Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2010-34 ze dne 5.10.2010

12.10.10

 

Souhrn usnesení č. 34/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5. 10. 2010


1112/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 5.10. 2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


1113/10


Rada města  s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: Zpracování 2-stupňových projektových dokumentací na přechod přes železniční trať v ulici Štefánikova ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 8.10.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
1114/10


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: Zpracování 2-stupňových projektových dokumentací na přechod přes železniční trať v ulici Štefánikova ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 8.10.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
1115/10


Rada města schvaluje


návrh řešení postupu s nalezenou a poraněnou zvěří.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  ihned1116/10

Rada města vylučuje
 

uchazeče PC COMP s.r.o. IČ 27545512 z důvodu nerespektování zadavatelem požadované členění poskytovaných služeb. 

1117/10

Rada města ustanovuje

na základě doporučení hodnotící komise následující pořadí pro uzavření smlouvy na Komplexní správu počítačových sítí na Městském úřadě Vysoké Mýto

  • 1. PPSU s.r.o. IČ 25992732, Vysoké Mýto
  • 2. Roman Drdla, IČ 63198550, Vysoké Mýto
  • 3. 2 EL, spol. sr.o. IČ 60112018, Hradec Králové1118/10


Rada města ukládá


vedoucímu odboru vnitřních věcí jednat o uzavření smlouvy o dílo na Komplexní správu počítačové sítě Městského úřadu  Vysoké Mýto s firmou PPSU, IČ 25992732,  Vysoké Mýto s převzetím komplexní správy 1.2.2011.


Zodpovídá:                VO VV

Termín: dle podmínek výběrového řízení  

                       1119/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje mimořádný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí (sídlo: Bří Šťastných 1000, Litomyšl, IČO: 75115662) ve výši 140.000 Kč z rozpočtu města na rok 2010, který bude použit na spolufinancování projektu „Českomoravské pomezí - pět barevných světů". Příspěvek bude uhrazen na základě vystavené faktury pouze v tom případě, že Výbor regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválí poskytnutí dotace na výše jmenovaný projekt.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  30. 11. 2010


 

1120/10

Rada města bere na vědomí


žádost osadního výboru Knířov na zařazení oslav 785 let od první zmínky o Knířově a opravy dětského hřiště do rozpočtu města na rok 2011.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  31. 1. 2011

1121/10


Rada města schvaluje

poskytnutí záštity města Vysokého Mýta na plaveckou akci Evropský plavecký den pořádanou Plaveckou školou AAA 1. 6. 2011 u příležitosti 30 let od otevření krytého bazénu ve Vysokém Mýtě.

1122/10


Rada města souhlasí

s použitím znaku města Vysokého Mýta na tištěné materiály k plavecké akci Evropský plavecký den  s mezinárodní účastí pořádané Plaveckou školu AAA 1. 6. 2011. 

                    

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

1123/10


Rada města schvaluje
 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ke dni 31.10.2010 mezi městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o a panem Josefem Fidlerem, Čsl. legií 808, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.20101124/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi panem Pavlem Zellingerem, nar. 24.06.1964, bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem s.r.o. na garáž č.2 v č.p.815, ul. V Peklovcích, Vysoké Mýto ke dni 01.11.2010. Cena nájemného činí 500 Kč/m2/rok. + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010

1125/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p.116 na pozemku označeném jako p.p.č. 1225 v ul. Gen. Závady v obci a  k.ú. Vysoké Mýt. Prostory jsou označené v projektové dokumentaci pod č.311,312, 313, 318 a polovina prostor označených 306, 307, 308, to vše o celkové výměře 69,25m2. Pronájem se sjednává za účelem rozšíření zubní ordinace, mezi městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. a. MUDr. Michalem Teplým, nar. 28.07.1983, bytem 565 43 Zámrsk, č.p.155. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.11.2010 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 500,- Kč/m2/rok.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.10.2010 

1126/10

Rada města schvaluje
 

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto, IČ: 71207856  jako pronajímatelem a MVDr. Ivanou Štěrbovou, Třešňová 62, 565 01  Choceň, IČ: 73575003 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.10.2010
1127/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.48 o nájmu pozemku mezi městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a Rudolfem Skřivanem-LITEX, Tyršova 238, 570 01 Litomyšl, IČ: 16211871 jako nájemcem na pozemek označený jako p.p.č. 4289/114 trvalý travní porost o výměře 225 m2, který byl oddělen GP č.3403-158/2010 z pozemku označeného jako p.p.č.4289/1 trvalý travní porost v obci a katastrálním území Vysoké Mýto za účelem výstavby hangáru, nájemné činí 40,-Kč/m2/rok, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.10.2010 

1128/10

Rada města souhlasí


s prodejem hub panem Tomášem Tejkalem, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 07.10.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 07.10.2010

1129/10


Rada města neschvaluje


uzavření smlouvy o nájmu pozemků mezi Městem Vysokým Mýtem jako nájemcem a Ing Vlastimilem Andrlem (nar.16.12.1934), Milíčova 233, Vysoké Mýto a Ing Vlastimilem Andrlem (nar.01.06.1962), Milíčova 233, Vysoké Mýto a Ing. Leonou Kozinovou (nar.04.04.1959), Poděbradova 398/79, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2  jako pronajímateli  za výši nájemného 9,-Kč/m2/rok za pozemky označené jako p.p.č. 4854/2 a 4854/3 oboje ostatní plocha - ostatní komunikace  a p.p.č.851/5 zahrada vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.10.2010


 

1130/10

Rada města bere na vědomí

výpověď ze Smlouvy č.429 o nájmu části pozemku,  uzavřené dne 30.09.2004 mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a  manželi Antonínem Škopem a Annou Škopovou bytem Štefánikova 559, Vysoké Mýto jako nájemcem.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
1131/10


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.429 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 jako pronajímatelem a manželi Antonínem Škopem nar.23.06.1974 a Annou Škopovou nar.18.03.1973, oba bytem Štefánikova 559, Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.10.20101132/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2002986/VB/-(3/10), Vysoké Mýto - ul. Brandlova knn mezi městem Vysoké Mýto a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová s.r.o., IČ: 26010623, se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 10. 2010
1133/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo mezi městem Vysoké Mýto a obcí Slatina, IČ: 00279510, se sídlem Slatina 22, 566 01 Vysoké Mýto zastoupená starostkou obce paní Annou Horákovou dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 10. 2010

1134/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysoké Mýto a VČP Net, s.r.o. IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby s.r.o, IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 10. 2010

1135/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo číslo 28/AV/10 mezi městem Vysoké Mýto a společností AQUAVITA spol. s r.o., IČ 45539227, se sídlem 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 648 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 10. 2010 

1136/10

Rada města souhlasí

s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, České Heřmanice na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 12.10.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.10.2010
1137/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 89 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s Domem dětí a mládeže Mikádo, IČ 49314751, Choceňská 190, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.10.2010 do 30.06.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010

1138/10


Rada města souhlasí

s převodem užívacích práv k bytu č. 7 v č.p. 510 v ulici Palackého ve Vysokém Mýtě na pana Pavla Páva, bytem Průmyslová 706/16, Hradec Králové.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2010

1139/10


Rada města schvaluje


zahraniční služební cestu pro ředitele Městské galerie Vysoké Mýto PhDr. Pavla Chalupy do Francie ve dnech 7. 10. - 10.10.2010.

     

                                                                                                                

1140/10


Rada města  schvaluje

uzavření podnájemní smlouvy s:

- Alešem Bečičkou, Vysoké Mýto Prokopa Velikého 716, IČO: 73574848.1141/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy se společností PORSENNA, o.p.s., Bystřická 2, 140 00 Praha 4 o poskytnutí aplikace „E-manažer" a jejím servisu a údržbě.


                                                                                                                                1142/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Mgr. Junka.


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta