Usnesení RM č. 2005-30 ze dne 30. 8. 2005

06.09.05

 
U s n e s e n í    č. 30/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 30.8.2005
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
631/05
s vyřazením drobného majetku Technických služeb Vysoké Mýto v celkové pořizovací ceně 281.705,50 Kč dle přiloženého seznamu.
 
                                                                                    Z: p. Ing. Svatoš
                                                                                     T: ihned
 
 
632/05
s nákupem příkopového stroje RIVER 651.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Svatoš
                                                                                     T: ihned
 
 
633/05
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou „STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast západ, Pod Budínem 367, 516 01 Rychnov nad Kněžnou“,
jako zhotovitelem akce „Rekonstrukce místních komunikací (úsek II. a III.) ve Vysokém Mýtě – místní části Domoradice“.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
 
634/05
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou „LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl“, jako zhotovitelem akce „Plynofikace části ulice Husova - Vysoké Mýto, STL plynovod a přípojky plynu“.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
 
635/05
se zveřejněním informace o možnosti výpůjčky pozemků p.č. 4283/3, 4285, 4286, 4289/1, 4289/4, 4289/5, 4289/6, 4289/7, 4289/8, 4289/9, 4289/15, 4289/17, 4289/18, 4289/19, 4289/20, 4289/21, 4289/23, 4289/24, 4289/64, 4289/65, 4289/66, 4289/67, 4289/93, 4385 vše v k.ú. Vysoké Mýto a pozemku p.č. 1215 v k.ú. Hrušová.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
636/05
s  přidělením bytu č. 8 v č.p. 774 v ulici Nám. Naděje  ve Vysokém Mýtě panu Robertu Teplému (nar.22.9.1977), trvale bytem T.N.Kautníka 453, Choceň za podmínky, že se pan Teplý přihlásí k trvalému pobytu do domu č.p.774, ul. Nám Naděje, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
637/05
s převodem užívacích práv k bytu č. 10 v č.p. 805 v ulici Plk. B. Kohouta z paní Zlaty Kováčové Plk.B.Kohouta 805, Vysoké Mýto na paní Marii Petrusouvou (nar. 1.21955), bytem Pernerova 1572, Choceň za podmínky, že se paní Petrusová přihlásí k trvalému pobytu do domu č.p. 805, ul. Plk. B. Kohouta, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
638/05
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc srpen 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
 
639/05
s poskytnutím dotace ve výši 4 tis. Kč osadnímu výboru v místní části Vysoké Mýto – Brteč na uspořádání Dne dětí.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
640/05
pořad schůze rady města konané dne  30.8.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
641/05
služební cestu ředitelky Městské knihovny ve Vysokém Mýtě Ing. Dagmar Sabolčikové na konferenci do Polska dne 8. září 2005.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
 
 
642/05
udělení výjimky z počtu dětí u Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto na dobu
neurčitou a to od 1.9.2005
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
643/05
rozpočet fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
644/05
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku p.č. 29 (Choceňská věž), v budově bez č.p. na pozemku p.č. 306 (Vodárenská bašta) a v budově bez č.p. na pozemku p.č. 304 (Hradební věž) vše v k.ú. Vysoké Mýto za účelem pořádání kulturní akce „Vysokomýtské věže“, mezi městem Vysoké Mýto a Regionálním muzeum ve Vysokém Mýtě, IČ: 00372331, se sídlem Vysoké Mýto - Město, A.V.Šembery 125, Vysoké Mýto na dobu určitou dne 10.09.2005 .
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
645/05
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.č.4783 a p.č.4784 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem uskutečněni doprovodné akce „Jorkšírské Vysoké Mýto“ k výstavě „Psí život“, mezi městem Vysoké Mýto a Regionálním muzeum ve Vysokém Mýtě, IČ: 00372331, se sídlem Vysoké Mýto - Město, A.V.Šembery 125, Vysoké Mýto na dobu určitou dne 11.09.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
646/05
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – číslo místnosti 108 v domě č.p. 198, Vysoké Mýto - Město, Karolíny Světlé, Vysoké Mýto, mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a paní Evou Pekařovou, nar. 26.07.1976, Fibichova 298, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto, IČ: 73987433 s účinností od 01.09.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné ve výši 1.145,-Kč (450,-Kč za služby a 695,-Kč za nájem) bude hrazeno předem vždy do 5. dne příslušného měsíce.
 
                                                                                    Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
647/05
uzavření smlouvy č.146 o nájmu části pozemku p.č. 6112/2 v k.ú. Vysoké Mýto (dle GP č. 146-2828/2005 pozemku p.č. 6112/4) o výměře 82 m2 za účelem výstavby skladu mezi městem Vysoké Mýto a společnosti ECOTEX s.r.o., IČ: 63216141, se sídlem Dráby 785, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto s účinností od 01.09.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 2.460,-Kč bude hrazeno nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku. Nájemné za období od 1.9.2005 do 31.12.2005 bude uhrazeno do 31.12.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
648/05
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a Východočeskou energetikou, a.s. Hradec Králové, Sladkovského 215, na parcele č. 4128/295 v k.ú. Vysoké Mýto. Věcné břemeno bude spočívat v právu uložení kabelového vedení NN a v právu údržby, provozu a oprav energetického díla a dále k přístupu a příjezdu osobním a nákladním automobilem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 880,--Kč.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
649/05
ZM toto usnesení:
ZM schvaluje demolici staveb na  stavebních pozemcích č. 66 a 71 v k.ú. Svařeň  z důvodu jejich nefunkčnosti a špatného technického stavu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
 
650/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6112/4 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ECOTEX s.r.o., se sídlem Dráby 785, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 500,--Kč za m2 + náklady města.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
651/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 2830/4, 3464/3 a 3464/8 vše v k.ú. Vysoké Mýto, které jsou ve vlastnictví České republiky,za účelem vyřešení majetkových vztahů .
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
 
652/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje žádost o úplatný převod pozemků p.č. 2830/4, 3464/3 a 3464/8 vše v k.ú. Vysoké Mýto, které jsou ve vlastnictví České republiky,za účelem vyřešení majetkových vztahů.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
 
653/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM rozhodlo o pojmenování ulice “ K Čápovně“ dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
 
654/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 4214/56, 4214/57 v k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníků za cenu dle znaleckého posudku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
 
655/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 4214/48 v k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníků za cenu dle znaleckého posudku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
656/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4128/295 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Karlu Švejdovi, Zámrsk 41 a Mgr. Renatě Švejdové, V Peklovcích 451, Vysoké Mýto za cenu 300,--Kč/m2  + náklady města.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
657/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 5107/2 a 3964/14 vše v k.ú. Vysoké Mýto, které jsou ve vlastnictví České republiky za účelem vyřešení majetkových vztahů.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
658/05
konání besedy „Byliny v léčbě a prevenci“ v Městské knihovně Vysoké Mýto dne 22. září 2005.
 
659/05
uspořádání  prodejní výstavy keramických výrobků dětí z Dětského domova v Přestavlkách  v prostorách Městské knihovny Vysoké Mýto v době od 3. 10.2005 do 20.12.2005, kde celkový výtěžek z akce bude předán DD se školou v Přestavlkách.
 
660/05
zastavení správního řízení o uložení pokuty podle § 58 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v  platném znění   firmě PROVYS, spol. s r.o., se sídlem  Řetůvka 48, PSČ 561 41, IČO: 498 14 737 
 
661/05
konání městského kriteria na horských kolech, které se uskuteční dne 3.9.2005 dle předložené žádosti.
 
 
 
662/05
zprávu o odstranění nedostatků z kontroly provedené dne 8.6.2005 v Mateřské škole Slunečná Vysoké Mýto.
 
663/05
informace starosty města.
                                      
664/05
rezignaci člena komise pro mládež a tělovýchovu p. Mgr. Vondráčka k 1.9.2005.
 
 
                                                                                             
 
 
Rada města jmenuje:
 
665/05
na dobu neurčitou do funkce ředitelky  ZŠ Javornického, Vysoké Mýto Mgr. Soňu Teplou  a do funkce ředitele ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto Mgr. Miroslava Mišku.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
666/05
jmenuje komisi pro hodnocení nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Výstavba fermentační stanice Vysoké Mýto“ ve složení: Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Ing. Stanislava Jetmarová  a souhlasí  s pozváním do komise Ing. Františka Zimy ze společnosti VaK s.r.o., Vysoké Mýto, Ing. Antonína Slejšky ze společnosti CZ Biom – České sdružení pro biomasu, Praha a zástupce státního fondu životního prostředí a tyto náhradníky:  Jiří Kovařík, Lubomír Dostál, Ing. Veronika Richtrová a souhlasí s pozváním těchto náhradníků: z firmy BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto Ing. Miloslav Dostál a ze společnosti CZ Biom – České sdružení pro biomasu, Praha Ing. Miroslava Šafařík, PhD.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města neschvaluje:
667/05
udělení dotace vydavatelství Marra – p. Vodičková na měsíčník Obzor.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
668/05
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – číslo místnosti 108 v domě č.p. 198, Vysoké Mýto - Město, Karolíny Světlé, Vysoké Mýto, mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a paní Janou Pekárkovou, bytem Klášterní 11, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta