Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 27.5.2020

Usnesení RM č. 2010-33 ze dne 21.9.2010

30.09.10

 

Souhrn usnesení č. 33/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 21. 9. 2010

1090/10


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 21. 9. 2010 dle předloženého návrhu.

1091/10


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 158 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Vyšší odbornou školou stavební a Střední školou stavební Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010
1092/10


Rada města s ch v a l u j e

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: Rekonstrukce ulice Čsl. armády - 2.etapa, Vysoké Mýto.


Termín:           do 30.9.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
1093/10


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci:   Rekonstrukce ulice Čsl. armády - 2.etapa, Vysoké Mýto.


Termín:           do 30.9.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP1094/10


Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 27772179, jako dodavatelem akce: Měřič rychlosti Vysoké Mýto II/357 za nabídkovou cenu, která s  DPH činí 77 264,- Kč. 


Termín:           do 30.9.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1095/10


Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 27772179, na dodávku 1 ks statistického modulu k informativním měřičům rychlosti za nabídkovou cenu 7680,- Kč s  DPH.


Termín:           do 30.9.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1096/10


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 na dodaní 12 ks stojanů před vstup do Mikáda za nabídkovou cenu 75 341,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 30.9.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP1097/10

Rada města bere na vědomí

návrh úsporných opatření Městského klubu s.r.o.


 

1098/10


Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysoké Mýto Českobratrské církve evangelické ve Vysokém Mýtě na adventní koncert.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
1099/10


Rada města schvaluje


odpuštění nájmu bazénu po dobu konání Velké ceny města Vysokého Mýta v plavání dne 23. 10. 2010
1100/10


Rada města neschvaluje


poskytnutí dotace města Vysoké Mýto Plaveckému klubu Vysoké Mýto na ubytování účastníků Velké ceny města Vysokého Mýta v plavání z partnerských měst Korbach a Pyrzyce.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned1101/10

Rada města bere na vědomí

žádost o finanční příspěvek na výstavbu památníku ČS vojákům ve Skotsku.1102/10

Rada města schvaluje


uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Vysokým Mýtem a panem Jánem Hudákem (nar.:25. 03. 1929), bytem Tylova 410, Vysoké Mýto. Předmětem smlouvy jsou jablka z 3. stromů, jež se urodily v roce 2010 a nacházejí se na pozemku č. 5113/1 v ul. Tisovské, za částku 50,- Kč za jeden strom.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30. 09. 2010

1103/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Vysokým Mýtem jako půjčitelem a Městem Chrudim se sídlem Resselovo nám. 77, Chrudim 537 16, IČ: 00270211 jako vypůjčitelem.  Předmětem výpůjčky je socha sv. Josefa s Ježíškem, která se nyní nachází na okraji města při komunikaci na Knířov.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010 

1104/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a panem Čeňkem Berouskem, Nepolisy 21, 503 63, IČ: 1499589, jako nájemcem, na část pozemku označeného jako p. p. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k. ú. Vysoké Mýto na Masarykově náměstí o výměře 600 m2 za poplatek 5.000,- Kč za jednu akci, za účelem pořádání farmářských prodejních + výstavních trhů v termínech 26. 10. a 16. 11. 2010. Po skončení trhů bude vždy proveden úklid na náklady nájemce a pozemek bude předán Městské policii.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010


 

1105/10

Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007303/VB/8 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou společností BETA CZ Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Pod Březinou 637, 560 02, IČ: 27515302 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010


 

1106/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2005576/VB/-(81) mezi městem Vysoké Mýto a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci Michalem Kadlecem dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010
1107/10


Rada města souhlasí


se souhlasným prohlášením České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a města Vysokého Mýta o nabytí vlastnického práva k pozemku označeném jako p. p. č. 35/6 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Brteč a obci Vysoké Mýto dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010
1108/10


Rada města souhlasí

se zařazením dotčených komunikací ve vlastnictví města Vysokého Mýta v k. ú. Svařeň do sítě místních komunikací dle předloženého návrhu.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010
1109/10

Rada města souhlasí

se zařazením dotčených komunikací ve vlastnictví města Vysokého Mýta v k. ú. Domoradice do sítě místních komunikací dle předloženého návrhu.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010


 

1110/10


Rada města nesouhlasí


se zpětvzetím výpovědi rámcové smlouvy s O2.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned1111/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty


                                                                                                                                

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta