku na p.č. 1515/49, objektu přístřešku na p.č. 1515/50,  objektu přístřešku na p.č.4557/2, objektu přístřešku na p.č.4557/3, objektu přístřešku na p.č.4558/1, objektu přístřešku na p.č.4560/2, objektu přístřešku na p.č.4560/5, objektu přístřešku na p.č.4560/6,  objektu přístřešku na p.č.4863 vše v k.ú. Vysoké Mýto
                                                                             Z: pí Ing Jana Holubová
                                                                             T: ihned
679/05
 
s bezplatným pronájmem krytého plaveckého bazénu  na den 1. 10. 2005 na pořádání Velké ceny města v plavání a s úhradou faktury za náklady spojené s pobytem účastníků z Korbachu maximálně do výše Kč 5.000,--.
 
                                                                             Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
                                                                             T: ihned
680/05
 
se zrušením předkupního práva pro město Vysoké Mýto na pozemku parc.č. 187/7 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta ve vlastnictví manželů Trnkových
 
                                                                             Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                             T: ihned
Rada města nesouhlasí:
 
681/05
 
se snížením roční ceny pronájmu pozemku pro umístění billboardu na základě smlouvy č. 25 o nájmu části pozemku mezi městem Vysoké Mýto a Romanem Martincem – RM studio. 
                                                                             Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                             T: ihned
Rada města doporučuje:
 
682/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM bere na vědomí žádost sl. Andrlové. Usnesení k této věci bude RM přijato po znovuprojednání v bytové komisi a ZM předloženo na jeho prosincovém zasedání.
                                                                             Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                             T: 14. 9. 2005
683/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej garáže č. 21/805 , včetně podílu ve výši 20/1000 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 4664/41 a 4664/68  v k.ú. Vysoké Mýto, v ulici Plk.B.Kohouta, Vysoké Mýto Renatě a Monice Krejsovým, U Potoka 756, Vysoké Mýto a to každé ½ za celkovou  cenu  ve výši 120.000,--Kč.
                                                                             Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                             T: 14. 9. 2005
684/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 3 v domě č.p. 87 v ul. Sv. Čecha, Vysoké Mýto manželům Mgr. Jiřímu a Mgr. Heleně Vedralovým, bytem Sv. Čecha 37, Vysoké Mýto, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 677/10000 na společných částech domu a pozemku p.č. 346/3 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši .......Kč + náklady města. Kupní cena bude hrazena ve dvou splátkách. První splátka ve výši 100.000,-Kč bude uhrazena do 1 měsíce po podpisu kupní smlouvy a zbytek kupní ceny bude uhrazen do dvou měsíců po zápisu smlouvy do katastru nemovitostí. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto po dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za výše uvedenou sjednanou kupní cenu.
                                                                             Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                             T: 14. 9. 2005
685/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o smluvních vztazích v areálu bývalých skladů ČSA.
                                                                             Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                             T: 14. 9. 2005
 
686/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.6.2005.
 
                                                                             Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                             T: 14. 9. 2005
687/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.2/2005 ve znění doplňku č.1.
 
                                                                             Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                             T: 14. 9. 2005
688/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM  se vyjádří k žádosti o prominutí úroku z půjček družstvu SBD HORIZONT po úhradě splatné jistiny a splatných kupních cen za podíly na nemovitostech.
 
                                                                             Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                             T: 14. 9. 2005
689/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s prodloužením termínu splatnosti půjčky a kupní ceny za nemovitosti do 18. 11. 2005.
                                                                             Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                             T: 14. 9. 2005
690/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje odkoupení obchodního podílu na společnosti Služby Vysoké Mýto, s.r.o. od KOBRA – CARGO, s.r.o. za cenu 100.000,- Kč.
 
                                                                             Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                             T: 14. 9. 2005
691/05
 
ZM přijmout toto usnesení
ZM vydává vyhlášku č. 4/2005, kterou se mění vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky č. 3/2004.
 
                                                                             Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                             T: 14. 9. 2005
692/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM doplňuje usnesení ZM č. 68/05 o skutečnost, že kromě již uvedených účelů může být dotace po předchozím projednání s městem Vysokým Mýtem použita i na nákup zdravomateriálu.
                                                                             Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                             T: 14. 9. 2005
693/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM bere na vědomí informace o možném vstupu města Vysokého Mýta do akciové společnosti EVO, a.s. s tím,  že se touto otázkou bude zabývat na dalším jednání ZM.
                                                                             Z: pí Ing. Stanislava Jetmarová
                                                                             T: 14. 9. 2005
694/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM ukládá starostovi prověřit, proč města Pardubice  a Hradec Králové nemají zájem vstoupit do akciové společnosti EVO.
                                                                             Z: pí Ing. Stanislava Jetmarová
                                                                             T: 14. 9. 2005
Rada města bere na vědomí:
 
695/05
 
Zápis ze schůze finančního výboru č.3/2005 ze dne 1.9. 2005.
 
696/05
 
Zápis o kontrole zápisu ze dne 9. 1. 2004 o kontrole uzavřených nájemních smluv a jejich plnění
        
697/05
                                                                          
informace pp. starosty, místostarosty, Kovaříka a Mgr. Vondráčka.
 
 
 
 
Rada města jmenuje:
 
698/05
 
pí Romanu Zimovou, bytem Zimní č. 828, Vysoké Mýto členem bytové komise.
 
                                                                             Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                             T: ihned
 
Rada města ukládá:
 
699/05
 
OFI zavést zvláštní samostatnou evidenci odepsaných
pohledávek.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: průběžně
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta